BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Wiśniewski Edward (Społeczna Akademia Nauk w Łodzi)
Title
Efekty skali w funkcjonowaniu jednostek samorządu terytorialnego na przykładzie gmin województwa zachodniopomorskiego
Economies of Scale in the Operation of Local Government Units on the Example of Communities of Western Pomerania
Source
Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, 2013, nr 307, s. 700-709, tab., bibliogr. 13 poz.
Research Papers of Wrocław University of Economics
Issue title
Polityka ekonomiczna
Keyword
Gmina, Samorząd terytorialny, Efekt skali, Efektywność
District, Local government, Economy of scale, Effectiveness
Note
streszcz., summ.
Abstract
Problematyka optymalnej wielkości jednostek samorządu terytorialnego jest ważnym obszarem badań. Analiza porównawcza z innymi krajami Unii Europejskiej oraz liczne prace teoretyczne w tym zakresie nie rozstrzygają jednoznacznie przewagi bardzo małych lub dużych jednostek dla efektywności funkcjonowania. W pracy zastosowano model zaproponowany przez P. Swianiewicza i M. Herbsta, oparty na syntetycznym wskaźniku efektywności1. Wyodrębniono w nim trzy podstawowe czynniki determinujące efektywność: potencjał ekonomiczny, zdolność do wykonywania usług publicznych i demokrację lokalną. W wyniku obliczeń otrzymano interesujące rezultaty dotyczące optymalizacji wielkości JST w zależności od wybranej preferencji w gminach województwa zachodniopomorskiego. Można wnioskować, iż optymalna wielkość gminy mieści się w interwale od 22,5 tys. do 30 tys. mieszkańców.(abstrakt oryginalny)

The issue of the optimal size of local government is an important area of research. A comparative analysis with other countries in the European Union does not equivocally resolve the major advantages of small municipalities. In the paper the model of P. Swiniewicz and M. Herbst synthetic indicator based on the efficiency of subdivision is used. Three main factors were distinguished in it: economic potential, ability to perform public services and local democracy. As a result of the calculations interesting results in the optimalization of the size of local government units were obtained, depending on the selected profile. It can be concluded that the optimal size of the community is in the range 22 500 - 30 000 inhabitants.(original abstract)
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of University of Economics in Katowice
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
The Main Library of the Wroclaw University of Economics
Szczecin University Main Library
Bibliography
Show
 1. Arsen Ch.A., Municipal size and democracy: A critical analysis of the argument of proximity on the case of Denmark, "Scandinavian Political Studies" 2002, vol. 25, no. 4.
 2. Bours A., Management Tiers, Size and Amalgamations of Local Government, [w:] Local Government in the New Europe, ed. R.J. Benett, Belhaven Press, London-New York 2003.
 3. Dahl R., Tufle E.R., Power and Community Structure: Who Governs, Where and When?, [w:] Community Politics: A Behavioral Approach, ed. R.L. Linebry, The Free Press, New York 2001.
 4. Kaczmarek T., Struktury terytorialno-administracyjne i ich reform w krajach europejskich,Wydawnictwo Naukowe UAM, Poznań 2005.
 5. Keatling M., Size, Efficiency and Democracy: Consolidation, Fragmentation and Public Choince, [w:] Teories of Urban Politics, ed. H. Wolman, London-New Dehli 1995.
 6. King D.S., Fiscal Tiers: Economic of Multi-level Government, Allen&Unwin, 1984.
 7. Page E., Goldsmith M., Central and Local Government Relations, Sage, London 1997.
 8. Peterson P., City Limits, University of Chicago Press, Chicago 1981.
 9. Sakowicz M., Struktury terytorialne państwa - w poszukiwaniu optymalnych rozwiązań, Studia i Prace nr 2 (10), Oficyna Wydawnicza SGH, Warszawa 2012.
 10. Swianiewicz P., Czy małe jest piękne? Czy duże jest bardziej efektywne? Wielkość gmin w teorii i praktyce, "Samorząd Terytorialny" 1995, nr 7-8.
 11. Swianiewicz P., Życzliwa obojętność: władze lokalne i reforma samorządowa w oczach opinii publicznej w krajach Europy Środkowej, Local Government Initiative - Open Society Institute, EUROREG, Uniwersytet Warszawski, Warszawa 2001.
 12. Swianiewicz P., Herbst M., Korzyści i niekorzyści skali w działaniach samorządu terytorialnego, "Samorząd Terytorialny" 2003, nr 3.
 13. Województwo zachodniopomorskie. Podregiony, powiaty, gminy 2011, Urząd Statystyczny w Szczecinie, Szczecin 2011.
Cited by
Show
ISSN
1899-3192
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu