BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Raczkowska Małgorzata (Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie)
Title
Ekskluzja społeczna na obszarach wiejskich w Polsce
Social Exclusion in Rural Areas of Poland
Source
Roczniki Ekonomii Rolnictwa i Rozwoju Obszarów Wiejskich, 2012, t. 99, z. 4, s. 49-55, bibliogr. 17 poz.
Annals of Agricultural Economics and Rural Development
Keyword
Ubóstwo, Bezrobocie, Obszary wiejskie
Poverty, Unemployment, Rural areas
Note
streszcz., summ.
Abstract
Artykuł jest próbą uporządkowania rozważań na temat ekskluzji społecznej. W części teoretycznej przedstawiono definicje i zależności między ubóstwem a ekskluzją społeczną. Następnie przeanalizowano obiektywne (mierzalne) czynniki obrazujące ekskluzję społeczną obszarów wiejskich w Polsce. Przedstawiono skalę ubóstwa, poziom bezrobocia oraz poziom wykształcenia mieszkańców wsi. (abstrakt oryginalny)

This article presents reflections on social exclusion. The theoretical part presents the definitions and relationships between poverty and social exclusion. We then consider the objective (measurable) factors reflecting social exclusion in rural areas of Poland. The extent of poverty, unemployment and level of education of the rural population, is presented. (original abstract)
Full text
Show
Bibliography
Show
 1. Budżety gospodarstw domowych, GUS, 2011, Warszawa, s. 7.
 2. Fedyszak-Radziejowska B. 2002: Charakterystyka społeczno-ekonomiczna mieszkańców wsi, [w] Mieszkańcy wsi o integracji europejskiej: opinie, wiedza, poinformowanie, L. Kolarska-Bobińska (red.), Instytut Spraw Publicznych, Warszawa.
 3. Filaszek K. 2005: Eksluzja i inkluzja - dwie strony tego samego problemu? [w] Ekskluzja i inkluzja społeczna, J. Grotowska-Leder, K. Filaszek (red.), Wyd. Akapit, Toruń, s.45.
 4. Grotowska-Leder J. 2005: Eksluzja i inkluzja - dwie strony tego samego problemu? [w] Ekskluzja i inkluzja społeczna, J. Grotowska-Leder, K. Filaszek (red.), Wyd. Akapit, Toruń, s. 38.
 5. Kacprzak M., Mazurkiewicz-Pizło A. 2011: Wybrane aspekty rynku pracy na obszarach wiejskich Polski w latach 2003-2010, [w] Ekonomia, t. 1, J. Sokołowski, G. Węgrzyn (red.), Wyd. Uniwersytet Ekonomiczny, Wrocław.
 6. Kamiński R. 2005: Aktywność społeczności wiejskich. Stare potrzeby, nowe impulsy [w] Uwarunkowania i kierunki przemian społeczno-gospodarczych na obszarach wiejskich, A. Rosner (red.), Wyd. IRWiR PAN, Warszawa.
 7. Karwacki A. 2005: Pegeerowska lokalność. Kierunki zmian i wyzwania w kontekście działań inkluzywnych, [w] Ekskluzja i inkluzja społeczna, J. Grotowska-Leder, K. Filaszek (red.), Wyd. Akapit, Toruń s. 102.
 8. Narodowa Strategia Integracji Społecznej dla Polski, 2003, www.ips.uw.edu.pl
 9. Program rozwoju edukacji na obszarach wiejskich na lata 2008-2013, Ministerstwo Edukacji Narodowej, 2000, Warszawa.
 10. Rek M., Woźniak W. 2005: Wyrównywanie szans? Reforma polskiego systemu edukacji a realizacja idei inkluzji społecznej, [w] Ekskluzja i inkluzja społeczna, J. Grotowska-Leder, K. Filaszek (red.), Wyd. Akapit, Toruń s. 138.
 11. Sawicka J. 2008: Sytuacja kobiet wiejskich na rynku pracy: badania empiryczne, J. Sawicka (red.), Wyd. Wieś Jutra, Warszawa.
 12. Stan i struktura rejestrowanego bezrobocia na wsi w 2011 roku, Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej, Departament Rynku Pracy, 2012, Warszawa.
 13. Szanse edukacyjne na obszarach wiejskich, Forum Debaty Publicznej, Warszawa, 2011.
 14. Tarkowska E. 2005: Kategoria wykluczenia społecznego a polskie realia, [w] Skazani na wykluczenie, M. Orłowska (red.), Wyd. Akademii Pedagogiki Specjalnej, Warszawa, s. 21.
 15. Tarkowska E. 2006: Ubóstwo i wykluczenie społeczne. Koncepcje i polskie problemy, [w] Współczesne społeczeństwo polskie. Dynamika zmian, J. Wasilewski (red.), Wyd. Scholar, Warszawa, s. 21.
 16. Trutkowski C., Mandes S. 2005: Kapitał społeczny w małych miastach, Wyd. Scholar, Warszawa.
 17. Zasięg ubóstwa w Polsce w 2011 r. na podstawie badania budżetów gospodarstw domowych, GUS, 2012, Warszawa, s. 12.
Cited by
Show
ISSN
2299-9566
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu