BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Komorowska Dorota (Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie)
Title
Typ rolniczy a efektywność gospodarstw ekologicznych
The Farm Type versus the Effectiveness of Eco-Farms
Source
Roczniki Ekonomii Rolnictwa i Rozwoju Obszarów Wiejskich, 2012, t. 99, z. 4, s. 105-120, tab., bibliogr. 14 poz.
Annals of Agricultural Economics and Rural Development
Keyword
Rolnictwo ekologiczne, Gospodarstwa rolne, Efektywność
Ecological agriculture, Arable farm, Effectiveness
Note
streszcz., summ.
Abstract
Celem opracowania jest ocena wpływu specjalizacji gospodarstwa rolnego na efektywność gospodarowania zasobami produkcyjnymi gospodarstw ekologicznych wybranych typów rolniczych. Przedmiotem badania były gospodarstwa ekologiczne uczestniczące nieprzerwanie w Polskim FADN w latach 2007-2009 i sklasyfikowane według typów rolniczych. Najwyższy poziom produktywności i dochodowości zasobów ziemi w 2007 roku uzyskały gospodarstwa wielokierunkowe, natomiast w latach 2008-2009 gospodarstwa nastawione na chów bydła mlecznego. Ekonomiczna wydajność pracy i dochodowość pracy własnej kształtowała się na wyższym poziomie w gospodarstwach nastawionych na produkcję zwierzęcą, ale były to gospodarstwa większe obszarowo. Natomiast produktywność zaangażowanego kapitału była relatywnie większa w gospodarstwach specjalizujących się w uprawach polowych, na ogół większa była także efektywność ekonomiczna zasobów kapitałowych w tych gospodarstwach. (abstrakt oryginalny)

The aim of this paper is to assess the impact of farm specialization on the efficiency of farm production resources in organic farms representing selected types of farming. The object of the study was organic farms constantly participating in the Polish FADN in 2007-2009 and classified by type of farm. In 2007 the highest level of productivity and profitability of the farmland resources was realised in mixed-type farms, while in 2008-2009 - in farms focused on dairy cattle breeding. Economic efficiency and profitability of labour was at a higher level in farms oriented at animal production, but they were of larger area. Instead, capital productivity was relatively larger in farms specialized in production of field crops. The economic efficiency of capital resources was generally higher in these farms as well. (original abstract)
Full text
Show
Bibliography
Show
 1. Cholewa M. 2010: Produkcja, koszty i dochody z wybranych produktów rolniczych w latach 2008- 2009, IERiGŻ-PIB, Warszawa, s. 31.
 2. Goraj L., Mańko S. 2009: Rachunkowość i analiza ekonomiczna w indywidualnym gospodarstwie rolnym, Difin, Warszawa, s. 32.
 3. Komorowska D. 2011: Wpływ typu rolniczego gospodarstwa rolnego na dochody gospodarstw ekologicznych, "Roczniki Nauk Rolniczych. Seria G", t. 98, z. 4, s. 56-66.
 4. Nachtman G., Żekało M. 2011: Wyniki ekonomiczne wybranych ekologicznych produktów rolniczych w latach 2005-2009, IERiGŻ-PIB, Warszawa, s. 68.
 5. Porter M. 1992: Strategia konkurencji. Metody analizy sektorów i konkurencji, PWN, Warszawa, s. 39.
 6. Rocznik Statystyczny Rolnictwa i Obszarów Wiejskich, 2008, GUS, Warszawa.
 7. Rocznik Statystyczny Rolnictwa, 2011, GUS, Warszawa.
 8. Skarżyńska A. 2009: Wyniki ekonomiczne wybranych produktów rolniczych w 2007 roku, IERiGŻ--PIB, Warszawa, s. 18.
 9. Woś A. 2003a: Konkurencyjność polskiego sektora żywnościowego, IERiGŻ-PIB, Warszawa, s. 10.
 10. Woś A. 2003b: Polityka rolniczo-środowiskowa i nowe szanse rolnictwa, IERiGŻ-PIB, Warszawa, s. 30.
 11. Wyniki standardowe uzyskane przez gospodarstwa rolne uczestniczące w Polskim FADN w 2007 roku, 2008, IERiGŻ-PIB, Warszawa.
 12. Wyniki standardowe uzyskane przez gospodarstwa rolne uczestniczące w Polskim FADN w 2008 roku, 2009, IERiGŻ-PIB, Warszawa.
 13. Wyniki standardowe uzyskane przez gospodarstwa rolne uczestniczące w Polskim FADN w 2009 roku, 2010, IERiGŻ-PIB, Warszawa.
 14. Zegar J. (red.). 2011: Konkurencyjność rolnictwa zrównoważonego, [w] Z badań nad rolnictwem społecznie zrównoważonym. Konkurencyjność polskiej gospodarki żywnościowej w warunkach globalizacji i integracji europejskiej, nr 3(11), IERiGŻ-PIB, Warszawa, s. 23.
Cited by
Show
ISSN
2299-9566
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu