BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Szczepankiewicz Maciej (Politechnika Poznańska)
Title
Potencjał innowacyjny polskich parlamentarzystów
Polish Parliamentarians' Innovation Potential
Source
Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, 2013, nr 307, s. 612-622, tab., bibliogr. 18 poz.
Research Papers of Wrocław University of Economics
Issue title
Polityka ekonomiczna
Keyword
Potencjał innowacyjny, Innowacje, Parlament
Innovation potential, Innovations, Parliament
Note
streszcz., summ.
Abstract
Niniejszy artykuł służy ukazaniu metod oraz wyników badania przeprowadzonego na grupie polskich parlamentarzystów. Badanie miało na celu wykazanie potencjału innowacyjnego parlamentarzystów przez pryzmat trzech podstawowych grup czynników: wiedzy, umiejętności oraz cech charakteru. Artykuł otwiera ukazanie problemu, wskazanie aktualnego stanu badań i najważniejszych ustaleń terminologicznych dostępnych w literaturze. W dalszej części pracy przybliżone zostają założenia metodologiczne oraz parametry przeprowadzonego badania. Następnie autor przeszedł do prezentacji wyników badania przeprowadzonego na próbie posłów i senatorów (n = 78), dyskutując je w oparciu o grupę kontrolną (n = 280). Przy pracach badawczych została wykorzystana autorska definicja potencjału innowacyjnego. Wyniki badania wskazują czynniki wpływające na wartość potencjału innowacyjnego, które parlamentarzyści oceniają u siebie wysoko, oraz te, dla których ocena pozostaje niska.(abstrakt oryginalny)

This article presents the methodology and results research of the innovation potential of members of Polish parliament. Starting from the presentation of the problem and its environment, through identifying the assumptions and methods of research, the author went on to present the results of research conducted on a sample of 78 parliamentarians. In the article the author used his own definition of innovation potential and exploited the original questionnaire consisting of three components of knowledge, skills and personality. The study showed these factors influencing innovation, which members of Polish parliament assess highly and those which rating is low.(original abstract)
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of Warsaw School of Economics
The Library of University of Economics in Katowice
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
The Main Library of the Wroclaw University of Economics
Szczecin University Main Library
Bibliography
Show
 1. Balcerowicz E., Wziątek-Kubiak A., Determinanty rozwoju innowacyjności firmy w kontekście poziomu wykształcenia pracowników, Ekspertyza przygotowana dla Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości, Centrum Analiz Społeczno-Ekonomicznych, 2009.
 2. Bukowski M., Szpor A., Śniegocki A., Potencjał i bariery polskiej innowacyjności, Instytut Badań Strukturalnych, 2012.
 3. Burch G.J., Pavelis C., Port R.L., Selecting for creativity and innovation: The relationship between the innovation potential indicator and the team selection inventory, "International Journal of Selection and Assessment" 2008, 16 (2).
 4. Dane statystyczne o posłach, http://www.sejm.gov.pl/sejm7.nsf/page/poslowie_poczatek_kad (dostęp 11.02.2013).
 5. Dane statystyczne o senatorach, http://www.senat.gov.pl/o-senacie/senat-wspolczesny/dane-o-senatorach- wg-stanu-na-dzien-wyborow/ (dostęp 11.02.2013).
 6. Guzik R., Przestrzenne zróżnicowanie potencjału innowacyjnego w Polsce, [w:] M. Górzyński, R. Woodward (red.), Innowacyjność polskiej gospodarki, Zeszyty Innowacyjne 2, CASE - Centrum Analiz Społeczno-Ekonomicznych, 2004.
 7. Kofta M., Doliński D., Poznawcze podejście do osobowości, [w:] Psychologia. Podręcznik akademicki, t. 2, red. J. Strelau, GWP, Gdańsk 2004.
 8. Konstytucja Rzeczpospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 r. (DzU z dnia 16 lipca 1997 r.).
 9. Patterson F., The Innovation Potential Indicator: Test manual and user's guide, Oxford Psychologists Press, 2001.
 10. Patterson F., Kerrin M., Zibarras L., Employee Innovation, [w:] Handbook of Organizational and Management, T.S. Pitsis, A. Simpson, E. Dehlin (eds.), Elgar Publishing, 2012.
 11. Poznańska K., Innowacyjność jako źródło przewagi konkurencyjnej polskich przedsiębiorstw, Centrum Wiedzy, 2010.
 12. Rank J., Pace V.L., Frese M., Three avenues for future research on creativity, innovation, and initiative, Applied Psychology, 53 (4), Blackwell Publishing, Ltd., 2004.
 13. Szczepankiewicz M., Badanie potencjału innowacyjnego studentów, Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu nr 245, Uniwersytet Ekonomiczny, Wrocław 2012.
 14. Szczepankiewicz M., Factors affecting the innovative potential, www.szczepankiewicz.net (dostęp 21.12.2012).
 15. Von Hippel E.A., The Sources of Innovation, University of Illinois at Urbana-Champaign's Academy for Entrepreneurial Leadership, Historical Research Reference in Entrepreneurship, dostępne SSRN: http://ssrn.com/abstract=1496218.
 16. Wakelin K., Innovation and export behaviour at the firm level, "Research Policy", vol. 26(7-8), April 1998.
 17. Zalewski R.I., Innowacyjność gospodarki, [w:] E. Skawińska, R.I. Zalewski (red.), Klastry biznesowe w rozwoju konkurencyjności i innowacyjności regionów. Polska - Europa - Świat, PWE, 2009.
 18. Zizlavsky O., Factors of an inovation potential development are known, but not always mastered, "Economics and Management" 2011, 16(1).
Cited by
Show
ISSN
1899-3192
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu