BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Powęska Halina (Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie)
Title
Cel przekraczania granicy uczestników handlu przygranicznego a struktura towarowa transgranicznych zakupów na pograniczu polsko-ukraińskim
The Purpose of Crossing the Border by Cross-border Traders and the Commodity Structure of Cross-border Purchasing in the Polish- Ukrainian Border Region
Source
Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, 2013, nr 307, s. 454-464, tab., bibliogr. 8 poz.
Research Papers of Wrocław University of Economics
Issue title
Polityka ekonomiczna
Keyword
Region przygraniczny
Border areas
Note
streszcz., summ.
Abstract
Handel przygraniczny, czyli dokonywanie zakupów bez rejestracji w dokumentach odprawy celnej, w okresie 2001-2011 dynamicznie rozwijał się na odcinku polskim wschodniej granicy Unii Europejskiej, a szczególnie intensywnie na pograniczu polsko-ukraińskim. W minionej dekadzie odnotowano wzrost odsetka przekroczeń granicy, których głównym celem były transgraniczne zakupy. Zaobserwowano zwiększanie się udziału Ukraińców w ogólnej liczbie uczestników handlu przygranicznego, przy jednoczesnym zmniejszaniu udziału Polaków. Ukraińcy kupowali w Polsce głównie materiały budowlane, natomiast Polacy na Ukrainie paliwo. Na strukturę towarową handlu przygranicznego realizowanego przez Polaków największy wpływ miał czynnik ekonomiczny, w tym przede wszystkim różnice cen towarów o podobnym przeznaczeniu, natomiast w przypadku Ukraińców oddziaływały trzy czynniki: cena, braki w zaopatrzeniu na wewnętrznym rynku oraz jakość towarów.(abstrakt oryginalny)

Cross-border trade was dynamically developing in the Polish section of the eastern border of the European Union, specifically in the Polish-Ukrainian border region. During the past decade there was an increase in the proportion of border crossings which were mainly aimed at cross-border purchasing. The share of Ukrainian citizens in the total number of the participants of cross-border trade was increasing and, at the same time, the share of Polish citizens was decreasing. Ukrainians mostly bought building materials in Poland, while Poles fuel in Ukraine. We must therefore conclude that price had the greatest impact on the commodity structure of cross-border trade carried out by Poles, while in the case of Ukrainians, the price, supply shortages in the internal market and the quality of goods were the main factors affecting this structure.(original abstract)
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of Warsaw School of Economics
The Library of University of Economics in Katowice
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
The Main Library of the Wroclaw University of Economics
Szczecin University Main Library
Bibliography
Show
  1. Badanie obrotu towarów i usług w ruchu granicznym na granicy zewnętrznej Unii Europejskiej na terenie Polski w I kwartale 2010 roku, Urząd Statystyczny w Rzeszowie, Rzeszów 2010.
  2. Bygvra S., Westlund H., Shopping behaviour in the Oresund region before and after the establishment of the fixed link between Denmark and Sweden, "GeoJournal" 2004, 61
  3. Ciok S., Pogranicze polsko-niemieckie. Problemy współpracy transgranicznej, Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego, Acta Universitatis Wratislawiensis 2004, no. 2603.
  4. Guo Ch., Vasquez-Parraga A.Z., Wang Y., An exploratory study of motives for Mexican nationals to shop in the US: More than meets the eye, "Journal of Retailing and Consumer Services" 2006,13.
  5. Powęska H., Cross-border shopping in Poland in the early 21st century, Oeconomia ACTA no. 7, Warszawa 2008.
  6. Powęska H., Struktura towarowa handlu przygranicznego na pograniczu polsko-ukraińskim, Roczniki Naukowe Stowarzyszenia Rolnictwa i Agrobiznesu, t. XIII, z. 2, Warszawa-Poznań-Wrocław 2011.
  7. Ruch graniczny oraz przepływ towarów i usług na granicy polsko-ukraińskiej w 2010 r., Urząd Statystyczny w Rzeszowie, GUS, Informacje i opracowania statystyczne, Rzeszów 2011.
  8. Ruch graniczny oraz przepływ towarów i usług na granicy polsko-ukraińskiej w 2011 r., Urząd Statystyczny w Rzeszowie, GUS, Informacje i opracowania statystyczne, Rzeszów 2012.
Cited by
Show
ISSN
1899-3192
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu