BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Hadryjańska Barbara (Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu)
Title
Umacnianie przewagi konkurencyjnej przedsiębiorstw na przykładzie sektora rolno-spożywczego
Strengthening the Competitive Advantage of Companies on the Example of the Agri-food Sector
Source
Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, 2013, nr 307, s. 190-200, bibliogr. 17 poz.
Research Papers of Wrocław University of Economics
Issue title
Polityka ekonomiczna
Keyword
Konkurencyjność, Przedsiębiorstwo, Przewaga konkurencyjna, Przedsiębiorstwo rolno-spożywcze
Competitiveness, Enterprises, Competitive advantage, Agri-food company
Note
streszcz., summ.
Abstract
W opracowaniu przedstawiono elementy składające się na konkurencyjność przedsiębiorstw rolno-spożywczych. Scharakteryzowano poszczególne kategorie potencjału konkurencyjnego, biorąc jako punkt wyjściowy podział na potencjał materialny i niematerialny. Opisano instrumenty konkurencyjności pozwalające osiągnąć przewagę konkurencyjną w branży agrobiznesu i utrzymać pozycję konkurencyjną mierzoną udziałem w rynku lub sytuacją finansową przedsiębiorstwa. Pokazane zostały sposoby umacniania przewagi konkurencyjnej wśród producentów żywności, do których w pierwszym rzędzie należy zaliczyć kształtowanie jakości i bezpieczeństwa produktów, wdrażanie działań prośrodowiskowych, a także dostosowanie oferty produktowej do ciągle rosnących wymagań konsumentów.(abstrakt oryginalny)

The paper presents the elements of the competitiveness of the agri-food business. It characterizes different categories of competitive potential. First in the article there is a division on material and immaterial potential. Then it describes instruments which help to achieve the competitive advantage in agribusiness industry and maintain the competitive position of the measured market share or financial situation of a company. The paper shows the ways to strengthen the competitive advantage of food producers. These include first and foremost the formation of quality and safety of products, as well as the adjustment of proenvironmental actions and product range to ever increasing demands of consumers.(original abstract)
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of University of Economics in Katowice
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
The Main Library of the Wroclaw University of Economics
Szczecin University Main Library
Bibliography
Show
 1. Budowanie potencjału konkurencyjności przedsiębiorstwa, red. J. Stankiewicz, Towarzystwo Naukowe Organizacji i Kierownictwa "Dom Organizatora", Toruń 1999.
 2. Godziszewski B., Zasobowe uwarunkowania strategii przedsiębiorstwa, Wydawnictwo Uniwersytetu Mikołaja Kopernika, Toruń 2001.
 3. Grębowiec M., Przewaga konkurencyjna i czynniki ją warunkujące w przedsiębiorstwach agrobiznesu, Roczniki Naukowe Stowarzyszenia Ekonomistów Rolnictwa i Agrobiznesu, t. X, z. 3, Warszawa- -Poznań-Lublin 2008.
 4. Hadryjańska B., Pro-ecological activities of dairy firms in Wielkopolska as a factor of their competitive position, "Journal of Agribusiness and Rural Development" no. 4, Wydawnictwo Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu, Poznań 2008.
 5. Hadryjańska B., Górna J., System zarządzania jakością wg normy ISO 9001:2000 oraz system HACCP w przedsiębiorstwach mleczarskich na terenie Wielkopolski, "Przegląd Mleczarski" nr 4, Warszawa 2008.
 6. Haffer M., Instrumenty konkurowania, [w:] Budowanie potencjału konkurencyjności przedsiębiorstwa, red. M.J. Stankiewicz, ZOMAR, Toruń 1999.
 7. Mantura W., Znaczenie i ogólne zagadnienia konkurencyjności przedsiębiorstw, [w:] Konkurencyjność jako determinanta rozwoju przedsiębiorstwa, red. S. Lachiewicz, M. Matejuk, Wydawnictwo Politechniki Łódzkiej, Łódź 2009.
 8. Marczak M., Jakość dóbr jako instrument konkurowania, Instytut Funkcjonowania Gospodarki Narodowej, Warszawa 2001.
 9. Pierścionek Z., Klasyfikacja źródeł przewagi konkurencyjnej, [w:] Źródła przewagi konkurencyjnej przedsiębiorstw, red. K. Poznańska, A. Sosnowska, Szkoła Główna Handlowa, Warszawa 2002.
 10. Porter M.E., Strategia konkurencji. Metody analizy sektorów i konkurentów, PWE, Warszawa 1999.
 11. Skawińska E., Konkurencyjność przedsiębiorstw - nowe podejście, PWN, Warszawa 2002.
 12. Sobczyk G., Produkt jako źródło przewagi konkurencyjnej przedsiębiorstw przetwórczych w agrobiznesie, [w:] Źródła przewag konkurencyjnych przedsiębiorstw w agrobiznesie, red. D. Niezgoda, Katedra Ekonomiki i Organizacji Agrobiznesu Akademii Rolniczej w Lublinie, Lublin 2003.
 13. Staszczak D.E., Dywersyfikacja i koncentracja jako konkurencyjne strategie produktu, [w:] Źródła przewag konkurencyjnych przedsiębiorstw w agrobiznesie, red. D. Niezgoda, Katedra Ekonomiki i Organizacji Agrobiznesu Akademii Rolniczej w Lublinie, Lublin 2003.
 14. Teneta-Skwiercz D., CSR - nowe spojrzenie na źródła przewagi konkurencyjnej przedsiębiorstw, [w:] Konkurencyjność jako determinanta rozwoju przedsiębiorstwa, red. S. Lachiewicz, M. Matejuk, Wydawnictwo Politechniki Łódzkiej, Łódź 2009.
 15. Witczak J., Determinanty jakości ekologicznej produktu na przykładzie żywności, "Problemy Ekologii" 2005, nr 3.
 16. Wysocki J., Przewaga konkurencyjna a sukces rynkowy przedsiębiorstwa, [w:] Konkurencyjność - Marketing - Informacja, SGH, Warszawa 2002.
 17. Wysocki J., Konfiguracja zasobów i kompetencji a przewaga konkurencyjna, [w:] Źródła przewagi konkurencyjnej przedsiębiorstw, SGH, Warszawa 2002.
Cited by
Show
ISSN
1899-3192
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu