BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Gajos Edyta (Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie)
Title
Dobrostan zwierząt w polskich gospodarstwach mlecznych
Animal Welfare in Polish Dairy Farms
Source
Roczniki Nauk Rolniczych. Seria G, Ekonomika Rolnictwa, 2012, t. 99, z. 1, s. 108-112, bibliogr. 19 poz.
Annals of Agricultural Science. Series G, Economy
Keyword
Zwierzęta gospodarcze, Mleko, Mleczarstwo
Livestock, Milk, Dairy
Note
streszcz., summ.
Abstract
W opracowaniu przedstawiono wybrane aspekty funkcjonowania gospodarstw mlecznych wskazujące na poziom dobrostanu. Zbadano 110 gospodarstw położonych na terenie województw mazowieckiego i podlaskiego. Stwierdzono, że wśród badanych gospodarstw prawie 98% stosowało ściółkę naturalną, która jest najlepszym materiałem legowiskowym dla krów. We wszystkich badanych gospodarstwach zadawano zwierzętom paszę co najmniej 2 razy dziennie, a w 99,1% z nich krowy miały stały dostęp do wody. W 63,9% badanych gospodarstw wypasano krowy na pastwisku. Wśród nich regularny, codzienny wypas na pastwisku zapewniało zwierzętom 85,5% gospodarstw. W badanej populacji wybieg posiadało 52,7% gospodarstw. Tylko 29,4% gospodarstw pozostawiało cielęta z matką na co najmniej jeden dzień. Wśród badanych rolników 70,6% przeprowadziło w ostatnich latach inwestycje, których celem było podniesienie poziomu dobrostanu zwierząt. (abstrakt oryginalny)

The study shows selected aspects of dairy farms operating, which indicate the level of animal welfare. 110 farms situated in the provinces of mazowieckie and podlaskie were examined. It was found, that among the tested farms nearly 98% provided animals with natural bedding materials, which are the best for lying cows. All tested farms fed animals at least 2 times a day. In 99,1% of them cows were provided with continuous access to water. 63,9% of tested farms provided cows with access to pasture. Regular, daily grazing on pasture was ensured in 85,5% of them. 52,7% of tested farms had paddocks. Only 29,4% of them kept calves with their mothers for a period of at least one day. 70.6% of examined farmers had carried out investments aimed to raise the level of animal welfare in recent years. (original abstract)
Accessibility
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
Full text
Show
Bibliography
Show
 1. Benson G.J., Rollin B.E. 2004: The well-being of Farm Animals. Challenges and Solutions, Backwell Publishing.
 2. Blandford D. 2006: Animal Welfare, "Choices", 21(3), s. 195-198.
 3. Breuer K. i in. 2000: Behavioural response to humans and the productivity of commercial dairy cows, "Applied Animal Behaviour Science", 66, s. 273-288.
 4. Broom D.M. 1996: Animal welfare defined in terms of attempts to cope with the environment, "Acta Agr. Scand. Animal Science", Supplement 27, s. 22-28.
 5. Broom D.M. 1986: Indicators of poor welfare, "British Veterinary Journal", t. 142, nr 6, s. 524-526.
 6. Duncan I.J.H 1996: Animal welfare defined in terms of feeling, "Acta Agr. Scand. Animal Science", Supplement 27, s. 29-35.
 7. Flower F.C., Weary D.M. 2001: Effects of early separation on the dairy cow and calf 2. Separation at 1 day and 2 weeks after birth, "Applied Animal Behaviour Science", 70, 275-284.
 8. Grzegorzak A. i in. 1983: Wpływ warunków utrzymania krów na stan ich zdrowia i wydajność w wolnostanowiskowej fermie przemysłowej, "Medycyna Weterynaryjna", t. 39, nr 5, s. 291-293.
 9. Herbut E., Walczak J. 2004: Wpływ środowiska na dobrostan zwierząt, "Zeszyty Naukowe Przeglądu Hodowlanego", 73, s. 19-40.
 10. Keil N.M. i in. 2006: Effects of frequency and duration of outdoor exercise on the prevalence of hock lesions in tied Swiss dairy cows, "Preventive Veterinary Medicine", 74, s. 142-153.
 11. Kołacz R. (red.) 2006: Higiena i dobrostan zwierząt gospodarskich, Wydawnictwo Akademii Rolniczej we Wrocławiu, Wrocław.
 12. Lewandowski E. 2008: Dobrostan i ekonomia, "Farmer", 18, [www.farmer.pl].
 13. Loberg J. i in. 2004: Behaviour and claw health in tied dairy cows with varying access to exercise in an outdoor paddock, "Applied Animal Behaviour Science", 89, s. 1-16.
 14. Malak-Rawlikowska A., Gębska M., Spaltabaka E. 2010: Społeczne i prawne aspekty podwyższenia norm dobrostanu bydła mlecznego w wybranych krajach europejskich i w Polsce, "Roczniki Nauk Rolniczych. Seria G", t. 97, z. 1, s. 28-42.
 15. Mitchell L. The Economics of Animal Welfare Issues, maszynopis dostępny w Katedrze Ekonomiki i Organizacji Przedsiębiorstw WNE SGGW, Warszawa.
 16. Pisula W. 1999: Dobrostan zwierząt użytkowych, wybrane zagadnienia psychologii zwierząt, "Przegląd hodowlany" nr 1, s. 1-3.
 17. Sossidou E. (red.) 2004: Farm Animal Welfare, Environment & Food Quality interaction studies, National Agricultural Research Foundation, Giannitsa.
 18. Walczak J. (red.) 2005: Dobrostan bydła a warunki ich utrzymania, Wydawnictwo Instytutu Zootechniki, Kraków.
 19. Weary D.M., Chua B. 2000: Effects of early separation on the dairy cow and calf 1. Separation at 6 h, 1 day and 4 days after birth, "Applied Animal Behaviour Science", 69, s. 177-188.
Cited by
Show
ISSN
0080-3715
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu