BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Skoczylas-Tworek Agnieszka (Uniwersytet Łódzki)
Title
Audyt jako narzędzie optymalizacji zarządzania przedsiębiorstwem w dobie kryzysu ekonomicznego
Audit as a Tool for Optimization of Company Management in the Current Economic Crisis
Source
Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, 2013, nr 307, s. 546-556, bibliogr. 20 poz.
Research Papers of Wrocław University of Economics
Issue title
Polityka ekonomiczna
Keyword
Audyt, Zarządzanie przedsiębiorstwem, Finanse
Audit, Enterprise management, Finance
Note
streszcz., summ.
Abstract
Na kondycję przedsiębiorstwa mają wpływ, obok czynników zewnętrznych, również te wewnętrzne, które w znacznej mierze decydują o jego przetrwaniu. Ich znaczenie jest tym bardziej istotne w dobie kryzysu ekonomicznego. W zakresie ich identyfikacji i oceny pomocą może służyć audyt, do którego zadań należy weryfikowanie zagrożeń związanych z funkcjonowaniem przedsiębiorstwa oraz proponowanie alternatywnych rozwiązań ograniczających zidentyfikowane znaczące ryzyka. Celem publikacji jest przedstawienie istoty i znaczenia audytu, a także wskazanie proponowanych kierunków zmian jego funkcjonowania oraz wykorzystania w ramach usprawniania działalności przedsiębiorstw reprezentujących współczesną polską gospodarkę rynkową.(abstrakt oryginalny)

The condition of a company is affected by both external and internal factors that largely determine its survival. Their importance is particularly important in times of the economic crisis. Audit can be used for the identification and assessment of internal factors. Its tasks include verifying the risks associated with the functioning of the company and to propose alternative solutions to reduce the identified significant risks. The aim of the paper is to present the nature and importance of audit, as well as an indication of the proposed guidelines of changes in its functioning and using it as part of improvement of activities of enterprises representing contemporary Polish market economy.(original abstract)
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of University of Economics in Katowice
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
The Main Library of the Wroclaw University of Economics
Szczecin University Main Library
Bibliography
Show
 1. Badanie przestępczości gospodarczej Polska 2011. Cyberprzestępczość rosnącym zagrożeniem w biznesie, PwC, listopad 2011, www.pwc.com/crimesurvey. Cangemi M.P., Singleton T., Managing the Audit Function, A Corporate Audit Department Procedures Guide, John Wiley & Sons, Inc., Hoboken, New Jersey 2003.
 2. Dżurak P., Biekionis G., Błędy w zarządzaniu wynikami firmy, PricewaterhouseCoopers, http://www.
 3. hbrp.pl/biblioteka/art.php?id=3977&t=bledy-w-zarzadzaniu-wynikami-firmy (dostęp: 05.03.2013).
 4. Grudzewski W.M., Hejduk I.K., Sankowska A., Wańtuchowicz M., Sustainability w biznesie, czyli przedsiębiorstwo przyszłości. Zmiany paradygmatów i koncepcji zarządzania, Poltext, Warszawa 2010.
 5. Haffer R., Samoocena i pomiar wyników działalności w systemach zarządzania przedsiębiorstwem, Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika, Toruń 2011.
 6. Herdan A., Stuss M.M., Krasodomska J., Audyt wewnętrzny jako narzędzie wspomagające efektywny nadzór korporacyjny w spółkach akcyjnych, Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków 2009.
 7. Lisiecka K., Systemy zarządzania jakością produktów. Metody analizy i oceny, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Katowicach, Katowice 2009.
 8. Making the most of the Internal Audit Function: Recommendations for Directors and Board Committees, ECIIA 2012 (dostęp 01.03.2013).
 9. Międzynarodowe Standardy Praktyki Zawodowej Audytu Wewnętrznego (International Standards for the Professional Practice of Internal Auditing - IIA), The Institute of Internal Auditors, Altamonte Springs, Florida, USA http://www.iia.org.pl/images/stories/MD_WWW/definicja_kodeks_standardy_ pl_en_2011_final.pdf (dostęp: 05.03.2013).
 10. Moeller R., Nowoczesny audyt wewnętrzny, Oficyna a Wolters Kluwer business, Warszawa 2011.
 11. Nowak S., Podręcznik wdrażania ISO 9001:2000, Helion, Gliwice 2007.
 12. Rekomendacje dotyczące funkcjonowania Komitetu Audytu, Urząd Komisji Nadzoru Finansowego, Warszawa, listopad 2010, s. 4, http://www.knf.gov.pl/Images/Rekomendacje-komitet_audytu_ tcm75-24820.pdf (dostęp: 14.03.2013).
 13. Surdykowska S.T., Ryzyko finansowe w środowisku globalnej gospodarki. Kulisy najbardziej spektakularnych afer finansowych ostatnich lat, Difin, Warszawa 2012.
 14. Urbaniak M., Zarządzanie jakością, środowiskiem oraz bezpieczeństwem w praktyce gospodarczej, Difin, Warszawa 2007.
 15. Ustawa z dnia 7 maja 2009 r. o biegłych rewidentach i ich samorządzie, podmiotach uprawnionych do badania sprawozdań finansowych oraz o nadzorze publicznym (DzU 2009, nr 77, poz. 649).
 16. Ustawa z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (DzU nr 157, poz. 1240).
 17. Ustawa z dnia 2 września 2009 r. o rachunkowości (DzU 2009, nr 152, poz. 1223). Ustawy z dnia 2 listopada 2012 r. Prawo bankowe (DzU 2012, poz. 1376).
 18. Ustawy z dnia 22 maja 2003 r. o działalności ubezpieczeniowej (DzU 2003, nr 124, poz. 1151).
 19. Zarządzanie wynikami i efektywnością przedsiębiorstw, PricewaterhouseCoopers, 2009, http://www.
 20. pwc.pl/pl/publikacje/Raport_CPM.pdf (dostęp: 05.03.2013).
Cited by
Show
ISSN
1899-3192
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu