BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Wąs Adam (Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie), Małażewska Sylwia (Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie)
Title
Przemiany strukturalne w rolnictwie w wybranych krajach europejskich
Structural Changes in Agriculture in Selected European Countries
Source
Roczniki Ekonomii Rolnictwa i Rozwoju Obszarów Wiejskich, 2012, t. 99, z. 4, s. 75-88, tab., bibliogr. 23 poz.
Annals of Agricultural Economics and Rural Development
Keyword
Rolnictwo, Gospodarstwa rolne, Infrastruktura rolnictwa
Agriculture, Arable farm, Agricultural infrastructure
Note
streszcz., summ.
Abstract
Przemiany strukturalne w sektorze gospodarstw rolniczych postępują we wszystkich krajach Unii Europejskiej (UE). Liczba gospodarstw zmniejsza się, a średnia powierzchnia stale się zwiększa. Jednak zarówno tempo tych przemian, jak i obecna struktura gospodarstw są bardzo zróżnicowane. Celem opracowania jest przedstawienie zmian zachodzących w ostatnich latach w wybranych krajach UE w strukturze rolnictwa rozumianej jako struktura obszarowa gospodarstw oraz stopnia zaawansowania procesu tychże przemian na tle zmian podstawowych wskaźników charakteryzujących stan rozwoju gospodarczego. W artykule podjęto też próbę wskazania najkorzystniejszego kierunku przemian z punktu widzenia polskiego rolnictwa. Wyniki badań wskazują na istotne rozbieżności między tempem, poziomem zaawansowania i kierunkiem przemian strukturalnych sektora gospodarstw rolniczych w analizowanych krajach europejskich. Na podstawie badań wysunięto wniosek, że model przemian strukturalnych zmierzający w kierunku spolaryzowanej struktury obszarowej gospodarstw rolniczych może być adekwatny do polskich warunków. (abstrakt oryginalny)

Structural changes in the agricultural enterprises sector occur in all European countries. The number of farms is decreasing while their average area is increasing. However, the rate of those changes and present farm structure is very diversified across Europe. The main aim of this paper is to present the changes in this subject and advancement in structural changes in agriculture against changes of main economic indicators in chosen European countries. Finally the authors attempt to indicate the optimal direction of structural changes in Polish agriculture. The direction, rate and advancement of structural changes in agriculture differ among selected European countries. Authors support the idea of applying a model of structural changes in Poland, leading to a polarized structure of farms. (original abstract)
Full text
Show
Bibliography
Show
 1. Babiak J. 2010: Zmiany w strukturze rolnictwa krajów Unii Europejskiej, "Rocznik Integracji Europejskiej", nr 4, s. 87-97.
 2. Balmann A. 1997: Farm-based modelling of regional structural change A cellular automata approach, "European Review of Agricultural Economics", nr 24(1), s. 106.
 3. Dzun W., Józwiak W. 2008: Gospodarstwa rolne po wejściu Polski do UE, Ubezpieczenia w rolnictwie, "Materiały i Studia", nr 33, KRUS, Warszawa s. 8-17.
 4. epp.eurostat.ec.europa.eu/portal/page/portal/statistics/search_database, data dostępu 10.10.2012.
 5. Farm Land http://www.buildinglanduk.co.uk/farm-land-for-sale.html, data dostępu 10.10.2012.
 6. Farm structure in the United Kingdom epp.eurostat.ec.europa.eu/statistics_explained/index.php/ Farm_structure_in_the_United_Kingdom, data dostępu 10.10.2012.
 7. Hobby farmers keep it rural http://www.guardian.co.uk/money/2005/dec/11/movinghouse.propert, data dostępu 10.10.2012.
 8. Hobby farmers plough ahead www.telegraph.co.uk/property/propertyadvice/propertymarket/3305714/Hobby-farmers-plough-ahead.html, data dostępu 10.10.2012.
 9. Karpiński A. 2008, Przemiany strukturalne w procesie transformacji Polski 1989-2003-2025, Seria wydawnicza Przedsiębiorstwo Współczesne Kolegium Nauk o Przedsiębiorstwie, Szkoła Główna Handlowa w Warszawie, Warszawa, s. 1-234.
 10. Kowalczyk S., Sobiecki R. 2011: Europejski model rolnictwa - uwarunkowania ewolucji, "Roczniki Nauk Rolniczych. Seria G", t. 98, z.3, s. 9-20.
 11. Leszczyńska M. 2004: Konsekwencje dochodowe przemian strukturalnych w polskim rolnictwie, [w] Nierówności społeczne a wzrost gospodarczy. Aspekt międzynarodowy, sektorowy i regionalny, M. Woźniak (red.), materiały ogólnopolskiej konferencji naukowej W poszukiwaniu prowzrostowej strategii ograniczania nierówności, zeszyt nr 5, Uniwersytet Rzeszowski, Rzeszów, s. 399-409.
 12. Rocznik Statystyczny Rolnictwa i Obszarów Wiejskich, GUS, Warszawa, 2008, 2011.
 13. Sikorska A. 2007: Rynek ziemi i struktura agrarna, "Nowe Życie Gospodarcze", s. 10-13, 24.05.2007
 14. The European Model of Agriculture - Challenges Ahead. A Background Paper for the Meeting of Ministers of Agriculture in Oulu 26.09.2006, SN 3098/06, s. 1-11.
 15. The State of the Countryside 2007: Commission for rural Communities, Wielka Brytania, s. 1-162.
 16. Wąs A. 2005: Model optymalizacyjny rolnictwa (na przykładzie gminy Kobylnica), Wydawnictwo SGGW, Warszawa, s. 1-144.
 17. Wąs A., Sulewski P. 2011: Farms Specialization in relations to the production type and economic size of farms, "Roczniki Naukowe SERiA", t. XIII, z. 6, s. 242-248.
 18. World data Bank, World Development Indicators (WDI) & Global Development Finance (GDF), databank.worldbank.org/ddp/home.do, data dostępu 10.10.2012.
 19. Wyniki Powszechnego Spisu Rolnego 1996, 2002, 2010, GUS, Warszawa.
 20. Zegar J., 2009: Struktura obszarowa gospodarstw rolnych w Polsce. Stan i perspektywa zmian, "Realia", nr 3(12), s. 31-56.
 21. Zimmermann A., Heckelei T., Adenauer M. 2007: Report and Code to Simulate Structural Change, SEAMLESS, s. 1-49.
 22. Zimmernann A., Heckelei T., Dominguez I. 2009: Modelling farm structural change for integrated ex-ante assessment: review of methods and determinants, "Environmental Science & Policy", I 2, s. 601-618.
 23. Zimmernann A., Heckelei T., Perez I. 2006: Working paper - Literature Review of Aproaches to Estimate Structural Change, SEAMLESS, s. 1-45.
Cited by
Show
ISSN
2299-9566
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu