BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Adamczyk Piotr (Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie)
Title
Regionalne zróżnicowanie przemian w trójsektorowej strukturze osób pracujących w Polsce po akcesji do Unii Europejskiej
Regional Diversity of Changes in Three-Sector Structure of Employees in Poland After its Accession to the European Union
Source
Roczniki Ekonomii Rolnictwa i Rozwoju Obszarów Wiejskich, 2012, t. 99, z. 4, s. 29-37, bibliogr. 13 poz.
Annals of Agricultural Economics and Rural Development
Keyword
Teoria trzech sektorów gospodarki, Struktura pracy, Analiza rynku pracy
Third sector theory, Work structure, Labour market analysis
Note
streszcz., summ.
Company
Unia Europejska (UE)
European Union (EU)
Abstract
W artykule podjęto problematykę przemian zachodzących w trójsektorowej strukturze osób pracujących w Polsce z podziałem na województwa. Zgodnie z teorią trzech sektorów w procesie rozwoju gospodarczego zmniejsza się odsetek pracujących w sektorze rolniczym, a wzrasta udział pracujących w sektorze usług. Stwierdzono, że bezpośrednio po uzyskaniu przez Polskę członkostwa w Unii Europejskiej prawidłowość ta nie występowała w niektórych województwach. Dotyczyło to zwłaszcza obszarów, gdzie udział sektora rolniczego w strukturze osób pracujących jest wysoki. (abstrakt oryginalny)

The main aim of the article was to examine the changes in the three-sector structure of employees with regard to regions. According to the three-sector hypothesis, economic development results in the decrease of importance of the primary sector and systematic increase of importance in the service sector. It was stated that in the period succeeding Polish accession to the European Union such regularity didn't occur in a few voivodeships. It concerns above all the areas where the percentage of employees in the agricultural sector is high. (original abstract)
Full text
Show
Bibliography
Show
 1. Cyrek M. 2006: Sfera usług jako obszar kreowania miejsc pracy w nowej gospodarce, [w] Problemy wzrostu gospodarczego we współczesnych gospodarkach, D. Kopycińska (red.), Wyd. Uniwersytetu Szczecińskiego, Szczecin, s. 145-148.
 2. Klamut M. 2008: Polityka strukturalna, [w] Polityka gospodarcza, B. Winiarski (red.), Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa, s. 227.
 3. Klamut M. 1996: Ewolucja struktury gospodarczej w krajach wysoko rozwiniętych, Wyd. Akademii Ekonomicznej im. Oskara Langego, Wrocław, s. 17.
 4. Kwiatkowska W., Kwiatkowski E., Stasiak J., Zarychta H. 1993: Zatrudnienie i bezrobocie: dynamika, struktura i polityka państwa, Biała Księga: Polska - Unia Europejska. Opracowania i Analizy: Gospodarka., z. 32. Urząd Rady Ministrów. Biuro ds. Integracji Europejskiej oraz Pomocy Zagranicznej, Warszawa, s. 9-10.
 5. Kwiatkowska W. 2007: Zmiany strukturalne na rynku pracy w Polsce, Wyd. Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź, s. 152.
 6. Kwiatkowski E. 1980: Teoria trzech sektorów gospodarki: prezentacja i próba oceny, PWN, Warszawa, s. 68-80; 89-105.
 7. Kwiatkowski E. 2008: Regiony ekonomiczne i regionalne rynki pracy - aspekty pojęciowe, [w] Zróżnicowanie rozwoju polskich regionów. Elementy teorii i próba diagnozy, E. Kwiatkowski (red.), Wyd. Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź, s. 20-21.
 8. Noga M. 2009: Makroekonomia, Wyd. Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, Wrocław 2009, s. 58.
 9. Olędzki M. 1978: Polityka zatrudnienia, PWE, Warszawa, s. 127 i następne.
 10. Regiony Polski 2012, GUS, Warszawa, 2012.
 11. Rocznik statystyczny województw, GUS, Warszawa, 2005.
 12. Rocznik statystyczny województw, GUS, Warszawa, 2011.
 13. Zajdel M. 2008: Trójsektorowa struktura zatrudnienia w Polsce jako miernik rozwoju społeczno-ekonomicznego, "Zeszyty Naukowe SCENO", nr 8, t. 2, Kielce, s. 411.
Cited by
Show
ISSN
2299-9566
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu