BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Pizło Wojciech (Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie)
Title
Zmiany wyposażenia w dobra trwałego użytku w gospodarstwach domowych rolników w latach 1993-2008
Equpment of Goods of Permanent Use of Farmers Households in the Years 1993-2008
Source
Roczniki Naukowe Stowarzyszenia Ekonomistów Rolnictwa i Agrobiznesu, 2010, T. 12, z. 4, s. 262-268, tab., bibliogr. 8 poz.
Keyword
Gospodarstwa domowe, Budżet gospodarstwa domowego, Dobra konsumpcyjne, Konsumpcja dóbr materialnych
Households, Budgets of households, Consumer goods, Consumption of material goods
Note
streszcz., summ.
Abstract
Zaprezentowano zmiany, jakie dokonały się w strukturze społecznej wsi oraz strukturze agrarnej. Przedstawiono przemiany w wyposażeniu w dobra trwałego użytku gospodarstw domowych rolników w Polsce w latach 1993-2008. Wskazano na zmniejszenie się liczebności gospodarstw domowych utożsamiających się z pracą na roli (31,4% badanych respondentów przez CBOS). Wskazano ponadto spadek dochodów w gospodarstwach rolnych poniżej 5 ha oraz wzrost dochodów w gospodarstwach powyżej 11 ha oraz w tych, które podejmowały pracę dwuzawodową. Rosnąca zamożność gospodarstw domowych rolników ma swoje odbicie w wyposażeniu w dobra trwałego użytku. Wzrasta wyposażenie w dobra ułatwiające prace w gospodarstwie domowym, służące pozyskaniu informacji oraz rozrywce. (abstrakt oryginalny)

In the paper there were one presented functions realized in household (motivate, reproduction and infrastructure). It anal seal equipment in goods of permanent of farmers farms household in Poland the years 1993-2008. There were shown changes in equipment in three groups of permanent goods: labour-saving work, domestics to entertainment and to gaining over of information and connected with mobility. (original abstract)
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of Warsaw School of Economics
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
Full text
Show
Bibliography
Show
  1. Budżety gospodarstw domowych w (latach 1993-2000). 1994-2001: GUS, Warszawa.
  2. Jak się żyje rolnikom. 2008: Komunikat z badań. CBOS, Warszawa.
  3. Kędzior Z. 1999: Diagnoza i przewidywanie zachowań gospodarstw domowych w warunkach transformacji gospodarczej. [w:] Zachowania podmiotów rynkowych (red. J. Kramer). PWE, Warszawa, s. 147, 148.
  4. Kusińska A. 1976: Preferencje konsumentów w zakresie wyposażenia gospodarstw domowych podstawą segmentacji ryku. Handel Wewnętrzny, nr 1.
  5. Sikorska J. 1998: Konsumpcja, warunki, zróżnicowania, strategie. Wyd. IFiS PAN, Warszawa, s. 101-110.
  6. Szacka B. 2003: Wprowadzenie do socjologii. Wyd. Oficyna Naukowa, Warszawa.
  7. Woś A. 1998: Polityka strukturalna. [w:] Identyfikacja priorytetów w modernizacji sektora rolno-spożywczego w Polsce. FAPA, Warszawa.
  8. Zegar J. 2008: Sytuacja ekonomiczna, społeczna, demograficzna i polityczna polskiej wsi. [w:] Polska wieś 2008. Raport o stanie wsi (red. J. Wilkin, I. Nurzyńska). Wyd. Fundacja na Rzecz Rozwoju Polskiego Rolnictwa. FDPA.
Cited by
Show
ISSN
1508-3535
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu