BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Stępień Marcin (Politechnika Częstochowska)
Title
Elementy zasad podatkowych w aspekcie polskiego systemu podatkowego
Elements of Tax Rules in the Context of the Polish Tax System
Source
Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, 2013, nr 307, s. 602-611, bibliogr. 25 poz.
Research Papers of Wrocław University of Economics
Issue title
Polityka ekonomiczna
Keyword
System podatkowy, Zasady podatkowe, Podatki
Tax system, Tax rules, Taxes
Note
streszcz., summ.
Abstract
Pojęcie systemu podatkowego najczęściej jest definiowane jako ogół podatków obowiązujących w danym miejscu i czasie. Jednak by system podatkowy spełniał przypisane mu funkcje, winien być systemem logicznym i spójnym wewnętrznie. Teoria prawa podatkowego na przestrzeni lat wypracowała pojęcie zasad podatkowych, według których winien być konstruowany zrozumiały i wewnętrznie spójny system podatkowy. W polskich warunkach funkcjonowania prawa podatkowego zasady podatkowe pozostają w sferze badań teoretycznych, poza wybranymi elementami, dotyczącymi głównie postępowania podatkowego. Stosowanie zasad podatkowych wypracowanych przez teorię prawa podatkowego winno się przyczynić do poprawy efektywności systemu podatkowego, tworząc stabilną podstawę funkcjonowania poszczególnych podatków.(abstrakt oryginalny)

The concept of tax system is usually defined as all taxes applicable in a given place and time. However, tax system should be logical and internally coherent to fulfill functions placed upon this system. Over the years the theory of tax law has developed the concept of tax rules, according to which tax system should be constructed understandably and consistently. In the Polish tax system, tax rules remain in the field of theoretical research except for selected elements. The use of tax rules should help to improve the efficiency of tax system, creating a stable basis for the functioning of various taxes.(original abstract)
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of Warsaw School of Economics
The Library of University of Economics in Katowice
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
The Main Library of the Wroclaw University of Economics
Szczecin University Main Library
Bibliography
Show
 1. Biuletyn Skarbowy 2012, nr 6/104.
 2. Dolata S., Podstawy wiedzy o podatkach i polskim systemie podatkowym, Uniwersytet Opolski, Opole 1999.
 3. Etel L. (red.), Prawo podatkowe, Difin, Warszawa 2005.
 4. Fedorowicz Z., Polityka fiskalna, Wyższa Szkoła Bankowa, Poznań 1998.
 5. Głąbiński S., Nauka skarbowości z dodatkiem skarbowości Austrii i Galicji, B.W., Lwów 1911.
 6. Głuchowski J., Polskie prawo podatkowe, PWN, Warszawa 2006.
 7. Gomułowicz A., Małecki J., Podatki i prawo podatkowe, Wydawnictwo Prawnicze "Lexis Nexis", Warszawa 2006.
 8. Górski J., Zarys historii ekonomii politycznej, Książka i Wiedza, Warszawa 1967.
 9. Harasimowicz J., Finanse i prawo finansowe, PWE, Warszawa 1998.
 10. Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej (DzU 1997, nr 78, poz. 483 z późn. zm.).
 11. Kuliszer J., Powszechna historia gospodarcza średniowiecza i czasów nowożytnych, t. 1, Książka i Wiedza, Warszawa 1961.
 12. Lipiński E., Historia powszechnej myśli ekonomicznej do roku 1870, PWN, Warszawa 1968.
 13. Lipiński E., Historia powszechnej myśli ekonomicznej, PWN, Warszawa 1981.
 14. Majchrzycka-Guzowska A., Finanse i prawo finansowe, Lexis Nexis, Warszawa 2002.
 15. Majchrzycka-Guzowska A., Podatki w gospodarce narodowej, PWN, Warszawa 1990.
 16. Mann F.K., Geschichte der Angelsachsischen Finanzwissenschaft, Handbuch der Finanzwissenschsft, t. I, Tubingen 1952.
 17. Polkowska G., Finanse publiczne, PWN, Warszawa 1995.
 18. Pomorska A., Polski system podatkowy - założenia a praktyka, Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej, Lublin 2004.
 19. Smith A., Badania nad naturą i przyczynami bogactwa narodów, t. II, PWN, Warszawa 2007.
 20. Stankiewicz W., Historia myśli ekonomicznej, PWE, Warszawa 1987.
 21. Strasburger E., Nauka skarbowości, Warszawa 1934.
 22. Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t.j. DzU 2012, poz. 749, z późn. zm.).
 23. Wojciechowski E., Systemy podatkowe, [w:] System instytucji prawno-finansowych, t. III, Ossolineum, Wrocław1985.
 24. Wójtowicz W., Pojęcie i charakter podatku jako dochodu publicznego, [w] Prawo podatkowe, red. W. Wójtowicz, Oficyna Wydawnicza Branta, Bydgoszcz 2000.
 25. www. mf.gov.pl.
Cited by
Show
ISSN
1899-3192
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu