BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Mierzwa Dominika (Wyższa Szkoła Oficerska Wojsk Lądowych imienia generała Tadeusza Kościuszki)
Title
Zastosowanie modelu multiplikacyjnej analizy dyskryminacji w ocenie spółdzielczych przedsiębiorstw mleczarskich
Application of Multiplication Analysis of Discrimination to the Evaluation of Cooperative Dairy Companies
Source
Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, 2013, nr 307, s. 396-407, rys., tab., bibliogr. 7 poz.
Research Papers of Wrocław University of Economics
Issue title
Polityka ekonomiczna
Keyword
Spółdzielczość, Strategia zarządzania, Zarządzanie, Koncentracja
Cooperative movement, Management strategy, Management, Concentration
Note
streszcz., summ.
Abstract
Ocenę kondycji ekonomiczno-finansowej spółdzielni mleczarskich badanych regionów przeprowadzono z wykorzystaniem uproszczonej multiplikacyjnej analizy dyskryminacji. Otrzymane wyniki pozwoliły na sformułowanie kilku uwag dotyczących sytuacji finansowej obserwowanych podmiotów. Rezultaty badań mogą zostać wykorzystane przy restrukturyzowaniu branży mleczarskiej regionu śląskiego i małopolskiego. Przeprowadzona analiza potwierdziła tezę, że spółdzielnie w rozproszeniu i w pojedynkę nie są zdolne do skutecznego konkurowania na rynku. Aby zwiększyć ich "siłę finansową", powinno się nimi umiejętnie zarządzać, a przyjęte strategie powinny opierać się na koncentracji kapitałowej i organizacyjnej.(abstrakt oryginalny)

The assessment of economic and financial condition of milk cooperatives in regions was carried out using simplified multiplication discrimination analysis. Findings obtained allowed a few remarks to be formulated concerning financial situation of studied companies. The study results can be used during restructuring of milk branch in Małopolska and Ślask. The analysis confirmed the thesis that the dispersed and single cooperatives could not compete successfully on the market. To increase their financial strength they should be skillfully managed and strategies adopted should be based on capital and organization concentration.(original abstract)
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of Warsaw School of Economics
The Library of University of Economics in Katowice
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
The Main Library of the Wroclaw University of Economics
Szczecin University Main Library
Bibliography
Show
  1. Drożdż J., Liderzy przetwórstwa produktów zwierzęcych, www.sigma-not.pl (15.03.2010).
  2. Gabrusewicz W., Kołaczyk Z., Bilans. Wartość poznawcza i analityczna, Difin, Warszawa 2005.
  3. Mączyńska E., Ocena kondycji przedsiębiorstwa (uproszczone metody), "Życie Gospodarcze" nr 38, Warszawa 1994.
  4. Nahotko S., Zarządzanie przedsiębiorstwem w warunkach zagrożenia upadłością, "AJG" Spółka z o.o. Zakład Pracy Chronionej, Bydgoszcz 2004.
  5. Skawińska E., Uwarunkowania rozwoju mleczarstwa polskiego w procesie integrowania Polski z Unią Europejską, TNOiK, Toruń 1999.
  6. Wypych M. (red.), Finanse przedsiębiorstwa z elementami zarządzania i analizy, Absolwent, Łódź 1999.
  7. Zelek A., Wczesna identyfikacja kryzysu finansowego ucieczką od bankructwa, "Przegląd Organizacji" 2002, nr 2.
Cited by
Show
ISSN
1899-3192
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu