BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Bochańczyk-Kupka Dominika (Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach)
Title
Własność i jej ochrona w kontekście wzrostu i rozwoju gospodarczego
Source
Prace Naukowe / Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach. Systemowe uwarunkowania wzrostu i rozwoju gospodarczego, 2013, s. 66-80
Keyword
Wzrost gospodarczy, Rozwój gospodarczy, Własność państwowa
Economic growth, Economic development, State ownership
Abstract
Własność jest jedną z podstawowych kategorii ekonomicznych. Jednakże pojęcie to występuje w wielu naukach społecznych. Można ją analizować w wymiarze prawnym, socjologicznym, politycznym oraz ekonomicznym. Istnienie własności i różnych jej rodzajów determinuje kształt systemu politycznego, społecznego czy też prawnego specyficznego dla danego państwa. Kategoria ta warunkuje powstawanie politycznych i prawnych instytucji zabezpieczających wolność. Forma własności decyduje także o charakterze systemu gospodarczego. Celem tej części opracowania jest wyjaśnienie i omówienie pojęcia własności, jej rodzajów, pokazanie różnorodności poglądów na temat tej kategorii ekonomicznej występujących w literaturze przedmiotu oraz omówienie roli, jaką własność odgrywa w determinowaniu współczesnego wzrostu i rozwoju gospodarczego. Specjalną uwagę zwrócono również na zagadnienia związane z ochroną własności, traktując je jako źródło wzrostu i rozwoju gospodarczego. (fragment tekstu)
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of Warsaw School of Economics
The Library of University of Economics in Katowice
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
The Main Library of the Wroclaw University of Economics
Bibliography
Show
 1. Własność i kontrola w teorii i praktyce. Red. B. Polszakiewicz, J. Boehlke. Wydawnictwo Uniwersytetu Mikołaja Kopernika, Toruń 2007
 2. J. Ignatowicz: Prawo rzeczowe. Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2000
 3. J. Bossak: Systemy gospodarcze a globalna konkurencja. SGH, Warszawa 2006
 4. A. Smith: Badania nad naturą i przyczynami bogactwa narodu. PWN, Warszawa 1954
 5. J.B. Say: Traktat o ekonomii politycznej. PWN, Warszawa 1960
 6. S. Kozyr-Kowalski: Struktura gospodarcza i formacja społeczeństwa. Książka i Wiedza, Warszawa 1988
 7. K. Marks: Przyczynek do krytyki ekonomii politycznej. Książka i Wiedza, Warszawa 1955
 8. W. Eucken: Polityka porządku konkurencji - zasady konstytuujące. W: Własność i kontrola w teorii i praktyce. Red. B. Polszakiewicz, J. Boehlke. Wydawnictwo Uniwersytetu Mikołaja Kopernika, Toruń 2007
 9. M.M. Shirley: What Does Institutional Economics Tell Us About Development? Referat na konferencję ISNIE, Budapeszt 2003
 10. Scientific Literature Digital Library www.citeseerx.ist.psu.edu.
 11. W. Szpringer: Regulacja konkurencji a konkurencja regulacyjna. Wydawnictwo Poltext, Warszawa 2010
 12. H. Demsetz: Toward a Theory of Property Rights. "The American Review'" Vol. 57
 13. E.G. Furubotn, S. Pejovich: Introduction. The New Property Rights Literature. W: Economics of Property Rights. Red. E.G. Furubotn, S. Pejovich. Ballinger Publishing Company, MA, Cambridge 1974
 14. N. Acocella: Zasady polityki gospodarczej. Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2002
 15. W. Stankiewicz: "Teoremat Coase'a" - pole współpracy ekonomistów i prawników. Zeszyty Naukowe PWSBiA, 2004
 16. S. Pejovich: Economic Analysis of Institutions and Systems. Kluwer Academic Publishers, Dordrecht 1995
 17. A. Noga: Teorie przedsiębiorstw. Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2009.
 18. J.Engelhardt: Współczesne przedsiębiorstwo. Wydawnictwo CeDeWu, Warszawa 2009
 19. H. de Soto: Tajemnica kapitału. FijorrPublishing, Warszawa 2002
 20. T. Kowalik: Współczesne systemy ekonomiczne. Powstanie, ewolucja, kryzys. Wydawnictwo Wyższej Szkoły Przedsiębiorczości i Zarządzania, Warszawa 2000
 21. W. Sarnecki: Wprowadzenie do ekonomiki. Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego, Wrocław 2005
 22. Zagadki wzrostu gospodarczego. Siły napędowe i kryzysy - analiza porównawcza. Red. L. Balcerowicz, A. Rzońca. Akademia Oeconomica. Wydawnictwo C.H. Beck, Warszawa 2010
 23. D. North: Institutions, Institutional Change and Economic Performance. Cambridge University Press, 1990
 24. In Search of Prosperity: Analytic Narratives on Economic Growth. Red. D. Rodrik. Princeton University Press, 2003
 25. S. Knack, P. Keefer: Institutions and Economic Performance: Cross Country Tests Using Alternative Institutional Measures. "Economics and Politics" 1995
 26. S. Knack, P. Keefer: Why Don't Poor Countries Catch Up? A Cross-National Test of an Institutional Explanation. "Economic Inquiry" 1997
 27. A. Chong, C. Calderon: Causality of Feedback between Institutional Measures and Economic Growth, "Economics and Politics" 2000
 28. D. Rodrik: TFPG Controversies, Institutions, and Economic Performance in East Asia. NBER Working Paper No. 5914/1997
 29. J. Arens, M. Meurevs: Institutions, Governance and Economic Performance in Post-Socialist Countries: A Conceptual and Empirical Approach. Boston 2000
 30. P. Opala, A. Rzońca: Ile wolności gospodarczej Forum Obywatelskiego Rozwoju pod adresem: www.for.org.pl.
 31. International Property Rights Index www.intemationalpropertyrightsindex. org.
 32. Economist Intelligence Unit, Country Report and Country Commerce, 2008-2010 oraz U.S. Department of Commerce, Country Commercial Guide, 2008-2010
 33. www.doingbusiness.org/methodology
 34. www.weforam.org/global-competitiveness-report
Cited by
Show
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu