BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Widz Ewa (Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie)
Title
Wykorzystanie kontraktów futures do zabezpieczania ekspozycji na ryzyko walutowe
Currency Futures in Hedging Currency Risk
Source
Annales Universitatis Mariae Curie-Skłodowska. Sectio H. Oeconomia, 2012, vol. 46, nr 1, s. 433-443, rys., tab.
Keyword
Kontrakty futures, Ryzyko walutowe, Hedging, Strategia zarządzania
Futures contracts, Currency risk, Hedging, Management strategy
Note
summ.
Abstract
W artykule omówiono istotę ryzyka walutowego. Przedstawiono podstawowe strategie oraz możliwości wykorzystania kontraktów terminowych w celu ograniczania ryzyka walutowego.

The article concentrates on hedging of currency positions by companies. The aim of this paper is to present the possibilities of using futures to hedge currency risk. The availability of the instrument, due to its exchange trading, and its low cost are the main advantages of hedging with futures. The main disadvantage, however, is its low elasticity resulting from standardization. Another downside is the limit of the potential profits, which is characteristic of symmetrical instruments. As a result, companies prefer to hedge with OTC derivatives, especially with forwards and currency options. (original abstract)
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of Warsaw School of Economics
The Library of University of Economics in Katowice
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
The Main Library of the Wroclaw University of Economics
Full text
Show
Bibliography
Show
  1. Bennett D., Ryzyko walutowe. Instrumenty i strategie zabezpieczające, Dom Wydawniczy ABC, Kraków 2000.
  2. Hull J., Kontrakty terminowe i opcje. Wprowadzenie, Wyd. WIG-Press, Warszawa 1999.
  3. Marciniak Z., Zarządzanie wartością i ryzykiem przy wykorzystaniu instrumentów pochodnych, Oficyna Wyd. SGH, Warszawa 2001.
  4. Misztal P., Zabezpieczenie przed ryzykiem zmian kursu walutowego, Difin, Warszawa 2004.
  5. Szyszko L., Finanse przedsiąbiorstwa, PWE, Warszawa 2000.
  6. Tymoczko I., Sposoby zabezpieczania się polskich przedsiębiorstw niefinansowych przed ryzykiem kursowym, "Bank i Kredyt" 2009, nr 3.
  7. Wawrzyniak P., Zarządzanie ryzykiem walutowym w przedsiębiorstwie [w:] Rynek kapitałowy. Skuteczne inwestowanie, red. W. Tarczyński, Wyd. Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, Szczecin 2000.
  8. Zając J., Polski rynek walutowy w praktyce: produkty, transakcje, strategie, zarządzanie ryzykiem walutowym, Wyd. K.E. Liber, Warszawa 1999.
Cited by
Show
ISSN
0459-9586
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu