BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Manczak Iryna (Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie / Kolegium Nauk o Zarządzaniu i Jakości)
Title
Identyfikacja segmentów rynku turystycznego miasta - założenia koncepcyjne
Identification of Segments of the Urban Tourist Market - Conceptual Assumptions
Source
Handel Wewnętrzny, 2013, nr 6, s. 56-67, tab., rys., bibliogr. 27 poz.
Keyword
Segmentacja, Rynek turystyczny, Miasto, Strategia marketingowa
Segmentation, Tourism market, City, Marketing strategy
Note
streszcz., summ., rez.
Abstract
Przedmiotem rozważań jest zagadnienie identyfikacji segmentów rynku turystycznego miasta. Artykuł ma charakter koncepcyjny. W pierwszej jego części dokonano interpretacji terminu segmentacji rynku. W tym celu posłużono się dorobkiem literatury marketingowej charakteryzującej niniejszy proces w odniesieniu do przedsiębiorstw. W kolejnej części wyszczególniono kluczowe zagadnienia wiązane z identyfikacją segmentów rynku turystycznego miasta. Ponadto wskazano na wybrane metody pozwalające zidentyfikować segmenty rynkowe (m.in. metoda grupowania, analiza hierarchii cech). Zwrócono uwagę na sposoby pomiaru rynku turystycznego miasta, które pozwalają przeprowadzić poprawną segmentację rynku, a jednocześnie skuteczną praktycznie. Ostatecznie zaprezentowano procedury segmentacji rynku turystycznego miasta. Zaproponowane procedury korespondują z koncepcjami mającymi zastosowanie w przypadku przedsiębiorstw, jak również uwzględniają specyfikę rynku turystycznego miasta. (abstrakt oryginalny)

A subject of considerations is the issue of identification of segments of the urban tourist market. The article is of the conceptual nature. In its first part, the author interpreted the term 'market segmentation'. For this purpose, she used achievements of the marketing literature characterising this process in relation to enterprises. In the next part, she specified the key issues connected with identification of segments of the urban tourist market. Moreover, she indicated the selected methods allowing identification of the market segments (inter alia, the method of grouping, feature hierarchy analysis). She paid attention to the ways of urban tourist market measuring, which allows carrying out the correct market segmentation and, at the same time, practically efficient. Finally, the author presented the procedures of urban tourist market segmentation. The proposed procedures correspond to the concepts used in the case of enterprises as well as they take into consideration the specificity of urban tourist market. (original abstract)
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of Warsaw School of Economics
The Library of University of Economics in Katowice
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
The Main Library of the Wroclaw University of Economics
Full text
Show
Bibliography
Show
 1. Mynarski S. (red.) (1993), Analiza rynku: systemy i mechanizmy, Wydawnictwo AE w Krakowie, Kraków.
 2. Babbie E. (2008), Podstawy badań społecznych, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.
 3. Bąk I. Wawrzyniak K. (2008), Segmentacja europejskiego rynku turystycznego, "Wiadomości Statystyczne", nr 4.
 4. Bennison D., Hines T., Quinn L. (2007), Making sense of market segmentation: a fashion retailing case, "European Journal of Marketing", Vol. 41 (5/6).
 5. Chrząszcz M. (2006), Segmentacja rynku jako podstawowe badanie marketingowe, "Marketing i Rynek", nr 4.
 6. Craft S., Hassan S. S., Kortam W. (2003), Understanding the new bases for global segmentation, "Journal of Consumer Marketing", Vol. 20(5).
 7. Czernek K. (2012) Trendy w popycie turystycznym jako determinanty współpracy w regionie, "Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego", nr 697, "Ekonomiczne Problemy Usług", nr 82.
 8. Dunbar 1., McDonald M. (2003), Segmentacja rynku, Oficyna Ekonomiczna, Kraków.
 9. Dziedzic E. (2010), Potrzeby i luki informacyjne u podmiotów zarządzających turystyką, (w:) Dziedzic E. (red.), Regionalne badania konsumentów usług turystycznych, POT, Warszawa.
 10. Garbarski L., Rutkowski I., Wrzosek W. (2000), Marketing. Punkt zwrotny nowoczesnej firmy, PWE, Warszawa.
 11. Kąciak E. (2011), Teoria środków - celów w segmentacji rynku, Wolters Kluwer Polska, Warszawa. Kotler Ph. (2005), Marketing, Dom Wydawniczy Rebis, Poznań 2005.
 12. Kotler Ph., Armstrong G., Saunders J., Wong V. (2002), Marketing. Podręcznik Europejski, PWE, Warszawa.
 13. Kusińska A. (2009), Segmentacja rynku i typologia konsumentów, Instytut Badań Rynku, Konsumpcji i Koniunktur, Warszawa.
 14. Garbarski L. (red.) (2011), Marketing. Koncepcja skutecznych działań, PWE, Warszawa.
 15. Dudkiewicz D. (red.) (2009), Marketing usług turystycznych, Almamer Wyższa Szkoła Ekonomiczna, Warszawa.
 16. Mazurek-Łopacińska K. (2002), Orientacja na klienta w przedsiębiorstwie, PWE, Warszawa.
 17. Mazurkiewicz L. (2002), Planowanie marketingowe w przedsiębiorstwie turystycznym, PWE, Warszawa.
 18. McDonald M., Wilson H. (2012), Plany marketingowe, Wolters Kluwer Polska, Warszawa.
 19. Mróz B. (2010), Nowe trendy konsumenckie - szansa czy wyzwanie dla marketingu, (w:) Figiel S. (red.), Marketing w realiach współczesnego rynku, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.
 20. Niestrój R. (2002), Zarządzanie marketingiem: aspekty strategiczne, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa - Kraków.
 21. Niezgoda A., Zmyślony P. (2006), Popyt turystyczny. Uwarunkowania i perspektywy rozwoju, Wydawnictwo AE w Poznaniu, Poznań.
 22. Nikodemska-Wołowik A.M. (1999) Jakościowe badania marketingowe, PWE, Warszawa.
 23. Sagan A. (2004), Badania marketingowe. Podstawowe kierunki, Wydawnictwo AE w Krakowie, Kraków.
 24. Sagan A. (2009), Podejście modelowe w segmentacji rynku, "Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie", nr 800.
 25. Sarabia F.J. (1996), Model for market segments evaluation and selections, "European Journal of Marketing", No. 4.
 26. Sielicki J. (2001), Segmentacja w badaniach marketingowych, "Marketing w Praktyce", nr 9.
 27. Smith W. (1956), Product differentiation and market segmentation as alternative marketing strategy, "Journal of Marketing", Vol. 21(1).
Cited by
Show
ISSN
0438-5403
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu