BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Skorupińska Katarzyna (Uniwersytet Łódzki)
Title
Niezwiązkowe formy reprezentacji pracowników w polskim systemie stosunków przemysłowych
Non-trade Union Forms of Employee Representation in the Polish System of Industrial Relations
Source
Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, 2013, nr 307, s. 557-568, bibliogr. 24 poz.
Research Papers of Wrocław University of Economics
Issue title
Polityka ekonomiczna
Keyword
Stosunki przemysłowe, Związki zawodowe, Europejskie rady zakładowe, Rada pracownicza, Stosunek pracy
Industrial relations, Trade unions, European works councils, Works Councils, Legal employment relation
Note
streszcz., summ.
Abstract
Związki zawodowe w Polsce stanowią podstawową formę reprezentacji interesów pracowników. Obok organizacji związkowych w przedsiębiorstwie działa jednak wiele innych form reprezentacji załogi. Zaliczyć tu można przede wszystkich rady pracowników, przedstawicielstwa w sprawach bezpieczeństwa i higieny pracy, reprezentantów pracowników w radach nadzorczych czy przedstawicieli ad hoc powoływanych do rozstrzygnięcia konkretnej sprawy z pracodawcą. Ponadto pracownicy mają prawo do uczestnictwa w formach partycypacji reprezentacyjnej także w przedsiębiorstwach o zasięgu wspólnotowym. Głównym celem artykułu jest przedstawienie niezwiązkowych form reprezentacji pracowników spotykanych w polskim systemie stosunków przemysłowych oraz określenie relacji między nimi a związkami zawodowymi. W opracowaniu została zastosowana metoda opisowa oraz analiza aktów prawnych.(abstrakt oryginalny)

Trade unions in Poland are the basic form of representation of employee interests. Apart from the trade unions, there are many other forms of representation of employees in an enterprise. First of all, one can mention employees councils, representations in cases of work health and safety, employee representatives on supervisory boards or representatives appointed ad hoc to resolve specific issues together with employers. Furthermore, employees have the right to participate in representative forms of participation also in the Community-scale enterprises. The main objective of this paper is to present the non-trade union forms of employee representation found in the Polish industrial relation system and to determine relations between these forms and trade unions.
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of University of Economics in Katowice
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
The Main Library of the Wroclaw University of Economics
Szczecin University Main Library
Bibliography
Show
 1. Bednarski M., Profilowanie rad. Wnioski z badań nad radami pracowniczymi, "Dialog" 2010, nr 3.
 2. Dunlop J.T., Industrial Relations Systems, Holt, New York 1958.
 3. Dyrektywa Rady z 22 września 1994 r. dotycząca tworzenia europejskich rad zakładowych lub procedur informowania i prowadzenia konsultacji wśród pracowników w przedsiębiorstwach o zasięgu wspólnotowym lub grupach przedsiębiorstw o zasięgu wspólnotowym (94/45/WE).
 4. Gardawski J., Ewolucja polskich związków zawodowych, [w:] Polacy pracujący a kryzys fordyzmu, red. J. Gardawski, Wydawnictwo Naukowe Scholar, Warszawa 2009.
 5. Gardawski J., Korporacje transnarodowe a Europejskie Rady Zakładowe, SGH, Warszawa 2007.
 6. Gardawski J., Związki zawodowe w badaniach z 2007 roku, [w:] Polacy pracujący a kryzys fordyzmu, red. J. Gardawski, Wydawnictwo Naukowe Scholar, Warszawa 2009.
 7. Gardawski J., Mrozowicki A., Czarzasty J., Historia i teraźniejszość związków zawodowych w Polsce, "Dialog" 2012, nr 3.
 8. Gilejko L., Partnerzy społeczni. Konflikty kompromisy, kooperacja, Poltext, Warszawa 2002.
 9. Gładoch M., Uczestnictwo pracowników w zarządzaniu przedsiębiorstwem w Polsce, Wydawnictwo Dom Organizatora, Toruń 2008.
 10. Rudolf S., Polska reprezentacja załóg pracowniczych w Europejskich Radach Zakładowych, [w:] Europejskie Rady Zakładowe. Polskie doświadczenia i perspektywy, Fundacja Promocji Solidarności, Gdańsk 2001.
 11. Skorupińska K., Doświadczenia Europejskich Rad Zakładowych, [w:] Trzydzieści lat ustawy o samorządzie załogi przedsiębiorstwa państwowego, Kancelaria Senatu, Warszawa 2012.
 12. Skorupińska K., Polskie przedstawicielstwo w europejskich radach zakładowych (ERZ), "Zarządzanie Zasobami Ludzkimi" 2006, nr 5.
 13. Skorupińska K., Rola i znaczenie rad zakładowych w przedsiębiorstwach Europy Środkowo-Wschodniej, "Zarządzanie Zasobami Ludzkimi" 2010, nr 5.
 14. Surdykowska B., Adamczyk S., Ponadnarodowe układy ramowe a rozwój stosunków przemysłowych, "Dialog" 2012, nr 3.
 15. Trappmann V., Związki zawodowe w Polsce. Aktualna sytuacja, struktura organizacyjna, wyzwania, Friedrich Ebert Stiftung, Warszawa 2012.
 16. Ustawa z dnia 4 marca 2005 r. o europejskim zgrupowaniu interesów gospodarczych i spółce europejskiej (DzU 2005, nr 62, poz. 551; nr 183, poz. 1538).
 17. Ustawa z dnia 5 kwietnia 2002 r. o europejskich radach zakładowych (DzU 2002, nr 62, poz. 556).
 18. Ustawa z dnia 7 kwietnia 2006 r. o informowaniu pracowników i przeprowadzaniu z nimi konsultacji (DzU 2006, nr 79, poz. 550).
 19. Ustawa z dnia 22 maja 2009 r. o zmianie ustawy o informowaniu pracowników i przeprowadzaniu z nimi konsultacji (DzU 2009, nr 97, poz. 805).
 20. Ustawa z dnia 22 lipca 2006 r. o spółdzielni europejskiej (DzU 2006 rok, nr 149, poz. 1077).
 21. Wratny J., Prawne aspekty działalności związków zawodowych, [w:] Związki zawodowe a niezwiązkowe przedstawicielstwa pracownicze w gospodarce posttransformacyjnej, red. J. Wratny, M. Bednarski, IPiSS, Warszawa 2010.
 22. Wratny J., Rady pracowników. Przedstawiciele pracowników powoływani ad hoc, [w:] Związki zawodowe a niezwiązkowe przedstawicielstwa pracownicze w gospodarce posttransformacyjnej, red. J. Wratny, M. Bednarski, IPiSS, Warszawa 2010.
 23. www. ewcbd.eu (the database on European works councils, ETUI).
 24. www.ecdb.worker-participation.eu (ETUI ECDB).
Cited by
Show
ISSN
1899-3192
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu