BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Stolarski Mariusz J. (Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie), Szczukowski Stefan (Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie), Tworkowski Józef (Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie), Krzyżaniak Michał (Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie)
Title
Koszty założenia polowych plantacji szybko rosnących roślin drzewiastych
Establishment Costs of Short Rotation Woody Crops Plantations
Source
Roczniki Nauk Rolniczych. Seria G, Ekonomika Rolnictwa, 2012, t. 99, z. 1, s. 129-140, rys., bibliogr. 26 poz.
Annals of Agricultural Science. Series G, Economy
Keyword
Leśnictwo, Koszty, Rynek drzewny
Forestry, Costs, Wood market
Note
streszcz., summ.
Abstract
W pracy określono koszty założenia plantacji wierzby, topoli i robinii akacjowej w zależności od sposobu wzbogacenia gleby. Podstawą prezentowanych badań było dwuczynnikowe, ścisłe doświadczenie polowe założone w Stacji Dydaktyczno-Badawczej w Łężanach, należącej do Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie. Koszty założenia oraz prowadzenia plantacji wierzby zawierały się w przedziale od 4906,3 zł/ha w kombinacji kontrolnej do 9915,8 zł/ha w kombinacji, w której zastosowano ligninę oraz mikoryzę. Wykonanie mikoryzacji było bardzo drogim zabiegiem, ponieważ stanowiło prawie 45% kosztów całkowitych. Założenie plantacji topoli w kombinacji kontrolnej kosztowało 12 128,5 zł/ha, a zastosowanie ligniny, mikoryzy oraz łącznie tych zabiegów znacząco zwiększało koszty całkowite o 8%, 33% i 41%. W strukturze kosztów produkcji w obiekcie kontrolnym zdecydowanie dominowały koszty związane z zakupem sadzonek (73,29%), a wykonanie mikoryzy stanowiło 24,8% kosztów całkowitych. Koszty bezpośrednie założenia oraz prowadzenia plantacji robinii akacjowej oraz ich struktura były zbliżone do kosztów ponoszonych na topolę. Duży udział w tym gatunku stanowiły koszty związane z ręcznym sadzeniem, które były około dwu- trzykrotnie wyższe niż w przypadku topoli i wierzby. (abstrakt oryginalny)

This paper specifies the costs of establishing plantations for willow, poplar, and black locust in relation to a variety of soil enrichment programmes. The exact bifactor field experiment conducted at the Didactic and Research Station in Łężany, affiliated to the University of Warmia and Mazury in Olsztyn, has served the basis for the research output elaborated upon in this paper. The establishment and operational costs of a willow plantation ranged from the amount of PLN 4906.3/ha for a test combination up to the amount of PLN 9915.8/ha for the combination, to which lignin and micorysis were applied. Micorysis was a very costly operation since it accounted for almost 45% of the overall costs. The costs of establishing a poplar plantation amounted to PLN 12 128.5/ ha, and the application of lignin and micorysis, including a mixture of both procedures, caused the total costs to rise substantially by 8%, 33%, and 41%, respectively. The composition of production costs for the test combination included the acquisition costs of seedlings, which was the major cost line (73.29%), and the cost of micorysis that accounted for 24.8% of the overall costs. The direct establishment and operational costs of black locust plantation approximated to the costs incurred on the poplar plantation. In the case of this plant species, the cost of manual planting was the major cost line as it was approximately 2-, 3-fold higher than in the case of the willow and poplar. (original abstract)
Accessibility
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
Full text
Show
Bibliography
Show
 1. Budzyński W., Szczukowski S., Tworkowski J. 2009: Wybrane problemy z zakresu produkcji roślinnej na cele energetyczne. I Kongres Nauk Rolniczych, Przyszłość sektora rolno-spożywczego i obszarów wiejskich, Puławy, s. 76-89.
 2. Chołuj D., Podlaski S. 2008: Kompleksowa ocena biologicznej przydatności 7 gatunków roślin wykorzystywanych w uprawach energetycznych, w: Energia odnawialna, (red.) P. Gradziuk, Wydawnictwo "Wieś Jutra", s. 61-76.
 3. Eurostat. 2011: Energy, transport and environment indicators, Pocketbooks.
 4. Faber A., Kuś J. 2007: Rośliny energetyczne dla różnych siedlisk, "Wieś Jutra", nr 8-9, s. 11-12.
 5. Gajewski R. 2010. Potencjał rynkowy produkcji BIOB z przeznaczeniem na cele energetyczne, [w:] Nowoczesne technologie pozyskiwania i energetycznego wykorzystania biomasy, (red.) P. Bocian, T. Golec, J. Rakowski, Wyd. Instytut Energetyki Warszawa, s. 414-418.
 6. Grzybek A., Gradziuk P. 2006: Prospects for solid biomass use in energy production in Poland and its technical and economic properties, Wydawnictwo "Wieś Jutra", Warszawa.
 7. GUS. 2010: Biuletyn statystyczny, Warszawa, Rok LIV, 10 (636).
 8. GUS. 2011: Energia ze źródeł odnawialnych w 2010 roku. Informacje i opracowania statystyczne, Warszawa.
 9. Kuś J., Faber A. 2009: Produkcja roślinna na cele energetyczne a racjonalne wykorzystanie rolniczej przestrzeni produkcyjnej Polski, I Kongres Nauk Rolniczych. Przyszłość sektora rolno-spożywczego i obszarów wiejskich, Puławy, s. 63-75.
 10. Kuś J. 2008: Produkcyjność roślin energetycznych w różnych siedliskach, w: Energia odnawialna, (red.) P. Gradziuk, Wydawnictwo "Wieś Jutra", s. 48-60.
 11. Kwaśniewski D. 2006: Analiza kosztów produkcji wierzby energetycznej w pierwszym roku uprawy, "Acta Agrophys.", nr 8(4), s. 871-880.
 12. Kwaśniewski D. 2011: Koszty i opłacalność produkcji biomasy z trzyletniej wierzby energetycznej, "Inżynieria Rolnicza", nr 1, s. 145-154.
 13. Matyka M. 2008: Opłacalność i konkurencyjność produkcji wybranych roślin energetycznych, "Studia i Raporty IUNG-PIB", nr 11, s. 113-123.
 14. Melin G., Larsson S. 2005: Agrobränsle AB - world leading company on short rotation coppice willow, 14th European Biomass Conference, 17-21 October 2005, Paris, France, s. 36-37.
 15. Muzalewski A. 2010: Koszty eksploatacji maszyn, ITP Falenty-Warszawa
 16. Renewables. 2011: Renewables 2011 global status report, http://www.ren21.net/Portals/97/documents/ GSR/REN21_GSR2011.pdf, odczyt (27.07.2012).
 17. Rozporządzenie ministra gospodarki z 14 sierpnia 2008 roku w sprawie szczegółowego zakresu obowiązków uzyskania i przedstawienia do umorzenia świadectw pochodzenia, uiszczenia opłaty zastępczej, zakupu energii elektrycznej i ciepła wytworzonych w odnawialnych źródłach energii oraz obowiązku potwierdzania danych dotyczących ilości energii elektrycznej wytworzonej w odnawialnym źródle energii (Dz.U. nr 156, poz. 969).
 18. Rozporządzenie ministra gospodarki z dnia 23 lutego 2010 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowego zakresu obowiązków uzyskania i przedstawienia do umorzenia świadectw pochodzenia, uiszczenia opłaty zastępczej, zakupu energii elektrycznej i ciepła wytworzonych w odnawialnych źródłach energii oraz obowiązku potwierdzania danych dotyczących ilości energii elektrycznej wytworzonej w odnawialnym źródle energii (Dz.U. z dnia 8 marca 2010 r.).
 19. Projekt rozporządzenia ministra gospodarki z dnia 16 maja 2012 r. w sprawie szczegółowego zakresu obowiązków uzyskania i przedstawienia do umorzenia świadectw pochodzenia, uiszczenia opłaty zastępczej, zakupu energii elektrycznej i ciepła wytworzonych w odnawialnych źródłach energii oraz obowiązku potwierdzania danych dotyczących ilości energii elektrycznej wytworzonej w odnawialnym źródle energii, wersja nr 3.5.
 20. Sadowski A., Jankowiak J., Bieńkowski J. 2007: Ekonomiczna efektywność uprawy wierzby, "Fragm. Agron.", nr 4(96), s. 153-159.
 21. Stolarski M. 2009: Agrotechniczne i ekonomiczne aspekty produkcji biomasy wierzby krzewiastej (Salixspp.) jako surowca energetycznego, Rozprawy i Monografi e, UWM Olsztyn, nr 148, s. 1-145.
 22. Stolarski M. 2012: Drzewa i krzewy, topola, robinia akacjowa, w: Wieloletnie rośliny energetyczne, technologie energii odnawialnej, (red.) S. Szczukowski, J. Tworkowski, M. Stolarski, J. Kwiatkowski, M. Krzyżaniak, W. Lajszner, Ł. Graban, MULTICO Ofi cyna Wydawnicza, s. 38-77.
 23. Stolarski M., Kisiel R., Szczukowski S., Tworkowski J. 2002: Opłacalność produkcji wierzb krzewiastych na gruntach rolniczych w krótkich rotacjach i przy różnym zagęszczeniu roślin, "Roczniki Nauk Rolniczych. Seria G", t. 89, z. 2, s. 96-105.
 24. Stolarski M., Szczukowski S., Tworkowski J. 2010: Ekonomiczne aspekty produkcji biomasy wierzby w systemie Eko-Salix, "Roczniki Nauk Rolniczych. Seria G", t. 97, z. 1, s. 82-89.
 25. Stolarski M., Szczukowski S., Tworkowski J., Kopaczel M. 2007: Profi tability of willow production in short cycles in the low Vistula valley. "Polish Jorunal of Natural Sciences", nr 2, s. 172-182.
 26. Szczukowski S., Tworkowski J., Stolarski M. 2000: Biomasa krzewiastych wierzb (Salix spp.) pozyskiwana na gruntach ornych odnawialnym źródłem energii. "Pamiętnik Puławski", nr 120, s. 421-428.
Cited by
Show
ISSN
0080-3715
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu