BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Waśniewska Anetta (Akademia Morska w Gdyni)
Title
Aktywność społeczna i ekonomiczna stowarzyszeń i fundacji - wybrane zagadnienia na podstawie przeprowadzonych badań
Social and Economic Activity of Associations and Foundations - Selected Problems Based on Research
Source
Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, 2013, nr 307, s. 678-687, tab., rys., bibliogr. 7 poz.
Research Papers of Wrocław University of Economics
Issue title
Polityka ekonomiczna
Keyword
Stowarzyszenia, Fundacje, Ekonomia społeczna
Associations, Foundation, Social economy
Note
streszcz., summ.
Abstract
W 2010 r. w ramach realizacji Projektu OWIES zostało przeprowadzone "Badanie potencjału podmiotów ekonomii społecznej". Zaprezentowane w referacie wyniki dotyczą tylko części uzyskanych odpowiedzi otrzymanych od respondentów. Za cel badania uznano określenie możliwości rozwoju podmiotów działających w ramach ekonomii społecznej, a uzyskane wyniki miały odpowiedzieć na pytania związane z obszarem i rodzajem działań statutowych prowadzonych przez organizacje oraz szans i zagrożeń rozwoju ekonomii społecznej na obszarze podregionu elbląskiego. Dla celów referatu wyodrębniono próbę ankiet, na które odpowiedzi udzieliły stowarzyszenia i fundacje. W badaniu uczestniczyło 229 stowarzyszeń oraz 26 fundacji. Stowarzyszenia i fundacje są najliczniej reprezentowaną w analizowanym obszarze grupą organizacji pożytku publicznego.(abstrakt oryginalny)

In 2010, "Study of the potential entities of the social economy" was conducted as part of the project implementation of Centre for Initiatives Support of the Social Economy. The results presented in the paper concern only parts of obtained replies received from respondents. Determining development opportunities of entities acting in social economy was the aim of the research, and obtained results were supposed to answer the questions associated with the area and nature of the actions stipulated in the articles of associations run by organizations and chances and threats of social economy development. Questionnaire forms were chosen which were answered by associations and foundations 229 associations and 26 foundations took part in the research. In the analysed area associations and foundations are the most numerous group of the public benefit organizations.(original abstract)
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of University of Economics in Katowice
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
The Main Library of the Wroclaw University of Economics
Szczecin University Main Library
Bibliography
Show
  1. Borzaga C., Defourny J., The Emergence of Social Enterprise, Routledge, London 2001.
  2. Kwiatkowski J., Okraszewska A., Ekonomia społeczna: moda czy remedium?, Małopolski Instytut Samorządu Terytorialnego i Administracji, Kraków 2008.
  3. Narski Z., Ekonomia społeczna. Zarys popularny, Adam Marszałek, Toruń 2009.
  4. Polski model ekonomii społecznej. Rekomendacje dla rozwoju. Zaproszenie do dyskusji, red. P. Frączak, J.J. Wygnański, FISE, Warszawa 2008.
  5. Rymsza M., Stara i nowa ekonomia społeczna. Polska na tle doświadczeń europejskich, "Trzeci Sektor" 2005, nr 2.
  6. Ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie (DzU nr 96, poz. 874, z późn. zm.).
  7. Waśniewska A., Raport z badania potencjału podmiotów ekonomii społecznej na obszarze regionu elbląskiego, [w:] Obserwatorium ekonomii społecznej na Warmii i Mazurach - organizacje pozarządowe, spółdzielnie socjalne, partnerstwa lokalne, ESWIP, Elbląg 2011.
Cited by
Show
ISSN
1899-3192
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu