BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Sokołowski Jerzy (Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu)
Title
Optymalizacja wyboru oferty turystycznej przez klienta przy wykorzystaniu portalu internetowego holidaycheck
Optimization of Tourist Offer Selection by Using Internet Portal HolidayCheck
Source
Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, 2013, nr 307, s. 581-589, rys., tab., bibliogr. 4 poz.
Research Papers of Wrocław University of Economics
Issue title
Polityka ekonomiczna
Keyword
Optymalizacja, Oferta turystyczna, Klient
Optimalization, Touring offer, Customer
Note
streszcz., summ.
Abstract
Celem opracowania jest ocena turystycznego portalu internetowego holidaycheck jako źródła optymalizacji wyboru oferty turystycznej przez klientów. W artykule omówiono informacje, jakie otrzymują klienci z tego portalu internetowego. Informacje te obejmują nie tylko dane katalogowe biur podróży za daną ofertę, ale także informacje od klientów, różne zestawienia statystyczne czy własne oceny portalu. W opracowaniu dokonano także analizy czynników wpływających na wybór określonej oferty turystycznej. Autor analizuje tu czynniki o charakterze zarówno ilościowym, jak i jakościowym. Ostatnia część pracy poświęcona jest optymalizacji wyboru oferty turystycznej przez klienta. Autor analizuje tutaj zwłaszcza relacje między ceną a świadczeniami i warunkami oferowanymi przez usługodawców.(abstrakt oryginalny)

The aim of this paper is to analyze and evaluate a hotel by tourist web portal as a source of tourist offer optimizing the choice of customers. The article discusses the information they receive from the web portal. This includes not only the data from the catalogs of travel agencies for the given offer, but also information from customers, various statistical reports and its own assessments of the portal. The study also analyzes the factors affecting the choice of a particular tourist offer. The author analyzes the factors, both quantitative and qualitative. The last part focuses on the optimization of the choice of a tourist offer by a customer. The author especially analyzes here the relationship between price and benefits and the conditions offered by service providers.(original abstract)
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of Warsaw School of Economics
The Library of University of Economics in Katowice
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
The Main Library of the Wroclaw University of Economics
Szczecin University Main Library
Bibliography
Show
  1. Kachniewska M. i in., Rynek turystyczny, Wolters Kluwer, Warszawa 2012.
  2. Konieczna-Domańska A., Biura podróży na rynku turystycznym, PWN, Warszawa 2008.
  3. Rapacz A., Przedsiębiorstwo turystyczne, Difin, Warszawa 2007.
  4. Żemła M., Wartość dla klienta w procesie kształtowania konkurencyjności obszaru recepcji turystycznej, GWSH, Katowice 2010.
Cited by
Show
ISSN
1899-3192
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu