BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Dankiewicz Robert (Politechnika Rzeszowska im. Ignacego Łukasiewicza)
Title
Ubezpieczenia kredytu kupieckiego w procesie zarządzanie ryzykiem utraty należności w okresach wahań koniunktury w gospodarce
Trade Credit Insurance in the Management Process of the Risk of Due Loss in the Periods of Economic Fluctuations
Source
Zarządzanie i Finanse, 2012, R. 10, nr 4, cz. 3, s. 5-16, rys., bibliogr. 13 poz.
Journal of Management and Finance
Keyword
Kredyt kupiecki, Ubezpieczenie kredytu, Zarządzanie ryzykiem, Należności, Wahania koniunkturalne
Trade credit, Credit insurance, Risk management, Receivables, Business fluctuations
Note
streszcz., summ.
Abstract
W artykule podjęto zagadnienia cykliczności gospodarki oraz roli ubezpieczenia kredytu kupieckiego w procesie zarządzania ryzykiem utraty należności. Zwrócono uwagę na wzrost znaczenia tego typu produktów ubezpieczeniowych w okresach dekoniunktury w gospodarce. W trakcie rozważań zdefiniowano omawiany proces, scharakteryzowano ryzyko utraty należności oraz wpływ tego ryzyka na wyniki działalności przedsiębiorstw. Omówiono istotę, schemat funkcjonowania i znaczenie ubezpieczenia kredytu kupieckiego. Wykazano zależności w obszarze współczynnika szkodowości analizowanego ubezpieczenia w odniesieniu do produktu krajowego brutto oraz liczby ogłaszanych upadłości. (abstrakt oryginalny)

The paper considers the issues of cyclical nature of economy and the role of trade credit insurance in the process of duties risk management. The attention was drawn to the growing importance of this type of insurance products during the downturn in the economy. During the considerations the process was defined, as well as it was characterized the risk of due loss and its impact on business performance. It was discussed the nature, functioning scheme and significance of trade credit insurance. Correlations were found in the area of the analyzed insurance claims ratio in relation to gross domestic product and the number of announced bankruptcy. (original abstract)
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of Warsaw School of Economics
The Library of University of Economics in Katowice
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
The Main Library of the Wroclaw University of Economics
Full text
Show
Bibliography
Show
 1. Dankiewicz R. (2011), Determinanty rozwoju rynku ubezpieczeń kredytu kupieckiego w Polsce, w: Ubezpieczenia wobec wyzwań XXI wieku, Ronka-Chmielowiec W. (red.), Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, nr 228 , Wrocław.
 2. Holly R. (2003), Ubezpieczenia finansowe i gwarancje ubezpieczeniowe, Poltext, Warszawa.
 3. Fesnak A. (2001), Ryzyko pod kluczem, "Asekuracja & Re" nr 7.
 4. Kuchlewska M. (1998), Procedury przeprowadzania risk management, w: Vademecum ubezpieczeń gospodarczych (pośrednika ubezpieczeniowego), Sangowski T. (red.), Saga Printing, Poznań.
 5. Kuchlewska M. (2003), Ubezpieczenie jako metoda finansowania ryzyka przedsiębiorstw, Wydawnictwo AE, Poznań.
 6. Krzemińska D. (2005), Wiarygodność kontrahenta w kredycie kupieckim, Wydawnictwo AE, Poznań.
 7. Krzemińska D. (1997), Znaczenie kredytu kupieckiego dla trwania i rozwoju przedsiębiorstwa, w: Finanse i bankowość - przekształcenia systemowe, cz. II, Rynek finansowy, finanse przedsiębiorstw, finanse ubezpieczeń, Wydawnictwo UŁ, Łódź.
 8. Kukiełka J., Poniewierka D. (2003), Ubezpieczenia finansowe. Gwarancje ubezpieczeniowe. Ubezpieczenia transakcji kredytowych, Oficyna Wydawnicza Branta, Bydgoszcz-Warszawa.
 9. Lisowski J. (2010), Specyfika gospodarki finansowej ubezpieczycieli kredytu kupieckiego w Polsce, Wydawnictwo UE, Poznań.
 10. Michalski T. (2000), Ryzyko w działalności człowieka, w: Podstawy ubezpieczeń, t.1 - mechanizmy i funkcje, Monkiewicz J. (red.), Poltext, Warszawa.
 11. Ortyński K. (2003), Zarządzanie ryzykiem w zakładzie ubezpieczeń, w: Podstawy ubezpieczeń, t. III, Monkiewicz J. (red.), Poltext, Warszawa.
 12. Rutkowski A. (2000), Podejście inwestycyjne przy udzielaniu kredytu kupieckiego, "Rachunkowość" nr 1.
 13. Tarczyński W., Mojsiewicz M. (2001), Zarządzanie ryzykiem, PWE, Warszawa.
Cited by
Show
ISSN
2084-5189
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu