BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Utzig Monika (Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie)
Title
Korzystanie z rynku depozytowo-kredytowego przez rolników w Polsce
The Use of Deposit and Loan Market by Farmers in Poland
Source
Roczniki Ekonomii Rolnictwa i Rozwoju Obszarów Wiejskich, 2012, t. 99, z. 4, s. 64-74, rys., bibliogr. 28 poz.
Annals of Agricultural Economics and Rural Development
Keyword
Rolnictwo, Kredyt, Depozyt bankowy, Banki
Agriculture, Credit, Bank deposit, Banks
Note
streszcz., summ.
Abstract
W opracowaniu przedstawiono zmiany poziomu i struktury kredytów oraz depozytów rolników w monetarnych instytucjach finansowych w okresie 1996-2012 w Polsce. Wartość zarówno kredytów, jak i depozytów rolników zwiększyła się wraz z napływem dofinansowania z Unii Europejskiej. W strukturze kredytów rolników dominują kredyty inwestycyjne, natomiast w strukturze depozytów największy jest udział depozytów bieżących. (abstrakt oryginalny)

In the paper, an analysis of the use of the deposit and loan market by farmers in Poland is presented. Changes in structure and level of farmer loans and deposits in monetary financial institutions in the span of 1996-2012 are presented. The value of loans as well as deposits of farmers has increased in conjunction with the inflow of financing from the European Union. In the structure of farmer loans, investment loans predominate whilst in the deposit structure the share of current deposits is the largest. (original abstract)
Full text
Show
Bibliography
Show
 1. Butler A., Cornaggia J. 2011: Does access to external finance improve productivity? Evidence from a natural experiment, "Journal of Financial Economics", Vol. 99, Issue 1, s. 184-203.
 2. Daniłowska A. 2005: Mikroekonomiczne determinanty zaciągania kredytów przez gospodarstwa indywidualne w Polsce, "Roczniki Naukowe SERiA", t. VII, z. 4, s. 91-95.
 3. Daniłowska A. 2007: Poziom, zróżnicowanie oraz uwarunkowania kosztów transakcyjnych kredytów i pożyczek rolniczych, Wydawnictwo SGGW, Warszawa.
 4. Daniłowska A. 2008: Macroeconomic determinants of agricultural preferential investment credits in Poland, 12th Congress of the European Association of Agricultural Economists - EAAE 20008, http://ageconsearch.umn.edu/bitstream/44046/2/349.pdf
 5. Hall R. E. 1978: Stochastic Implications of the Life Cycle-Permanent Income Hypothesis: Theory and Evidence, "Journal of Political Economy", vol. 86, no. 6, s. 971-987.
 6. Kata R. 2011a: Korzystanie z usług bankowych przez rolników indywidualnych w Polsce, "Journal of Agribusiness and Rural Development", 4(22), s. 87-99.
 7. Kata R. 2011b: Wpływ polityki fiskalnej i monetarnej na zadłużenie gospodarstw rolnych w Polsce, "Roczniki Nauk Rolniczych, Seria G", t. 98, z. 3, s. 73-83.
 8. KNF 2012: Dane o rynku, http://www.knf.gov.pl/opracowania/sektor_bankowy/index.html, dostęp dnia 22.06.2012.
 9. Kołodziej E., Wesołowski G. 2011: Zdolność kredytowa gospodarstwa rolniczego - aspekty teoretyczne i praktyczne, "Roczniki Naukowe SERiA", t. XIII, z. 2, s. 210-215.
 10. Kozak S. 2011: Zadłużenie gospodarstw domowych w UE-15 I nowych państwach członkowskich UE w latach 2001-2010, "Zeszyty Naukowe Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie. Polityki Europejskie, Finanse i Marketing", nr 6 (55), s. 44-56.
 11. Kusz D. 2008: Finansowanie działalności inwestycyjnej w wybranych gospodarstwach rolniczych Podkarpacia, "Zeszyty Naukowe Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie. Ekonomika i Organizacja Gospodarki Żywnościowej", nr 66, s. 63-72.
 12. Mądra M. 2011: Źródła finansowania a strumienie przepływów pieniężnych w towarowych gospodarstwach rolniczych, "Zeszyty Naukowe Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie. Ekonomika i Organizacja Gospodarki Żywnościowej", nr 89, s. 17-35.
 13. NBP 2012: Należności i zobowiązania monetarnych instytucji finansowych i banków, http://www.nbp.pl/home.aspx?f=/statystyka/pieniezna_i_bankowa/nal_zobow.html, dostęp dnia 20.06.2012.
 14. Ofiarski Z. 2008: Prawo bankowe, Wolters Kluwer, Warszawa.
 15. Ogólne zasady wypłaty płatności, http://www.arimr.gov.pl/pomoc-unijna/platnosci-bezposrednie/ogolne-zasady-wyplaty-platnosci.html, dostęp dnia 01.09.2012.
 16. Pizło W. 2011: Gospodarowanie w sadownictwie Grójca i Warki: region, klastry, gospodarstwa sadownicze. Część pierwsza, Wydawnictwo SGGW, Warszawa.
 17. Pońsko P. 2010: Konsumpcja, spowolnienie gospodarcze i awersja do strat, "Bank i Kredyt" 41(2).
 18. Roe T., Somwaru A., Diao X. 2008: Do direct payments have intertemporal effects on U.S. agriculture?, http://faculty.apec.umn.edu/troe/documents/DirectPayments.pdf
 19. Rosa A. Kredyty preferencyjne jako forma finansowania działalności rolniczej w Polsce, "Zeszyty Naukowe Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie. Ekonomika i Organizacja Gospodarki Żywnościowej", nr 91, s. 97-106.
 20. Rytelewska G., Kłopocka A. 2010: Wpływ czynników demograficznych na poziom i strukturę oszczędności gospodarstw domowych w Polsce, "Bank i Kredyt", nr 41(1), s. 57-80.
 21. SAPARD, www.arimr.gov.pl/pomoc-unijna-i-krajowa/inne-formy-pomocy/sapard.html, dostęp dnia 10.08.2012.
 22. Siudek T. 2008: Wpływ kredytów rolniczych udzielanych przez banki spółdzielcze na rozwój rolnictwa w Polsce, "Zeszyty Naukowe Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie. Ekonomika i Organizacja Gospodarki Żywnościowej", nr 66, s. 37-48.
 23. Sołoma A. 2009: Banki w roli multiplikatorów rozwoju najuboższych regionów Unii Europejskiej, Niektóre konstatacje z badań w regionie warmińsko-mazurskim, "Zeszyty Naukowe Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie. Polityki Europejskie, Finanse i Marketing", nr 1(50), s. 227-238.
 24. Sprawozdanie z działalności Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa, 2004-2011, Warszawa.
 25. Stola E. 2009: Kredytowanie rolnictwa a poziom ryzyka bankowego, "Roczniki Naukowe SERiA", t. XI, z. 2, s. 240-244.
 26. Ustawa z dnia 26 stycznia 2007 r. o płatnościach w ramach systemów wsparcia bezpośredniego (Dz.U. 2008.170.1051, z późn. zm.).
 27. Utzig M. 2012: Tendencje zmian oraz struktura kredytów i pożyczek dla rolników indywidualnych, "Roczniki Naukowe SERiA", t. XIV, z. 3, z. 420-424.
 28. Zrealizowane płatności obszarowe, ARiMR, http://www.arimr.gov.pl/uploads/media/19092012_ Platn_bezp.7-13_02.pdf, dostęp dnia 01.09.2012.
Cited by
Show
ISSN
2299-9566
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu