BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Mickiewicz Antoni (Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie), Mickiewicz Bartosz (Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie)
Title
Analiza nakładów pracy w gospodarstwach rolnych w 2010 roku w porównaniu do 2002 roku
Analysis of labour Output in Agricultural Farms in 2010 in Comparison to 2002
Source
Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, 2013, nr 307, s. 384-395, tab., bibliogr. 6 poz.
Research Papers of Wrocław University of Economics
Issue title
Polityka ekonomiczna
Keyword
Praca, Zatrudnienie, Gospodarstwa rolne
Labour, Employment, Arable farm
Note
streszcz., summ.
Abstract
W opracowaniu podjęto analizę nakładów pracy w gospodarstwach rolnych między spisami rolnymi z lat 2002 i 2010. Z badań wynika, że nakłady pracy wzrosły nieznacznie w okresie (o 4,5%). Zwiększenie zatrudnienia nastąpiło w związku ze zmianą w technologii produkcji, zwiększeniem jej intensywności, wyższym stopniem przygotowania surowców do sprzedaży oraz półproduktów dla przetwórstwa, wyższymi wymaganiami rynku oraz poszerzaniem produkcji w gospodarstwach ekologicznych. Natomiast nakłady pracy wyrażone w AWU spadły z 2191,7 tys. AWU w 2002 r. do 2052,6 tys. AWU w 2010 r. (o 6,4%). Nakłady pracy wyrażone w AWU wzrastały w przeliczeniu na jedno gospodarstwo rolne.(abstrakt oryginalny)

The paper presents analysis of labor output in agricultural farms between agricultural indexes in 2002 and 2010. The research works show that labor output increased a little in the analyzed period (4.5%). The increase of employment took place together with the change of production technology, increase of its intensification, better preparation of raw materials for sale and rough products for processing, lower market requirements and increase of production in ecological farms. On the other hand labor output measured in AWU (Annual Work Unit) decreased from 2191.7 thousand AWU in 2002 to 20526 thousand AWU in 2010 (6.4%). The labor output calculated in AWU per one farm increased in that period.(original abstract)
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of Warsaw School of Economics
The Library of University of Economics in Katowice
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
The Main Library of the Wroclaw University of Economics
Szczecin University Main Library
Bibliography
Show
  1. Alińska A., Floriańczyk Z., Toczyński T., Zagadnienie produktywności, regionalnego zróżnicowania nakładów pracy i kredytowanie produkcji rolniczej w świetle rachunków ekonomicznych dla rolnictwa, IERiGŻ, Warszawa 2008.
  2. Pracujący w gospodarstwach rolnych, GUS, Warszawa 2012.
  3. Rocznik Statystyczny Rolnictwa, GUS, Warszawa 2011.
  4. Strzelecki P., Projekcja liczby pracujących w rolnictwie indywidualnym w Polsce w latach 2008-2035, Instytut Statystyki i Demografii SGH, z. 6, Warszawa 2010.
  5. Turowski J., Socjologia wsi i rolnictwa, UMCS, Lublin 1995.
  6. Wesołowski A., Socjologia wsi, AE, Poznań 1990.
Cited by
Show
ISSN
1899-3192
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu