BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Jałowiecka Ewa (Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie), Jałowiecki Piotr (Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie), Orłowski Arkadiusz (Instytut Fizyki PAN, Warszawa)
Title
Konsumpcja papierosów w gospodarstwach domowych w Polsce w latach 1999-2006 w zależności od grupy społeczno-ekonomicznej
Cigarettes Consumption in Households in Poland in 1999-2006 According to Socio-Economic Group
Source
Roczniki Naukowe Stowarzyszenia Ekonomistów Rolnictwa i Agrobiznesu, 2010, T. 12, z. 4, s. 112-117, rys., tab., bibliogr. 11 poz.
Keyword
Rynek papierosów, Gospodarstwa domowe, Budżet gospodarstwa domowego, Konsumpcja gospodarstw domowych
Cigarettes market, Households, Budgets of households, Consumption in household
Note
streszcz., summ.
Abstract
Rynek wyrobów tytoniowych jest w Polsce źródłem ponad 7% dochodów budżetu państwa. Rynek papierosów stanowi 98% wartości sprzedaży wszystkich wyrobów tytoniowych. Jednocześnie nadmierne palenie generuje trudne do oszacowania koszty związane z profilaktyką i zapobieganiem skutkom zdrowotnym chorób powodowanych przez tytoń. Dotychczas w ograniczonym zakresie prowadzono badania na temat zróżnicowania konsumpcji papierosów w zależności od różnych czynników społecznych i ekonomicznych. W pracy przedstawiono wyniki badań dotyczących zróżnicowania konsumpcji papierosów w siedmiu grupach społeczno-ekonomicznych w latach 1999-2006. (abstrakt oryginalny)

Polish tobacco market generates more than 7% of budget incomes every year. It is a cigarettes market, which are 90% of sales amount and 98% of sales value. At once a excessive smoking generates costs of health diseases prevention, which are difficult to estimate. Until now investigations of economic and social smoking diversity were provided only in limited range and selected aspects. There were not cyclical investigations. In the paper, results of cigarettes consumption diversity in seven social-economic groups of households in 1999-2006 are presented. Studies were provided on the base of "Households Budgets" database prepared every year by Central Statistical Office. (original abstract)
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of Warsaw School of Economics
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
Full text
Show
Bibliography
Show
 1. Budżety gospodarstw domowych w 2004 roku. 2005: GUS, Warszawa.
 2. Budżety gospodarstw domowych w 2008 roku. 2009: GUS, Warszawa.
 3. Jałowiecka E., Jałowiecki P. 2006: Prognoza produkcji i spożycia papierosów w Polsce do 2008 roku. Zesz. Nauk. SGGW: Ekonomika i organizacja gospodarki żywnościowej, nr 60, s. 113-122.
 4. Jałowiecka E., Jałowiecki P., Karwański M. 2007: Prognozy produkcji papierosów w Polsce w latach 2006-2010 przy użyciu modeli adaptacyjnych i autoregresyjnych. [w:] Metody Ilościowe w Badaniach Ekonomicznych, (red. Borkowski В.). nr 8, s. 153-162.
 5. Jałowiecka E., Jałowiecki P., Orłowski A. 2009: Terytorialne zróżnicowanie spożycia papierosów w Polsce w latach 1999-2006. SERiA, t. XI, z. 3, s. 130-135.
 6. Jałowiecka E., Jałowiecki P., Orłowski A. 2009: Zróżnicowanie spożycia papierosów w zależności od klasy miejscowości w Polsce, w latach 1999-2006. Rocz. Nauk. SERiA, t. XI, z. 3, s. 136-141.
 7. Jałowiecka E., Jałowiecki P., Orłowski A. 2009: Trends in cigarettes consumption in Poland - a comparison of adaptative and autoregressive models. Acta Univeristatis Lodziensis. Folia Oeconomica, nr 228, s. 359-366.
 8. Mruk J., Teleżyńska K. 2009: Rynek papierosów i wyrobów tytoniowych. Poradnik Handlowca, nr 2.
 9. Polakowska M., Piotrowski W., Tykarski A., Drygas W., Rywik S. 2005: Nałóg palenia tytoniu w populacji polskiej. Wyniki programu WOBASZ. Kardiologia Polska, nr 63, supl. 2.
 10. Roczniki statystyczne za lata 1999-2007: GUS, Warszawa.
 11. Stan zagrożenia epidemią palenia tytoniu w Polsce. 2009: Word Heath Organization. Copenhagen, Denmark.
Cited by
Show
ISSN
1508-3535
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu