BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Czernyszewicz Eugenia (Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie), Kiciński Kamil (Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie)
Title
Charakterystyka jednorazowych wydatków mieszkańców Lublina na owoce, warzywa i ich przetwory w okresie zimowo-wiosennym
Characteristic of Single Expenditures of Lublin's Citizens on Fruits, Vegetables and their Products During Winter and Spring
Source
Roczniki Naukowe Stowarzyszenia Ekonomistów Rolnictwa i Agrobiznesu, 2010, T. 12, z. 4, s. 65-69, rys., tab., bibliogr. 14 poz.
Keyword
Wydatki gospodarstw domowych, Owoce, Warzywa, Przetwory owocowe
Household expenditures, Fruit, Vegetables, Processed fruits
Note
streszcz., summ.
Country
Lublin
Lublin
Abstract
Analizowano poziom, zróżnicowanie i strukturę jednorazowych wydatków mieszkańców Lublina na owoce, warzywa i ich przetwory. Podstawą analizy były dane z paragonów fiskalnych uzyskane w wybranych punktach sprzedaży detalicznej w Lublinie, w okresie od listopada 2006 do kwietnia 2007 r. Stwierdzono istotne zróżnicowanie jednorazowych wydatków na owoce, warzywa i ich przetwory w poszczególnych miesiącach i dniach tygodnia. Z owoców najczęściej kupowano jabłka, a z warzyw: ziemniaki, marchew, cebulę oraz pomidory. Z przetworów owocowych najwięcej wydawano na soki, a przetworów warzywnych na warzywa kiszone oraz mrożonki. Wyniki badań mogą pomóc sprzedawcom w doborze asortymentu, zgodnego z potrzebami klientów w zakresie ilości oraz gatunków i grup owoców, warzyw i ich przetworów. (abstrakt oryginalny)

In this paper there were analyzed level, diversity and structure of fruit, vegetable and their products single expenditures by Lublin's citizens. The basis of the analyze were data from fiscal tickets obtained in selected Lublin's greengroceries from November 2006 to April 2007. Very high diversity of fruit, vegetables and their product single expenditures in each months and days during week was identified. Consumers the most often buy apples and potatoes, carrots, onions and tomatoes. From fruits products the highest level of expenditures were on fruit juices and from vegetables pickled and frozen ones. This research could help sellers in selection of assortment which fulfils consumer's needs in the sphere of numbers and species and groups of fruit, vegetables and their products. (original abstract)
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of Warsaw School of Economics
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
Full text
Show
Bibliography
Show
 1. Budżety gospodarstw domowych GUS w 2007 r. 2008: GUS, Warszawa.
 2. Fulker M.J. 2001: The role of fruit in the diet. Journal of Environmental Radioactivity, nr 52, s. 147-157.
 3. Gulbicka В., Kwasek M. 2001: Wpływ dochodów na spożycie żywności w gospodarstwach domowych. IE-RiGŻ, Warszawa.
 4. Hyson D. 2002: The health benefits of fruits and vegetables. A scientific overview for health professionals produce for better health foundation. Wilmington, USA.
 5. Kwasek M. 2007: Analiza spożycia żywności w Polsce w aspekcie zaleceń żywieniowych. Zag. Ekon. Rol., nr 4, s. 28-45.
 6. Ozimek I., Gutkowska K., Laskowski W. 2003: Zróżnicowanie wydatków na żywność w różnych typach gospodarstw domowych. Żywienie Człowieka i Metabolizm, XXX nr 3/4, s. 1183-1192.
 7. Piekut M. 2006a: Zróżnicowanie spożycia owoców i przetworów owocowych w Polsce (1). Przem. Fermentacyjny i Owocowo-Warzywny, nr 6, s. 26-27.
 8. Piekut M. 2006b: Zróżnicowanie spożycia owoców i przetworów owocowych w Polsce (2). Przemyśl Fermentacyjny i Owocowo-Warzywny, nr 10, s. 31-34.
 9. Popyt na żywność. Stan i perspektywy. 2009: Analizy Rynkowe. IERiGŻ, Warszawa, nr 10.
 10. Rudnicki L. 2000: Zachowanie konsumentów na rynku. PWE. Warszawa.
 11. Sojkin B. 1994: Determinanty konsumpcji żywności. Analiza hierarchiczna. Akademia Ekonomiczna w Poznaniu. Zesz. Nauk. SERIA, t. II, z. 135.
 12. Szponar L., Sekuła W., Rychlik E., Ołtarzewski M., Figurska K. 2003: Badania indywidualnego spożycia żywności i stanu odżywienia w gospodarstwach domowych. Prace IŻiŻ, Warszawa.
 13. Van Duyn M.A., Pivonka E. 2000: Overview fruit and vegetable consumption for the dietetics professional: Selected literature. J. Am. Diet. Assoc., vol. 100, nr 12, s. 1511-1521.
 14. Wolski Т., Dyduch J. 2000: Znaczenie warzyw i owoców w profilaktyce i terapii chorób cywilizacyjnych. Annales UMCS, sectio EEE, vol. VIII suppl, s. 19-38.
Cited by
Show
ISSN
1508-3535
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu