BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Urbanek Piotr (Uniwersytet Łódzki)
Title
Polityka wynagradzania kadry kierowniczej w polskich bankach publicznych na przykładzie spółek indeksu WIG20
Executive Remuneration Policy in the Polish Public Banks on the Example of WIG20 Companies
Source
Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, 2013, nr 307, s. 654-666, tab., bibliogr. 15 poz.
Research Papers of Wrocław University of Economics
Issue title
Polityka ekonomiczna
Keyword
Spółki publiczne, Kadra kierownicza, Wynagrodzenia, Sektor bankowy
Public companies, Managerial staff, Remuneration, Banking sector
Note
streszcz., summ.
Abstract
Przedsiębiorstwa działające w sektorze usług finansowych mają specyfikę różniącą je od korporacji działających w innych sektorach gospodarki. W dyskusjach teoretycznych podkreśla się, że te odmienne uwarunkowania działalności gospodarczej prowadzonej w bankach determinują konieczność stosowania odmiennych zasad wynagradzania menedżerów niż w innych sektorach gospodarki. W opracowaniu została podjęta próba oceny polityki wynagradzania kadry kierowniczej w największych polskich spółkach publicznych notowanych w indeksie WIG20. W szczególności wskazano, w jakim stopniu specyfika banków ma odzwierciedlenie w innych zasadach wynagradzania osób zarządzających. Otrzymane wyniki częściowo potwierdzają wnioski formułowane na podstawie badań empirycznych prowadzonych w innych krajach. Polskie banki publiczne są bardziej transparentne niż inne spółki, wynagrodzenia członków zarządu są w nich wyższe i charakteryzują się mniejszą wrażliwością na wyniki, co jest spowodowane większym udziałem wynagrodzenia stałego.(abstrakt oryginalny)

Financial institutions differ from non-financial firms. In theoretical discussions there are opinions that such differences determine remuneration policy in banks, which should be adjusted to the specificity of the banking sector. The purpose of this paper is to analyze remuneration policy in the biggest Polish public companies listed on the WSE. The achieved results partially confirm conclusions formulated on the basis of empirical investigations conducted in other countries. Polish public banks are more transparent than other companies, their top executives' remuneration is higher and pay-per-performance relation is weaker than in other companies.(original abstract)
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of Warsaw School of Economics
The Library of University of Economics in Katowice
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
The Main Library of the Wroclaw University of Economics
Szczecin University Main Library
Bibliography
Show
 1. Adams R., Mehran H., Is corporate governance different for bank holding companies, "Economic Policy Review", Federal Reserve Bank of New York, April 2003.
 2. Balachandran S., Kogut B., Harnal H., The probability of defaut, excessive risk, and executive compensation: A study of financial services firms from 1995 to 2008, "Columbia Business School Research Paper Series", 2008.
 3. Burghof H.-P., Hofman C., Executives' compensation of european banks - disclosure, sensitivity, and their impact on bank performance, "Munich Business Research", 2000.
 4. Conyon M., Fernandes N., Ferreira M., Matos P., Murphy K., The Executive Compensation Controversy: A Transatlantic Analysis, Fondazione Rodolfo De Benedetti, 2010.
 5. Egger P.H., von Ehrlich M., Radulescu D., How much is pays to work in the financial sector, "CESifo Economic Studies" 2012, vol. 58.
 6. Fahlenbrach R., Stulz R., Bank CEO incentives and the credit crisis, "Swiss Finance Institute Research Paper Series" 2009, no. 09-27.
 7. Gregg P., Jewell S., Tonks I., Executive pay and performance: Did bankers' bonuses cause the crisis?, "International Review of Finance" 2012, 12:1.
 8. Kose J., Yiming Q., Incentive features in CEO compensation in the banking industry, "Economic Policy Review", April 2003.
 9. Macey J. R., O'Hara M., The corporate governance of banks, "Economic Policy Review" April 2003.
 10. Mehran H., Morrison A., Shapiro J., Corporate governance and banks: What have we learned from the financial crisis?, Federal Reserve Bank of New York, Staff Report no. 502, June 2011.
 11. Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (DzU 2009, nr 33, poz. 259).
 12. Uchwała Komisji Nadzoru Finansowego nr 258 z dnia 4 października 2011 r. w sprawie szczegółowych zasad funkcjonowania systemu zarządzania ryzykiem i systemu kontroli wewnętrznej oraz szczegółowych warunków szacowania przez banki kapitału wewnętrznego i dokonywania przeglądów procesu szacowania i utrzymywania kapitału wewnętrznego oraz zasad ustalania polityki zmiennych składników wynagrodzeń osób zajmujących stanowiska kierownicze w banku (DzU KNF 2011, nr 11, poz. 43).
 13. Urbanek P., Czy nadzór korporacyjny uchronił polskie banki przed kryzysem, [w:] J. Sokołowski, M. Sosnowski, A. Żabiński (red.), Polityka ekonomiczna, Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu nr 167, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego, Wrocław 2011.
 14. Ustawa z dnia 28 kwietnia 2011 r. o zmianie ustawy Prawo bankowe, ustawy o obrocie instrumentami finansowymi oraz ustawy o nadzorze nad rynkiem finansowym (DzU 2011, nr 131, poz. 763).
 15. Ustawa z dnia 3 marca 2000 r. o wynagradzaniu osób kierujących niektórymi podmiotami prawnymi (DzU nr 26, poz. 306 z późn. zm.).
Cited by
Show
ISSN
1899-3192
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu