BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Sienkiewicz Karolina (Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu, Studenckie Koło Naukowe "Economicus")
Title
Karta Praw Studenta a sytuacja absolwentów szkół wyższych na rynku pracy
Consequences of Signing Student's Law Card for University Graduates
Source
Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, 2013, nr 307, s. 534-545, tab., bibliogr. 18 poz.
Research Papers of Wrocław University of Economics
Issue title
Polityka ekonomiczna
Keyword
Rynek pracy, Szkolnictwo wyższe
Labour market, Higher education
Note
streszcz., summ.
Abstract
"Uzyskanie wyższego wykształcenia poprawia perspektywy na rynku pracy. Im wyższy poziom wykształcenia, tym mniejsze ryzyko bezrobocia. Osoby z wyższym wykształceniem rzadziej tracą zatrudnienie, a jeżeli już tak się stanie - krócej szukają nowego zajęcia" - takie wyniki prezentował w 2012 r. Instytut Badań Edukacyjnych1. Sytuacja ludzi młodych na rynku pracy wciąż się pogarsza, a rynek pracy wymusza zmiany w systemie edukacji i szkolnictwa wyższego. W wyniku reformy z 2011 r. nacisk kładzie się na efekty kształcenia i związki z praktyką, tak by przygotować studentów do wymogów współczesnego rynku pracy. W niniejszym artykule zaprezentowano sytuację absolwentów szkół wyższych na polskim rynku pracy ze szczególnym uwzględnieniem wpływu Karty Praw Studenta.(abstrakt oryginalny)

Today, the situation of young people on the labor market is deteriorating, and the labor market tries to cause the change in the education system and higher education. The reform of higher education started in 2011. This article is about a situation of university graduates on the Polishlabor market. It also describes assumptions of education system reform and assesses the consequences of Student's Law Card for university graduates.(original abstract)
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of University of Economics in Katowice
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
The Main Library of the Wroclaw University of Economics
Szczecin University Main Library
Bibliography
Show
 1. Absolwent na rynku pracy - poradnik ucznia i nauczyciela, Ecorys Polska Sp. z o.o., publikacja bezpłatna. Buchner-Jeziorska A. (red.), Szkoła sukcesu czy przetrwania? Szkolnictwo wyższe w Polsce, Szkoła Główna Handlowa w Warszawie, Warszawa 2005.
 2. Drela K., Kiernożycka-Sobejko A., Ekonomizacja rynku pracy w XXI wieku, Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, Szczecin 2009.
 3. Horodeński R., Sadowska-Snarska C. (red.), Gospodarowanie zasobami pracy na początku XXI wieku.
 4. Aspekty makroekonomiczne i regionalne, Instytut Pracy i Spraw Socjalnych, Wyższa Szkoła Ekonomiczna w Białymstoku, Białystok-Warszawa 2009.
 5. Horodeński R., Sadowska-Snarska C. (red.), Rynek pracy w Polsce na progu XXI wieku. Aspekty makroekonomiczne i regionalne, Instytut Pracy i Spraw Socjalnych, Wyższa Szkoła Ekonomiczna w Białymstoku, Białystok-Warszawa 2003.
 6. Jarecki W., Kunasz M., Mazur-Wierzbicka E., Zwiech P., Gospodarowanie kapitałem ludzkim, Economicus, Szczecin 2010.
 7. Jarmołowicz W. (red.), Przemiany na współczesnym rynku pracy, Wydawnictwo Forum Naukowe: Passat - Paweł Pietrzyk, Poznań 2008.
 8. Karpiński A., Przyszłość rynku pracy w Polsce, Warszawska Drukarnia Naukowa PAN, Warszawa 2006.
 9. Marciniak S. (red.) Makro- i mikroekonomia. Podstawowe problemy, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2005.
 10. Mazurek-Łopacińska K. (red.), Proces boloński w kształtowaniu systemu zapewniania jakości kształcenia, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, Wrocław 2009.
 11. Obrębski T., Rynek pracy, [w:] Makro- i mikroekonomia. Podstawowe problemy, red. S. Marciniak, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2005.
 12. Pluta-Olearnik M. (red.), Przedsiębiorcza uczelnia i jej relacje z otoczeniem, Difin, Warszawa 2009.
 13. Poskrobko B. (red.), Gospodarka oparta na wiedzy. Materiały do studiowania, Agencja Wydawnicza EkoPress, Białystok 2011.
 14. Reforma szkolnictwa wyższego, Broszura Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego, Warszawa 2011.
 15. Szydlik-Leszczyńska A., Funkcjonowanie współczesnego rynku pracy. Wybrane uwarunkowania, Difin, Warszawa 2012.
 16. Unolt J., Ekonomiczne problemy rynku pracy, Biblioteka Pracownika Socjalnego, Katowice 1999.
 17. Ustawa z dnia 18 marca 2011 r. o zmianie ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym, ustawy o stopniach naukowych i tytule naukowym oraz o stopniach i tytule w zakresie sztuki oraz o zmianie niektórych innych ustaw (DzU 2011, nr 84, poz. 455).
 18. www.nauka.gov.pl/szkolnictwo-wyzsze/karta-praw-studenta/.
Cited by
Show
ISSN
1899-3192
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu