BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Raczkowska Małgorzata (Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie)
Title
Spółdzielczość socjalna w Polsce
Social Cooperative Movement in Poland
Source
Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, 2013, nr 307, s. 489-501, tab.,rys., bibliogr. 19 poz.
Research Papers of Wrocław University of Economics
Issue title
Polityka ekonomiczna
Keyword
Spółdzielnie socjalne, Bezrobocie, Wykluczenie społeczne, Spółdzielczość
Social cooperatives, Unemployment, Social exclusion, Cooperative movement
Note
streszcz., summ.
Abstract
W artykule przedstawiono charakterystykę jednego z podmiotów ekonomii społecznej - spółdzielni socjalnych. W pierwszej części zaprezentowano zakresy definicyjne i współzależność pojęć ekonomia społeczna, przedsiębiorstwo społeczne, spółdzielnia socjalna. Następnie przedstawiono ramy prawne określające warunki funkcjonowania spółdzielni socjalnych w Polsce. W kolejnej części artykułu przeanalizowano miejsce spółdzielni socjalnych w polityce zatrudnienia w Polsce.(abstrakt oryginalny)

This paper presents the characteristics of one of the actors of social economy i.e. social cooperatives. The first part presents basic concepts of social economy. Then it shows legal framework conditions for the functioning of social cooperatives in Poland. The next part of the article examines the place of social cooperatives in the employment policy in Poland.(original abstract)
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of University of Economics in Katowice
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
The Main Library of the Wroclaw University of Economics
Szczecin University Main Library
Bibliography
Show
 1. Defourny J., Przedsiębiorstwo społeczne w poszerzonej Europie: koncepcja i rzeczywistość, [w:] "Ekonomia Społeczna", Kraków 2004, Związek Lustracyjny Spółdzielni Pracy, Ministerstwo Polityki Społecznej, Warszawa 2005, s. 51.
 2. Fowler A., Social economy in the South: a Civil society perspective, 2001, s. 9, http://www.intrac.org/ data/files/resources/203/Social-Economy-in-the-South-A-Civil-Society-Perspective.pdf.
 3. Goźdź D., Wyjaśnienie podstawowych pojęć z dziedziny ekonomii społecznej i przedsiębiorczości społecznej, [w:] Budowanie kompetencji dla przedsiębiorczości społecznej: sylabusy do szkoleń, red. D. Kwiecińska, A. Pacut, Małopolska Szkoła Administracji Publicznej Uniwersytetu Ekonomicznego, Kraków 2008.
 4. Hausner J., Ekonomia społeczna jako kategoria rozwoju, [w:] Ekonomia społeczna a rozwój, red. J. Hausner, Małopolska Szkoła Administracji Publicznej Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie, Kraków 2007.
 5. Informacja o funkcjonowaniu spółdzielni socjalnych działających na podstawie ustawy z dnia 27 kwietnia 2006 r. o spółdzielniach socjalnych za okres 2010-2011 r., Warszawa, sierpień 2012, www. pozytek.gov.pl (data pobrania 09.02.2013).
 6. Katalog spółdzielni socjalnych, http://ozrss.pl/archiwum/katalog.htm (data pobrania:13.03.2013).
 7. Kazimierczak T., Rymsza M., Kapitał społeczny. Ekonomia społeczna, Instytut Spraw Publicznych, Warszawa 2007.
 8. Klimek P., Piekutowski J., Sobolewski A., Ekonomia społeczna w kreowaniu polityki lokalnej gmin i powiatów, Zachodniopomorska Biblioteka Ekonomii Społecznej, Szczecin 2009.
 9. Pearce J., Social Enterprise in Anytown, Calouste Gulbenkian Foundation, London 2003.
 10. Sobol A., Społeczne aspekty działalności spółdzielni socjalnych, Ogólnopolski Związek Rewizyjny Spółdzielni Socjalnych, Krajowa Rada Spółdzielcza, Warszawa 2009.
 11. Ustawa z dnia 19 sierpnia 2011 r. o zatrudnieniu socjalnym (DzU 2003, nr 122, poz. 1143).
 12. Ustawa z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (DzU 2004, nr 99, poz. 1001).
 13. Ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (DzU 2003, nr 96, poz. 873).
 14. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2006 r. o spółdzielniach socjalnych (DzU 2006, nr 94, poz. 651).
 15. Ustawa z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (DzU 1997, nr 123, poz. 776).
 16. www.efs.gov.pl/ (data pobrania: 12.03.2013).
 17. www.fres.org.pl/node/11 (data pobrania: 13.03.2013).
 18. www.ncba.coop/abcoop_ab_values.cfm (data pobrania:12.03.2013).
 19. www.pozytek.gov.pl/FIO,379.html (data pobrania: 12.03.2013).
Cited by
Show
ISSN
1899-3192
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu