BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Gajos Edyta (Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie), Dymnicki Edward (Polska Akademia Nauk)
Title
Opłacalność chowu bydła polskiego czerwonego w systemie mamkowym w różnych skalach chowu
The Profitability of Polish Red Cattle Rearing in the Suckling System Depending on the Scale of Production
Source
Roczniki Ekonomii Rolnictwa i Rozwoju Obszarów Wiejskich, 2012, t. 99, z. 4, s. 121-126, bibliogr. 10 poz.
Annals of Agricultural Economics and Rural Development
Keyword
Mięso wołowe, Produkcja żywności, Gospodarstwa rolne, Dochody rolnicze
Beef meat, Food production, Arable farm, Farm household income
Note
streszcz., summ.
Abstract
W opracowaniu zbadano opłacalność ekonomiczną chowu bydła rasy polskiej czerwonej (pc) w systemie mamkowym w zależności od skali chowu. Jako obiekt badawczy przyjęto gospodarstwo rolne prowadzące taką działalność. Założono trzy skale chowu: małą (25 krów), średnią (50 krów) i dużą (75 krów). Stwierdzono, że wraz ze wzrostem skali chowu przychody rosły szybciej niż koszty. Dochód rolniczy wyniósł dla małej skali chowu 4 662 zł, dla średniej - 83 433 zł i dla dużej - 148 059 zł. Natomiast dochód rolniczy w przeliczeniu na jedną krowę wyniósł odpowiednio: 186 zł, 1 667 zł i 1 974 zł. Dochód rolniczy osiągnięty w małej skali chowu był bardzo niski i nie gwarantował utrzymania rolnikowi i jego rodzinie oraz nie stwarzał szans rozwojowych. Dopiero średnia i duża skala chowu pozwalały pokryć potrzeb rodziny rolnika i umożliwiały odnawianie zasobów trwałych i rozwój gospodarstwa. (abstrakt oryginalny)

The study presents a comparison of economic profitability of Polish Red Cattle (PR) rearing in the suckling system depending on the scale of production. A farm keeping PR cows in suckling system was used as a research model. Three scales of production were taken into consideration: small (25 cows), medium (50 cows) and large (75 cows). It was found, that when the scale of production increases, revenues rise faster than costs. Net farm income amounts to 4 662 PLN in case of small, 83 433 PLN in case of medium and 148 059 PLN in case of large scale of production. Net farm income per cow amounts to respectively: 186 PLN/cow, 1 667 PLN/cow and 1 974 PLN/cow. The net farm income possible to achieve in case of small scale production is very low, the farmer does not get a satisfactory income and farm development is not guaranteed. There is a possibility for farmers to get a satisfactory income and develop his or her farm in then case of medium and large scale production. (original abstract)
Full text
Show
Bibliography
Show
  1. Adamczyk K., Feleńczak A., Jamrozy J., Szarek J. 2008: Conservation of Polish Red Cattle, "Slovak Journal of Animal Science", 41(2), 72-76.
  2. Flower F.C., Weary D.M. 2001: Effects of early separation on the dairy cow and calf 2. Separation at 1 day and 2 weeks after birth, "Applied Animal Behaviour Science", 70, 275-284.
  3. Gajos E., Dymnicki E. 2012: Beef production based on suckling system as an alternative to milk production at the example of Polish Red cattle, "Animal Science Papers And Reports", Vol. 30(2012), No. 4, 353-361.
  4. Katalog norm i normatywów, Wydawnictwo Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie, Warszawa 1999.
  5. Krupiński J. 2008: Ochrona zasobów genetycznych zwierząt gospodarskich w Polsce, "Wiadomości Zootechniczne", R. XLVI, 1, I-X.
  6. Skarżyńska A. 2009: Opłacalność chowu krów mamek i produkcji żywca wołowego, "Wiadomości Zootechniczne", R. XLVII, 3, 25-35. Spaltabaka E. 2009: Ekonomiczne aspekty alternatywnych kierunków chowu zachowawczych ras bydła na przykładzie bydła polskiego czerwonego, "Roczniki Nauk Rolniczych, Seria G", t. 96, z. 3, 244-255.
  7. Weary D.M., Chua B. 2000: Effects of early separation on the dairy cow and calf. 1. Separation at 6 h, 1 day and 4 days after birth, "Applied Animal Behaviour Science", 69, 177-188.
  8. Wohlgschaft M., Hoffmann H. 1994: Low input systems in France by the example of suckler cow keeping, "Berichte ueber Landwirtschaft", 72(3), 391-417.
  9. www.bioroznorodnosc.izoo.krakow.pl/bydlo/dokumenty, dostęp 15.11.2012.
Cited by
Show
ISSN
2299-9566
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu