BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Wieteska Stanisław (Uniwersytet Łódzki)
Title
Tendencje kształtowania się współczynnika combined ratio w wybranych zakładach ubezpieczeń majątkowych i życiowych w Polsce w latach 2002-2010
The Trends for the Coefficient Combined Ratio in the Selected Insurance Companies for Property and Life Insurance Products in Poland in the Years 2002-2010
Source
Acta Universitatis Lodziensis. Folia Oeconomica, 2013, t. 296, s. 137-146, tab., bibliogr. 6 poz.
Issue title
Ubezpieczenia
Keyword
Towarzystwa ubezpieczeniowe, Ubezpieczenia na życie, Ubezpieczenia komunikacyjne OC, Ubezpieczenia majątkowe
Insurance company, Life insurance, Motor insurance, Property insurance
Abstract
Ważnym elementem działalności zakładów ubezpieczeń jest badanie efektywności ekonomicznej i ich działanie. Przez efektywność ekonomiczną rozumieć będziemy takie sterowanie działalnością aby zakład ubezpieczeń nie tracił na produktach ubezpieczeniowych. Jednym ze wskaźników, które mówią o kondycji ekonomicznej zakładu ubezpieczeń jest wskaźnik combined ratio. W pracy prezentujemy wielkość współczynnika combined ratio w zakładach ubezpieczeń na życie i majątkowych. Wskazujemy także na zachowanie się tego współczynnika w ubezpieczeniach komunikacyjnych. (abstrakt oryginalny)

An important part of the insurance is to study the economic efficiency and their performance. Economic efficiency in the insurance is to operate in such a way in order not to loose on insurance products. One of the indicators that say about the economic condition of the insurance is, combined ratio. In this work we present the size of coefficient combined ratio in insurance industry for the life and property insurance. We also indicate the behavior of this coefficient in communications insurance. (original abstract)
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of Warsaw School of Economics
The Library of University of Economics in Katowice
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
The Main Library of the Wroclaw University of Economics
Full text
Show
Bibliography
Show
  1. Komunikacja w Europie, "Miesięcznik ubezpieczeniowy", marzec 2007.
  2. Ortyński K., Ubezpieczenia komunikacyjne, istota, grupy ryzyka, [w:] E. Wierzbicka (red.), Ubezpieczenia non-life, Wydawnictwa Fachowe CeDeWu, Warszawa 2010.
  3. Rabiej W., Gorsze wyniki, "Miesięcznik ubezpieczeniowy", grudzień 2009.
  4. Biuletyn roczny. Rynek ubezpieczeń za lata 2000-2008, www.knf.gov.pl.
  5. Raporty PIU z lat 2002-2010.
  6. Rozporządzenie Ministra Finansów z 28 grudnia 2009 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości zakładów ubezpieczeń i zakładów reasekuracji, DzU 2009, nr 226, poz. 1825
Cited by
Show
ISSN
0208-6018
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu