BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Wigier Marek (Instytut Ekonomiki Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej - PIB, Warszawa)
Title
Sytuacja ekonomiczna przetwórstwa spożywczego w Polsce w okresie członkostwa w UE - stan i perspektywy
Food Processing in Poland in the Times of EU Membership - Condition and Perspective
Source
Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, 2013, nr 307, s. 688-699, rys., tab., bibliogr. 8 poz.
Research Papers of Wrocław University of Economics
Issue title
Polityka ekonomiczna
Keyword
Przetwórstwo rolno-spożywcze, Ekonomia, Finanse, Polityka rolna
Agricultural and food processing, Economics, Finance, Agricultural policy
Note
streszcz., summ.
Abstract
Polski przemysł spożywczy rozwija się szybko, wykazuje dużą odporność na zjawiska kryzysowe, a jego sytuacja ekonomiczno-finansowa jest dobra. Wpływa na to rosnący eksport oraz duży popyt na rynku wewnętrznym. Międzynarodowa konkurencyjność polskich producentów żywności jest wysoka dzięki modernizacji sektora w oparciu o krajowe i zagraniczne środki finansowe. Polscy producenci konkurują na rynkach ceną oraz jakością, znacznie rzadziej innowacyjnością produktów. W okresie 2014-2020 przemysł spożywczy prawdopodobnie po raz ostatni będzie miał możliwość skorzystania ze środków pomocy publicznej UE. Celem niniejszego opracowania jest krótkie przedstawienie najważniejszych procesów i zmian strukturalnych, jakie zaszły w polskim przemyśle spożywczym w zakresie produkcji, inwestycji, handlu zagranicznego, analiza roli, jaką odegrały w tych przekształceniach fundusze publiczne oraz wskazanie kierunków rozwoju sektora.(abstrakt oryginalny)

Polish food industry is growing fast, it shows high resistance to the phenomenon of the crisis, and its economic and financial situation is good. Such a situation can be explained by rising export and high demand on the internal market. International competitiveness of Polish food producers is high thanks to domestic and foreign funds. Polish producers are competing on the market with price and quality, more rarely with innovative products. Probably Polish food industry will be able to benefit from the EU aid funds for the last time in the period 2014-2020. The aim of this paper is a brief presentation of the most important processes and structural changes that have taken place in the Polish food industry in terms of production, investment and foreign trade as well as the analysis of the role played by public funds in these transformations and the presentation of the sector development directions.(original abstract)
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of University of Economics in Katowice
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
The Main Library of the Wroclaw University of Economics
Szczecin University Main Library
Bibliography
Show
  1. Chechelski P., Uwarunkowania globalne rozwoju rolnictwa, przemysłu spożywczego i obszarów wiejskich, [w:] M. Wigier (red.), Wyzwania i ograniczenia długookresowego rozwoju rolnictwa i obszarów wiejskich w Polsce, IERiGŻ-PIB, Warszawa 2012.
  2. Drożdż J., Rozwój produkcji przemysłu spożywczego, [w:] R. Mroczek (red.), Procesy dostosowawcze polskiego przemysłu spożywczego do zmieniającego się otoczenia rynkowego (1), Raport nr 4 PW, IERiGŻ-PIB, Warszawa 2011.
  3. Rowiński J., Wpływ funduszy współfinansowanych ze środków Unii Europejskiej na rozwój rolnictwa i regionów wiejskich, [w:] A. Kowalski (red.), Ekonomiczne i społeczne uwarunkowania rozwoju polskiej gospodarki żywnościowej po wstąpieniu Polski do Unii Europejskiej (Synteza), Raport PW nr 184, IERiGŻ-PIB, Warszawa 2010.
  4. Szczepaniak I. (red.), Monitoring i ocena konkurencyjności polskich producentów żywności [1], Raport PW nr 25, IERiGŻ-PIB Warszawa 2011.
  5. Szczepaniak I., Struktura podmiotowa przemysłu spożywczego, [w:] R. Mroczek (red.), Procesy dostosowawcze polskiego przemysłu spożywczego do zmieniającego się otoczenia rynkowego (1), Raport nr 4 PW, IERiGŻ-PIB, Warszawa 2011.
  6. Urban R., Przemysł spożywczy, [w:] A. Kowalski (red.), Analiza produkcyjno-ekonomicznej sytuacji rolnictwa i gospodarki żywnościowej w 2005 roku (i w latach kolejnych), IERiGŻ-PIB, Warszawa 2005-2012.
  7. Wigier M., Efekty WPR w odniesieniu do przemysłu spożywczego, [w:] M. Wigier (red.), Analiza efektów realizacji polityki rolnej wobec rolnictwa i obszarów wiejskich, IERiGŻ-PIB, Warszawa 2011.
  8. Wigier M., Efekty realizacji WPR w Polsce - doświadczenia i wyzwania w perspektywie do 2020 roku, [w:] J. Sokołowski, M. Sosnowski, A. Żabiński (red.), Polityka ekonomiczna, Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu nr 246, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego, Wrocław 2012.
Cited by
Show
ISSN
1899-3192
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu