BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Galiński Paweł (Uniwersytet Gdański)
Title
Lokowanie wolnych środków przez jednostki samorządu terytorialnego w Polsce w latach 2008-2011
Investing of Disposable Resources by Local Governments in Poland between 2008 and 2011
Source
Zarządzanie i Finanse, 2012, R. 10, nr 4, cz. 3, s. 37-46, tabl., bibliogr. 16 poz.
Journal of Management and Finance
Keyword
Samorząd terytorialny, Alokacja zasobów, Depozyty kapitałowe, Papiery wartościowe
Local government, Resource allocation, Capital deposits, Securities
Note
streszcz., summ.
Abstract
W artykule przedstawiono działalność lokacyjną jst w Polsce w latach 2008-2011. Scharakteryzowano pojęcie i zakres wolnych środków, jako przedmiotu tej działalności. Wskazano także na kontrowersje z tym związane. W dalszej części artykułu omówiono instrumenty lokacyjne, które dostępne są dla jst w Polsce. W rezultacie zanalizowano wielkość środków, która lokowana była przez jst w depozyty i papiery wartościowe w latach 2008-2011. Wskazano również na główne czynniki, które oddziaływały na zakres tej działalności. (abstrakt oryginalny)

The article presents the investment activity of local governemnts in Poland in the field of deposits and securities between 2008 and 2011. There were characterized the concept and the scope of disposable resources for this activity. There were also presented some cotroversies of this idea. Forthermore, the article shows deposits and securities, which are available for local governments in Poland. In the result, it was analysed this kind of investment between 2008-2011 and there were pointed some issues, which determined this activity. (original abstract)
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of Warsaw School of Economics
The Library of University of Economics in Katowice
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
The Main Library of the Wroclaw University of Economics
Full text
Show
Bibliography
Show
 1. Brzozowska K. (2003), Bankowość - wybrane zagadnienia, Stowarzyszenie Naukowe Instytutu Gospodarki i Rynku, Szczecin.
 2. Cieślak-Wróblewska A. (2010), Pieniądze muszą być dostępne w każdej chwili, "Rzeczpospolita" nr 292.
 3. Golec M. M. (2011), Usługi bankowe. Podstawowe zagadnienia, Wydawnictwo WSB w Poznaniu, Poznań.
 4. Galbarczyk T., Świderska J. (2011), Bank komercyjny w Polsce, Difin, Warszawa.
 5. Iwanicz-Drozdowska M., Jaworski W. L., Zawadzka Z. (2007), Bankowość. Zagadnienia podstawowe, Poltext, Warszawa.
 6. Jajuga K. (2006), Depozyty i instrumenty rynku pieniężnego, Komisja Nadzoru Finansowego, Warszawa.
 7. Jastrzębska M. (2005), Polityka budżetowa jednostek samorządu terytorialnego, Wydawnictwo UG, Gdańsk.
 8. Kępka W. (2009), Warto korzystać z nowoczesnych usług bankowych, "Gazeta Samorządu i Administracji" nr 12.
 9. Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 15 kwietnia 2011r. w sprawie wolnych środków niektórych jednostek sektora finansów publicznych przyjmowanych przez Ministra Finansów w depozyt lub zarządzanie, Dz. U. Nr 81, poz. 443.
 10. Rozwój systemu finansowego w Polsce w 2010 r. (2012), Narodowy Bank Polski, Warszawa.
 11. Rutkowska-Tomaszewska E. (2012), Lokowanie wolnych środków przez jednostki samorządu terytorialnego w bankach, "Finanse Komunalne" nr 4.
 12. Sprawozdania z wykonania budżetów jednostek samorządu terytorialnego za lata 2008-2011 (2009-2012), Ministerstwo Finansów, Warszawa.
 13. Szambelańczyk J. (2000), Charakterystyka oferty usług bankowych dla jednostek samorządu terytorialnego, w: Usługi bankowe dla samorządu terytorialnego, Denek E. (red.), Biblioteka Menedżera i Bankowca, Warszawa.
 14. Ustawa z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych, Dz. U. Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.
 15. Ustawa z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych, Dz. U. Nr 249, poz. 2104 z późn. zm.
 16. WAP (2010), Samorządy tracą, zyskują banki, "Wspólnota" nr 37.
Cited by
Show
ISSN
2084-5189
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu