BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Chmielewski Michał (Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie), Daniłowska Alina (Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie)
Title
Znaczenie przemysłu spożywczego w strategiach inwestycyjnych otwartych funduszy emerytalnych
The Role of Food Industry in Investment Strategies of Open Pension Funds
Source
Roczniki Ekonomii Rolnictwa i Rozwoju Obszarów Wiejskich, 2012, t. 99, z. 4, s. 56-63, tab., bibliogr. 10 poz.
Annals of Agricultural Economics and Rural Development
Keyword
Otwarte Fundusze Emerytalne (OFE), Przemysł spożywczy, Fundusze emerytalne, Fundusze otwarte, Strategia inwestycyjna
Open Pension Funds (OPF), Food industry, Pension funds, Open-ended investment companies, Investment strategy
Note
streszcz., summ.
Abstract
Z przeprowadzonych badań wynika, że rola przemysłu w strategiach inwestycyjnych otwartych funduszy emerytalnych (OFE) jest zmienna i można ją wiązać między innymi ze stanem koniunktury gospodarczej. W 2008 r. nastąpiła zmiana trendu wzrostowego udziału akcji przedsiębiorstw przemysłowych w portfelu na trend spadkowy. Udział sektora spożywczego w portfelach inwestycyjnych OFE w latach 2001-2010 systematycznie obniżał się i w 2010 r. wynosił poniżej 1%. Było to spowodowane m.in. dużą niestabilnością cen instrumentów finansowych (akcji) związanych z tym sektorem, co jest efektem wielu nakładających się przyczyn o różnorodnym charakterze - ekonomicznym, klimatycznym, technologicznym. (abstrakt oryginalny)

The Role of Food Industry in Investment Strategies of Open Pension Funds The analyses carried out in the paper showed that the role of the food sector in investment strategies of Pension Funds changed in the examined period due to reasons such as the business cycle. In 2008, after many years of growth, an adverse tendency was observed. The role of the food industry in share portfolio of pension funds decreased gradually and in 2010, was at less than 1%. There are some simultaneously acting determinants of this phenomenon such as the instability of food enterprise share prices due to economic, climatic and technological reasons. (original abstract)
Full text
Show
Bibliography
Show
  1. Brigham E.F., Gapenski L.C. 2000: Zarządzanie finansami, PWE, Warszawa.
  2. Chybalski F. 2009: Otwarte fundusze emerytalne w Polsce, C.H. Beck, Warszawa.
  3. Jędrasik-Jankowska I. 2004: Treść ryzyka emerytalnego, Zakamycze, Kraków.
  4. KNF. Rynek Emerytalny. Dane OFE. Biuletyn roczny. Rynek OFE za lata 2001-2010.
  5. Roczniki giełdowe dla lat 2003-2011, www.gpw.pl, dostęp 15.10.2012.
  6. Rocznik statystyczny RP, 2010: GUS, Warszawa.
  7. Ustawa z dnia 28 sierpnia 1997 r. o organizacji i funkcjonowaniu funduszy emerytalnych, Dz.U. 2010.34.189.
  8. Ustawa z dnia 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych, Dz.U. 2009.205.1585.
  9. Ustawa z dnia 25 marca 2011 r. o zmianie niektórych ustaw związanych z funkcjonowaniem systemu ubezpieczeń społecznych, Dz.U. 2011.75.398.
  10. Wantoch-Rekowski J. 2005: Składki na ubezpieczenia emerytalne, Towarzystwo Naukowe Organizacji i Kierownictwa, Dom Organizatora, Toruń.
Cited by
Show
ISSN
2299-9566
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu