BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Rogalska Joanna (Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach)
Title
Świętokrzyskie jednostki samorządu terytorialnego jako beneficjenci polityki regionalnej
Świętokrzyskie Local Government Units as Beneficiaries of Regional Policy
Source
Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, 2013, nr 307, s. 502-512, tab., bibliogr. 12 poz.
Research Papers of Wrocław University of Economics
Issue title
Polityka ekonomiczna
Keyword
Gmina, Powiat, Województwo, Fundusze strukturalne
District, County, Voivodship, Structural funds
Note
streszcz., summ.
Abstract
Każde z działań realizowanych w ramach programów operacyjnych ma ściśle określonych odbiorców nazywanych beneficjentami. JST jako beneficjenci unijnych funduszy strukturalnych są grupą, do której skierowano znaczną pulę tych środków. Działania podejmowane przez JST sprzyjają poprawie atrakcyjności, konkurencyjności i dostępności regionu świętokrzyskiego. Inwestycje te sprzyjają również poprawie jakości życia mieszkańców tego obszaru. Celem artykułu jest pokazanie świętokrzyskich jednostek samorządu terytorialnego jako beneficjentów pomocy UE na tle pozostałych odbiorców polityki regionalnej oraz wskazanie, jak JST radzą sobie z pozyskiwaniem środków. Analiza została przeprowadzona w oparciu o zrealizowane projekty z dwóch perspektyw finansowych: pełnej 2004-2006 oraz 2007-2013 ze stanem na wrzesień 2011 r.(abstrakt oryginalny)

Every activity carried out within the framework of operational programs has specific recipients called beneficiaries. Local governments as beneficiaries of EU structural funds are a group which obtained a large pool of resources. Actions taken by local governments contribute to improving the attractiveness, competitiveness and availability of Świętokrzyskie region. The purpose of this article is to show Świętokrzyskie local governments as beneficiaries of EU aid and how they deal with fund raising. The analysis was carried out on the basis of completed projects of two financial perspectives: 2004-2006 and 2007-2013 (as of September 2011).(original abstract)
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of Warsaw School of Economics
The Library of University of Economics in Katowice
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
The Main Library of the Wroclaw University of Economics
Szczecin University Main Library
Bibliography
Show
 1. Analiza strukturalna gospodarki regionu świętokrzyskiego i jej wykorzystanie pod kątem podnoszenia konkurencyjności i innowacyjności regionu, red. J. Kot, Akademia Świętokrzyska w Kielcach, Kielce 2007.
 2. Rogalska J., Finansowanie rozwoju regionu świętokrzyskiego środkami unijnymi, [w:] Analiza strukturalna gospodarki regionu świętokrzyskiego i jej wykorzystanie pod kątem podnoszenia konkurencyjności i innowacyjności regionu, red. J. Kot, Akademia Świętokrzyska w Kielcach, Kielce 2007.
 3. Rogalska J., Wpływ funduszy strukturalnych na rozwój regionalny na przykładzie Polski Wschodniej, rozprawa doktorska napisana pod kier. prof. dr. hab. Jerzego Sikorskiego, Wydział Ekonomii i Zarządzania, Uniwersytet w Białymstoku, materiał niepublikowany.
 4. Ustawa z dnia 20 grudnia 1990 r. o ubezpieczeniu społecznym rolników (DzU 1998, nr 7 poz. 25 ze zm., art. 6).
 5. Ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (DzU 2003, nr 96, poz. 873, ze zm.).
 6. Ustawa z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (DzU 1991, nr 114, poz. 493 ze zm.).
 7. Ustawa z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (DzU 2009, nr 157, poz. 1240, ze zm., art. 9).
 8. Ustawa z dnia 30 sierpnia 1991 r. o zakładach opieki zdrowotnej (DzU 1991, nr 91, poz. 408, ze zm.).
 9. Ustawa z dnia 6 grudnia 2006 o zasadach prowadzenia polityki rozwoju (DzU 2006, nr 227 poz. 1658 ze zm.).
 10. Ustawa z dnia 6 kwietnia 1984 r. o fundacjach (DzU 1984, Nr 21, poz. 97 ze zm.).
 11. Ustawa z dnia 7 kwietnia 1989 r. prawo o stowarzyszeniach (DzU 1989, nr 20, poz. 104, ze zm.).
 12. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (DU 1991, nr 95, poz. 425, ze zm.).
Cited by
Show
ISSN
1899-3192
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu