BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Mikuła Aneta (Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie)
Title
Bezpieczeństwo żywnościowe Polski
Food Security in Poland
Source
Roczniki Ekonomii Rolnictwa i Rozwoju Obszarów Wiejskich, 2012, t. 99, z. 4, s. 38-48, tab., bibliogr. 27 poz.
Annals of Agricultural Economics and Rural Development
Keyword
Bezpieczeństwo żywnościowe, Gospodarka żywnościowa, Handel artykułami żywnościowymi, Jakość produktów żywnościowych, Europejska Strategia Bezpieczeństwa Żywności
Food security, Food economy, Food trade, Food quality, European Food Safety Authority
Note
streszcz., summ.
Abstract
Celem artykułu jest przedstawienie definicji bezpieczeństwa żywnościowego w Polsce oraz próba jego oszacowania. Określono poziom samowystarczalności żywnościowej, analizując wielkość produkcji i spożycia wybranych surowców rolnych oraz przedstawiając saldo handlu zagranicznego artykułami rolno-spożywczymi. W latach 2006-2010 Polska była samowystarczalna żywnościowo, o czym świadczy dodatni bilans handlu zagranicznego artykułami rolno-spożywczymi. Podobny wniosek można było wyciągnąć na podstawie badania wielkości produkcji i zużycia krajowego wybranych produktów rolnych. Ekonomiczna dostępność żywności, określona na podstawie poziomu cen artykułów spożywczych oraz udziału wydatków na żywność i napoje bezalkoholowe w ogólnych wydatkach konsumpcyjnych, pozostawała na stabilnym poziomie. Są jednak w Polsce grupy osób, które odczuwają deprywację materialną odnośnie niemożliwości zapewnienia co drugi dzień posiłku z mięsem czerwonym, drobiowym lub ryb. Deprywacja tej potrzeby w gospodarstwach domowych w Polsce dotykała 15% rodzin oraz co czwartej rodziny znajdującej się w sferze ubóstwa. W opracowaniu nakreślono także zakres przepisów prawnych odnoszących się do zapewnienia jakości i bezpieczeństwa żywności, które zwiększyło się wraz z przystąpieniem naszego kraju do Unii Europejskiej. (abstrakt oryginalny)

The aim of the paper was to present definitions of food security and asses the range of food security in Poland. In the analyzed period, Poland achieved food security. It seems that even though 15% of the population was unable to afford a meal with meat, chicken, fish (or vegetarian equivalent) every second day, food access was stable. Food safety in Poland increased after it joined the European Union. (original abstract)
Full text
Show
Bibliography
Show
 1. Baranowska-Skimina A. 2012: Bezpieczeństwo żywności na świecie: Indeks 2012, 12.07.2012, www.egospodarka.pl, pobrano 17.09.2012 r.
 2. Budżety gospodarstw domowych w 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, GUS, Warszawa.
 3. Chądrzyński M. 2012: Wspólna Polityka Rolna w perspektywie budżetowej Unii Europejskiej na lata 2014-2020 - wybrane aspekty, "Roczniki Naukowe SERiA", t. XIV, z. 2, s. 21-26.
 4. Europejskie badanie dochodów i warunków życia (EU-SILC) w 2010 r., 2011, GUS, Warszawa.
 5. EU-SILC, Population and social conditions, Income, Social Inclusion and Living conditions, Material deprivation (ilc_mdes03), Eurostat, 2010.
 6. Facts and figures - the status of global agriculture, 2009, CropLife International, Bruksela.
 7. Food security, 2002, Policy Brief, FAO.
 8. Grębowiec M. 2012: Wpływ integracji Polski z Unią Europejską na zmiany w podejściu do zapewnienia jakości produktów żywnościowych, "Zeszyty Naukowe Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie, Problemy Rolnictwa Światowego", t. 12(27), z. 1, s. 63-74.
 9. Hałasiewicz A. 2011: Rozwój obszarów wiejskich w kontekście zróżnicowań przestrzennych w Polsce i budowania spójności terytorialnej kraju, Ekspertyza wykonana dla Ministerstwa Rozwoju Regionalnego. http://europa.eu/pol/food/index_pl.htm
 10. Lyon G. 2010 Report on the future of the Common Agricultural Policy after 2013, (2009/2236(INI)), European Parliament, Committee on Agriculture and Rural Development.
 11. Michna W. 1998: Bezpieczeństwo żywnościowe, [w] Encyklopedia agrobiznesu, Fundacja Innowacja, Warszawa.
 12. Produkcja i handel zagraniczny produktami rolnymi w 2008 r., 2009, GUS, Warszawa.
 13. Produkcja i handel zagraniczny produktami rolnymi w 2010 r., 2011, GUS, Warszawa.
 14. Rocznik demograficzny 2010, 2011, GUS, Warszawa.
 15. Rocznik statystyczny handlu zagranicznego, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, GUS, Warszawa.
 16. Rome Declaration on World Food Security and World Food Summit Plan of Action, 1996, World Food Summit 13-17 November 1996, FAO, Rome.
 17. Rozporządzenie (WE) nr 178/2002 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 28 stycznia 2002 r. ustanawiające ogólne zasady i wymagania prawa żywnościowego, powołujące Europejski Urząd ds.
 18. Bezpieczeństwa Żywności oraz ustanawiające procedury w zakresie bezpieczeństwa żywności (Dz.Urz. UE L 31 s. 1 z 1.2.2002 z późn. zm.).
 19. Rozporządzenie (WE) nr 882/2004 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 29 kwietnia 2004 r. w sprawie kontroli urzędowych przeprowadzanych w celu sprawdzenia zgodności z prawem paszowym i żywnościowym oraz regułami dotyczącymi zdrowia zwierząt i dobrostanu zwierząt (Dz.Urz. UE L 191 s. 1 z 30.4.2004 z późn. zm.).
 20. Runowski H. 2011: Zmienność dochodów gospodarstw rolnych w krajach Unii Europejskiej i jej przyczyny, "Roczniki Naukowe SERiA", t. XIII, z. 1, s. 327-331.
 21. Sektorowa strategia bezpieczeństwa w działach administracji rządowej rolnictwo, rozwój wsi, rynki rolne, rybołówstwo, 2008, Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi, Warszawa.
 22. Trade Reforms and Food Security. Conceptualizing the linkages, 2003, FAO, Rome.
 23. Ustawa z dnia 25 sierpnia 2006 r. o bezpieczeństwie żywności i żywienia (Dz.U. 2006.171.1225 z późn. zm.).
 24. Ustawa z dnia 8 stycznia 2010 r. o zmianie ustawy o bezpieczeństwie żywności i żywienia oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. 2010.21.105).
 25. Wskaźniki cen towarów i usług konsumpcyjnych, GUS, http://www.stat.gov.pl/gus/ceny_handel_PLK_HTML.htm
 26. Wspólna Polityka Rolna jako europejska polityka żywnościowa, 2011, Fundacja Programów Pomocy dla Rolnictwa FAPA, Warszawa.
 27. Zientek-Varga J. 2009: Bezpieczeństwo żywnościowe - którędy droga?, fresh & cool market nr 6/2009.
Cited by
Show
ISSN
2299-9566
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu