BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Ślebocka Magdalena (Uniwersytet Łódzki), Tylman Aneta (Uniwersytet Łódzki)
Title
Rola funduszy unijnych w finansowaniu zrównoważonego rozwoju na przykładzie gmin województwa łódzkiego
The Role of EU funds in the Financing of Sustainable Development on the Example of Łódź Voivodeship Municipalities
Source
Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, 2013, nr 307, s. 623-632, tab., bibliogr. 8 poz.
Research Papers of Wrocław University of Economics
Issue title
Polityka ekonomiczna
Keyword
Rozwój zrównoważony, Finanse lokalne, Fundusze unijne
Sustainable development, Local finance, EU funds
Note
streszcz., summ.
Abstract
Celem niniejszego artykułu jest podkreślenie priorytetowego znaczenia zrównoważonego rozwoju w rozwoju lokalnym jako tendencji uznanej zarówno w polityce światowej, jak i unijnej. Artykuł wskazuje, na przykładzie gmin województwa łódzkiego, na brak możliwości finansowania zrównoważonego rozwoju na poziomie lokalnym bez wsparcia finansowego z funduszy Unii Europejskiej. Artykuł wskazuje również na konieczność weryfikacji założeń programów operacyjnych w związku z możliwościami finansowania zrównoważonego rozwoju.

This article points to the importance of sustainable development in global and EU policy, highlighting the priority of sustainable development for further local development. The purpose of this article is to draw attention to the impossibility of financing sustainable development policy at the local level (taking as an example municipalities in Łódź Voivodeship) without financial support from the EU funds. The purpose of this article is also to indicate the need to verify the assumptions of the operational programs that benefit local government, in connection with the opportunities of financing sustainable development needs.(original abstract)
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of Warsaw School of Economics
The Library of University of Economics in Katowice
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
The Main Library of the Wroclaw University of Economics
Szczecin University Main Library
Bibliography
Show
  1. ec.europa.eu/europe2020/index_pl.htm.
  2. eur-lex.europa.eu/pl/treaties/index.htm.
  3. Human Development Report 2011, http://hdr.undp.org/en/reports/global/hdr2011.
  4. Rozporządzenie Rady (WE) nr 1083/2006 z dnia 11 lipca 2006 r. ustanawiającym przepisy ogólne dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności i uchylającym rozporządzenie (WE) nr 1260/1999, Dz.Urz. UE L 210 z dnia 31 lipca 2006 r.
  5. Tylman A., Ewolucja pojęcia zrównoważonego rozwoju a finansowanie tego rozwoju przez jednostki samorządu terytorialnego, II Międzynarodowa Konferencja Bałtycka 2013 (przyjęty do druku).
  6. Wasylik A., Jednostki samorządu terytorialnego jako beneficjent środków z Unii Europejskiej, [w]: Finanse publiczne w warunkach akcesji do Unii Europejskiej, red. L. Patrzałek, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu, Wrocław 2006.
  7. www.un.org/millenniumgoals.
  8. www.ekoportal.gov.pl/opencms/opencms/ekoportal/prawo_dokumenty_strategiczne/PolitykaOchronySrodowiskaUE/ PolitykaSpojnosci.html
Cited by
Show
ISSN
1899-3192
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu