BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Świadek Arkadiusz (Uniwersytet Zielonogórski), Szopik-Depczyńska Katarzyna (Uniwersytet Szczeciński)
Title
Aktywność innowacyjna a wielkość przedsiębiorstw w systemie przemysłowym małopolski
The Impact of Enterprises' Size on Regional Innovation Systems - Małopolskie Case
Source
Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, 2013, nr 307, s. 633-643, tab., bibliogr. 13 poz.
Research Papers of Wrocław University of Economics
Issue title
Polityka ekonomiczna
Keyword
Innowacje, Region, Przemysł
Innovations, Region, Industry
Note
streszcz., summ.
Abstract
Głównym celem badania było poszukiwanie wpływu klas wielkości przedsiębiorstw na działalność innowacyjną regionalnego systemu przemysłowego. Badanie zostało przeprowadzone w latach 2008-2010 na grupie 500 przedsiębiorstw w województwie małopolskim. Obliczenia zostały wykonane metodą modelowania ekonometrycznego typu probit (rachunek prawdopodobieństwa). Metoda ta okazała się skutecznym narzędziem badawczym dla większych, ale statycznych prób, w których zmienna zależna ma charakter jakościowy. Wyniki badania pokazują, że wielkość przedsiębiorstw determinuje ich działalność innowacyjną w badanym regionie. Ta zależność jest jednak zróżnicowana. Według szkoły ewolucyjnej oddziaływanie to jest zróżnicowane w zależności od poziomu rozwoju gospodarczego danego regionu.(abstrakt oryginalny)

The main objective of the study is to look for the impact of size classes of the companies on the innovative activity of regional industrial system. The study was conducted in the years 2008-2010 on a group of 500 companies in Małopolskie Voivodeship. Calculations were made using the method of logit modeling (probability theory). This method turned out to be an effective research tool for larger but static tests in which the dependent variable is qualitative. The results of the study show that the size of enterprises determines their innovative activity in this particular region. This relationship is, however, diverse. According to the evolutionary school the situation seems to vary depending on the level of economic development of a studied region.(original abstract)
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of Warsaw School of Economics
The Library of University of Economics in Katowice
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
The Main Library of the Wroclaw University of Economics
Szczecin University Main Library
Bibliography
Show
 1. Bundesministerium für Bildung und Forschung 2002.
 2. Capello R., Spatial transfer of knowledge In high technology milieux: Learning versus collective learning process, "Regional Studies" 1999, no. 33.
 3. Drucker P., Innowacja i przedsiębiorczość, PWE, Warszawa 1992.
 4. Edquist Ch., M. McKelvey, Introduction, [w:] Ch. Edquist, M. McKelvey (eds.), System of Innovation: Growth, Competitiveness and Employment, An Elgar Reference Collection (two volume), Edward Elgar, Cheltenham 2000.
 5. Huggins R., Competitiveness and the Global Region: The Role of Networking, Paper prepared for the Regional Studies Association Conference on "Regional Futures: Past and Present, East and West", Mass, Gothenburg 1995.
 6. OECD: Podręcznik Oslo. Zasady gromadzenia i interpretacji danych dotyczących innowacji, Paryż 2005.
 7. Okoń-Horodyńska E., Narodowy system innowacji w Polsce, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej im. Karola Adamieckiego, Katowice 1998.
 8. Stanisz A., Przystępny kurs statystyki, t. 2, Statsoft, Kraków 2007.
 9. Świadek A., Regionalne systemy innowacji, Difin, Warszawa 2011.
 10. Świadek A., Wielkość przedsiębiorstw a innowacyjność regionalnych systemów przemysłowych, "Przegląd Organizacji" 2011, nr 7-8.
 11. Świadek A., Wielkość przedsiębiorstw i ich struktura własności a rozwój innowacyjności w regionalnych systemach przemysłowych, "Studia Regionalne i Lokalne" 2012, nr 1.
 12. Welfe A., Ekonometria, PWE, Warszawa 1988.
 13. Wspomaganie procesów decyzyjnych. Ekonometria, red. M. Lipiec-Zajchowska, C.H. Beck, Warszawa 2003
Cited by
Show
ISSN
1899-3192
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu