BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Korytkowska Daria (Uniwersytet Łódzki)
Title
Pojęcie błędu medycznego, zdarzenia niepożądanego i choroby jatrogennej - rozważania terminologiczne
The Concept of Medical Errors, Adverse Events and Iatrogenic Disease - Terminological Consideration
Source
Acta Universitatis Lodziensis. Folia Oeconomica, 2013, t. 296, s. 55-69, tab., rys., bibliogr. 20 poz.
Issue title
Ubezpieczenia
Keyword
Usługi medyczne, Medycyna, Choroby
Medical services, Medicine, Illness
Abstract
Artykuł przedstawia krótką analizę wybranej literatury międzynarodowej dokonanej pod kątem relacji jakie występują pomiędzy takimi pojęciami jak: błąd medyczny, zdarzenie niepożądane i choroba jatrogenna. Są to pojęcia często stosowane zamiennie, dlatego istotnym staje się wskazanie różnic jakie pomiędzy nimi występują aby wyeliminować ewentualne błędy interpretacyjne. Autorka próbuje również zwrócić uwagę na ogromną liczbę powstających co roku publikacji poruszających problematykę tych pojęć, co ma stanowić potwierdzenie na aktualność tej problematyki, która jest poruszana przez różne środowiska, lekarzy, prawników, etyków, ubezpieczycieli i wielu innych. (abstrakt oryginalny)

The article is the short analysis of the selected foreign literature created in terms of the connection between concepts like medical error, adverse event and the iatrogenic disease. These terms are often used interchangeably therefore it becomes essential to identify the differences that exist between them in order to eliminate the possible errors in interpretation. The author also attempts to draw attention to the large number of publications produced every year that talk about those terms. This, on the other hand, is supposed to confirm their (the terms) relevance, what the various groups of the doctors, lawyers, ethicists, insurance companies and many others raise. (original abstract)
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of Warsaw School of Economics
The Library of University of Economics in Katowice
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
The Main Library of the Wroclaw University of Economics
Full text
Show
Bibliography
Show
 1. Aranaz Andres J. M., Aibar Remon C, Vitaller Burillo J., Ruiz Lopez P., Estudio Nacional sobre los Efectos Adversos ligados a la Hospitalización ENEAS 2005, Ministerio de Sanidad y Consumo, Madrid 2006.
 2. Aranaz J. M., Aibar C, Ge a M. T., Leon M. T., Efectos adversos en la asistencia hospitalaria. Una revision critica, "Medicina Clínica" 2004, issue 123(1).
 3. Batieres J. i in., Sistemas de registro y notificación de incidents y eventos adversos, Ministerio de Sanidad y Consumo, 2008.
 4. Bhasale A., Miller G., Reid S., Britt H., Analysing potential harm in Australian general practice. An incident-monitoring study, "Medical Journal of Australia" 1998.
 5. Cerecedo Cortina V., latrogenia y error medico, "Revista Medica del Hospital General de Mexico", Abril-Junio 1997, vol. 60(2).
 6. Ceriani Cernadas J. M., El error en medicina: Reflexiones acerca de sus causas y sobre la necesidad de una actitud mas critica en nuestra profesión, "Archivos Argentinos de Pediatria" 2001, issue 99(6).
 7. Cranovsky R. S., O niedoskonalościach naszych poczynań, czyli o tzw. błędach medycznych - wprowadzenie, "Medycyna praktyczna" 2011, styczeń.
 8. Cranovsky R. S., Krajewski R., Przyczyny zdarzeń niepożądanych i ogólne zasady postępowania lekarza w razie ich wystąpienia, "Medycyna Praktyczna", marzec 2011.
 9. Dovey S., Meyers D., Phillips Jr. R. i in., A preliminary taxonomy of medical errors in family practice, "Quality and Safety in a Health Care", September 2002, issue 11(3).
 10. Elder N. C, Dovey S. M., Classification of medical errors and preventable adverse events in primary care: A synthesis of the literature, "The Journal of family practice" 2002, November, vol. 51(11).
 11. Ely J. i in., Perceived causes of family physicians' errors, "The Journal of Family Practice", April 1995, issue 40(4).
 12. Fischer G., Fetters M., Munro A., Goldman E., Adverse events in primary care identified from a risk-management database, "The Journal of Family Practice", July 1997, issue 45(1).
 13. Hauck K., Zhao X., Terri J., Adverse event rates as measures of hospital performance, "Health Policy" 2012, issue 104.
 14. Heinrich H., Industrial accident prevention: A scientific approach, Mc. Graw-Hill, New York and London 1941.
 15. Kalra J., Medical errors: An introduction to concepts, "Clinical Biochemistry" 2004, issue 37.
 16. Kohn L., Corrigan J., Donaldson M., Too Err is Human: Building a Safer Health System, Washington 2000.
 17. Kopec D. i in., Human errors in medical practice: Systematic classification and reduction with automated information system, "Journal of Medical Systems" 2003, issue 27(4).
 18. Landrigan C. P. i in., Temporal trends in rates of patient harm resulting from medical care, "New England Journal of Medicine" 2010, vol. 11, issue 363(22).
 19. Luengas Amaya S., Seguridad del paciente: Conceptos y análisis de eventos adversos, centro de gestión hospitalaria, "Via salud" 2009, Julio, issue 48.
 20. Madeira S. i in., 77;e diseases we cause: Iatrogenic illness in a department of internal medicine, "European Journal of Internal Medicine" 2007, issue 18.
Cited by
Show
ISSN
0208-6018
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu