BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Osiński Joachim
Title
Próby modernizacji pozycji i funkcjonowania parlamentów w warunkach kryzysowych
Attempts at Modernization of Position and Workings of Parliaments During Crisis Conditions
Source
Kwartalnik Kolegium Ekonomiczno-Społecznego Studia i Prace / Szkoła Główna Handlowa, 2012, nr 1, s. 43-72, bibliogr. 32 poz.
Keyword
Kryzys finansowy, Parlament, Kryzys gospodarczy
Financial crisis, Parliament, Economic crisis
Note
streszcz., summ.
Abstract
Zmieniające się w szybkim tempie otoczenie zewnętrzne współczesnych państw, spowodowane m.in. przez procesy integracji regionalnej, globalizację, wzrastające usamodzielnianie się dużych ponadpaństwowych podmiotów gospodarczych (KTN), jak również znaczną samodzielność i nieprzewidywalność struktur oraz mechanizmów rynkowych, szczególnie globalnego rynku †finansowego, są obok procesów wewnętrznych, zachodzących w poszczególnych państwach, zasadniczymi czynnikami przyspieszającymi dostosowanie i procesy modernizacyjne samych państw. Dzieje się to stosunkowo wolno w porównaniu do zmieniających się uwarunkowań gospodarczych w wymiarze globalnym czy regionalnym zarówno w Europie, jak i w Azji. Warunki kryzysu †finansowego 2007+, a następnie kryzysu ekonomicznego lat 2008-2009 powodowały większe zainteresowanie badaczy, ale także polityków, dziennikarzy i samych obywateli sferą gospodarczą, bowiem stamtąd mogły przyjść największe zagrożenia dla stabilności i rozwoju ekonomiczno-społecznego. (fragment tekstu)

The 2007+ †finacial crisis, which also had an impact on real economy, paradoxically resulted in an increase of states' activity in economy and in the growth of expectations of citizens towards states. The crisis makes them see the state as the only institution able to guarantee †financial and social safety as well as orderly development of global economy in future. The article tries to answer the following question: is the state able to secure that feeling of safety and society's ability to develop, and will the incoming crises influence the modi†fication of horizontal and vertical extent of functions of the modern state? The question whether modern states modernize or not, disregarding economic, social, cultural and military crises, is also a subject of preliminary analysis. The 2007+ economic crisis caused an increase in state activities in † fields both related to economic problems and providing social and †financial safety for citizens. The modernization of state institutions (the state conisdered as ontological being, i.e. is not identi†fied with any present day state) is not related to crises. The internal institutions of state, as parliaments and executive are also modernized to a certain extent. The analyses of Scandinavian, US and Canadian parliaments included in the article prove that the parliaments use the legislative possibilities and increase the scope of control activities performed during crisis. Occasionally this leads to constitution infringement (US Congress). On other occasions special parliamentary commissions and direct democracy institutions are used (Iceland). During a crisis a phenomenon of "†financial world imperialism" emerges. It is something more than † financialization of real economy (industrial, services and agriculture). It is a trend leading to the subordination of all the other spheres of activity of states and societies, including politics, law and culture. It is observed in contemporary highly developed societies as well as in some countries of "peripheral capitalism". This trend is visible when democracy is used, including parliamentary procedures and decision-making processes in executive, to advance special interests of the financial world, its continuity and its pro†fits. (original abstract)
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of Warsaw School of Economics
The Library of University of Economics in Katowice
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
The Main Library of the Wroclaw University of Economics
Bibliography
Show
 1. Akerlof G. A. , Shiller R. J. , Zwierzęce instynkty: czy ludzka psychika napędza globalną gospodarkę i jaki to ma wpływ na przemiany światowego kapitalizmu?, przeł. J. Jannasz, Wyd. Studio Emka, Warszawa 2010.
 2. Bieleń S., Państwa w stanie kryzysu i upadku?, w: Państwo w teorii i praktyce stosunków międzynarodowych, red. M. Sułek, J. Symonides, Wyd. Uniwersytetu Warszawskiego, Warszawa 2009, s. 49-50.
 3. Final vote results for roll call 674, http://clerk.house.gov/evs/2008/roll674.xml (dostęp: 29 września 2008).
 4. Formation of modernity, red. D. Hall, B. Gieben, Polity Press, Cambridge 1992.
 5. Held D., Political theory and the modern state, Polity Press, Cambridge 1989.
 6. http://www.kosning.is/english/ oraz http://icelandreview.com/icelandreview/daily_news, 6 marca 2010 r. (dostęp: maj 2011 r.).
 7. Jonsson A. , Why Iceland? How one of the world's smallest countries become the meltdown's biggest casualty, McGraw-Hill, New York, San Francisco, London 2009, s. 151.
 8. Kosienkowski M., Quasi-państwo w stosunkach międzynarodowych, "Stosunki Międzynarodowe - International Relations" 2008, t. 38, nr 3-4.
 9. Kukliński L., Bankowość islandzka - bankructwo systemu?, w: Międzynarodowe bankructwa i afery bankowe, red. P. Masiukiewicz, Oficyna Wydawnicza SGH, Warszawa 2010.
 10. Latoszek E., Działania MFW na rzecz stabilizowania międzynarodowych finansów, w: Nauki społeczne wobec kryzysu ekonomicznego, red. J. Osiński, Oficyna Wydawnicza SGH, Warszawa 2009, s. 45-66.
 11. Lewis M. , Wielki szort: mechanizm maszyny zagłady, przeł. K. Man, Wyd. Sonia Draga, Katowice 2011.
 12. Mishkin F. S., Ekonomika pieniądza, bankowości i rynków finansowych, przeł. A. Mincewicz, Fundacja Edukacyjna Przedsiębiorczości, Wyd. Naukowe PWN, Warszawa 2002, s. 350.
 13. Nawrot W., Globalny kryzys finansowy XXI wieku: przyczyny, przebieg, skutki, prognozy, CeDeWu.pl Wydawnictwa Fachowe, Warszawa 2009, s. 129-158.
 14. Ohmae K., The end of the nation state: the rise of regional economies, New York 1995.
 15. Oręziak L., Strefa euro wobec kryzysu gospodarczego, w: Unia Europejska wobec kryzysu ekonomicznego, red. J. Osiński, Oficyna Wydawnicza SGH, Warszawa 2009, s. 119-130.
 16. Osiński J., Transformacja ustrojowa w Europie a struktura parlamentów: nowoczesność czy anachronizm?, w: Europa w gospodarce, polityce i kulturze światowej: między dziedzictwem i przyszłością, red. J. Osiński, Oficyna Wydawnicza SGH, Warszawa 2004, s. 281-295.
 17. Osiński J., Nauka o państwie wobec współczesnego kryzysu finansowego, w: Nauki społeczne wobec kryzysu na rynkach finansowych, red. J. Osiński, S. Sztaba, Oficyna Wydawnicza SGH, Warszawa 2009, s. 99.
 18. Osiński J., Niezbędność państwa w dobie globalizacji oraz jego współczesne modele, w: Współczesne państwo w teorii i praktyce, red. J. Oniszczuk, Oficyna Wydawnicza SGH, Warszawa 2011, s. 677.
 19. Osiński J., Przemiany polityczne na Islandii w warunkach kryzysu bankowego i gospodarczego, Kwartalnik Kolegium Ekonomiczno-Społecznego. Studia i Prace, Oficyna Wydawnicza SGH, Warszawa 2011, nr 1(5), s. 13-45.
 20. Państwa narodowe wobec kryzysu ekonomicznego, red. J. Osiński, Oficyna Wydawnicza SGH, Warszawa 2010, s. 11-12.
 21. Raport NBP, Polska wobec światowego kryzysu gospodarczego, Warszawa 2009.
 22. Reinhard C. M., Rogoff K. S., This time is different: eight centuries of financial folly, Princeton University Press, Princeton, Oxford 2009.
 23. Samojlik B., Kryzys finansowy: źródła, skutki, kierunki naprawy, w: Nauki społeczne wobec kryzysu na rynkach finansowych, red. J. Osiński, S. Sztaba, Oficyna Wydawnicza SGH, Warszawa 2008, s. 61.
 24. Samojlik B., Polityka monetarna Rezerwy Federalnej w warunkach kryzysu, w: Wymiary kryzysu: między praktyczną teorią a wirtualną praktyką, red. J. Osiński, Oficyna Wydawnicza SGH, Warszawa 2009, s. 79-96.
 25. Sławiński A. Przyczyny i konsekwencje kryzysu na rynku papierów wartościowych emitowanych przez fundusze sekurytyzacyjne, "Bank i Kredyt" 2007, nr 8-9, s. 12-17.
 26. Sobczyński M. , Państwa i terytoria zależne: ujęcie geograficzno-polityczne, Wyd. Adam Marszałek, Toruń 2006.
 27. The emergency economic stabilization act of 2008, Public Law, 110-343, Div. A, enacted October 3, 2008.
 28. US Senate Committee on Banking, Housing and Urban Affairs, Summery of the emergency economic stabilization act of 2008, October 2008.
 29. US Senate Committee on Banking, Housing and Urban Affairs, The emergency economic stabilization act of 2008, http://banking.senate.gov/public/index.cfm?Fuseaction=Articles.Detail&Article_id=76b1aea4-39b8-404f-b3cd-f8b6c46e3b14&Month=10&Year=2008.
 30. www.island.is (dostęp: wrzesień 2011 r.).
 31. Zawiślińska I., Kanada - przyjazny wymiar kryzysu, w: Państwa narodowe wobec kryzysu ekonomicznego, red. J. Osiński, Oficyna Wydawnicza SGH, Warszawa 2010, s. 103-132.
 32. Zawiślińska I., Wsparcie sektora finansowego w Stanach Zjednoczonych i wybranych państwach Unii Europejskiej w warunkach globalnego kryzysu, w: Wymiary kryzysu: między praktyczną teorią a wirtualną praktyką, red. J. Osiński, Oficyna Wydawnicza SGH, Warszawa 2009, s. 97-112.
Cited by
Show
ISSN
2082-0976
Language
pol
URI / DOI
https://doi.org/10.33119/KKESSiP.2012.1.2
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu