BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Sakowicz Marcin (Szkoła Główna Handlowa w Warszawie)
Title
Struktury terytorialne państw. W poszukiwaniu optymalnych rozwiązań
State Territorial Structures - in Search of Ideal Solutions
Source
Kwartalnik Kolegium Ekonomiczno-Społecznego Studia i Prace / Szkoła Główna Handlowa, 2012, nr 1, s. 129-152, tab., bibliogr. 50 poz.
Keyword
Samorząd terytorialny, Rozwój lokalny, Administracja publiczna
Local government, Local development, Public administration
Note
streszcz., summ.
Abstract
Celem opracowania jest przedstawienie głównych koncepcji zmian struktury terytorialnej, zwłaszcza reform samorządu terytorialnego podejmowanych w ostatnich 20 latach w wybranych państwach Unii Europejskiej. Zaprezentowane zostaną przeobrażenia na szczeblu lokalnym, a także dostosowania na poziomie regionalnym, prezentujące doświadczenia państw unitarnych (państwa skandynawskie, bałtyckie), państw federalnych (Belgia), państw z autonomią regionalną (Hiszpania) oraz poddanych dewolucji (Wielka Brytania).(fragment tekstu)

The article presents changes in the territorial structure, especially in the local governments, that have taken place in selected countries of European Union in the last 20 years. Changes on the local level and adjustments on the regional level as experienced by unitary states (Scandinavian and Baltic states), federal states (Belgium), states with regional autonomy (Spain) and states that underwent devolution (United Kingdom) are presented. The territorial organization of European Union member states reflects differences in governing and managing structures adjusted to the characteristics of each state. The undertaken reforms relate on the one hand to political, economic and civilizational conditions, and on the other hand to brand new approach to fulfillment of the tasks of public administration (both governmental and self-governmental) that would be the most effective, effcient and satisfying the needs of citizens. In many countries, particularly Scandinavian, reforms have been implemented aiming at decreasing of the number of communes. (original abstract)
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of Warsaw School of Economics
The Library of University of Economics in Katowice
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
The Main Library of the Wroclaw University of Economics
Bibliography
Show
 1. Adamowicz P., Metropolie w polaryzacyjno-dyfuzyjnym modelu rozwoju Polski i Europy, http://www.selfgov.gov.pl/aktualnosci/index.html (dostęp: wrzesień 2011 r.).
 2. An effective metropolitan region - the interests of municipal, http://www.vm.fi/vm/en/04_publications_and_documents/01_publications/03_municipal/20090506AnE< e/name.jsp.
 3. Arsen Ch. A., Municipal size and democracy: a critical analysis of the argument of proximity on the case of Denmark, "Scandinavian Political Studies" 2002, vol. 25, nr 4, s. 317-333.
 4. Art. 15 ust. 2 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej.
 5. Back H., Communication, cohesion and coordination: metropolitan regions in Sweden, w: Metropolitazation and political changes, red. V. Hoffman-Martinot, J. Sellerrs, Wiesbaden 2005, s. 138.
 6. Bailey S. J., Local Government economics: principles and practice, Palgrave Macmillan, New York 1999, s. 32-33.
 7. Blom-Hansen J., Municipal amalgamations and common pool problems: the Danish Local Government reform, "Scandinavian Political Studies" 2009, May, s. 1-23.
 8. Bukve O., The long and winding road: regional reform in Norway, w: Towards a new Nordic regions, politics, administration and regional development, red. O. Bukve, H. Halkier, P. de Souza, Aalborg Universitetvolrlag, Aalborg 2008, s. 15.
 9. Commission of the European Communities, European governance: a White Paper, Brussels, COM (2001) 428, final, s. 10.
 10. Consolidation or fragmentation? The size of Local Governments in Central and Eastern Europe, red. P. Swianiewicz, Open Society Institute, Budapest 2002, s. 8-9.
 11. Council of Europe, The size of municipalities, effciency and citizen participation (local and regional authorities), 1998, no. 56, s. 16 i 18.
 12. de Souza P., Holmostrom P., The Swedish regions, development policies and governance, w: Towards a new Nordic regions, politics, administration and regional development, red. O. Bukve, H. Halkier, P. de Souza, Aalborg Universitetvolrlag, Aalborg 2008, s. 79.
 13. Denver D. et al., Scotland decides: the devolution issue and the Scottish referendum, London, Portland 2000, s. 156.
 14. Future challenges facing the municipalities, http://www.vm.fi/vm/en/04_publications_and_documents/03_documents/20071219Docume/Future%2520challenges.pdf.
 15. Hammarlund K. G., Regional reform and citizen participation in Sweden, "Innovation" 2001, vol. 17, no. 2, s. 160.
 16. http://epp.eurostat.ec.europa.eu/portal/page/portal/nuts_nomenclature/correspondence_tables/national_structures_eu (dostęp: wrzesień 2011 r.).
 17. http://www.communities.gov.uk/index.asp?id=1139561 (dostęp: czerwiec 2007 r.).
 18. http://www.presseurop.eu/pl/content/press-review/1050401-belgia-umarla-niech-zyje-belgia(dostęp: październik 2011 r.).
 19. http://www.reg.fi/english/tasks.htm.
 20. Joniec K. E. et al., Zarządzanie metropolią londyńską w kontekście organizacji Letnich Igrzysk Olimpijskich w 2012 roku (studium przypadku po wizycie w Londynie), w: Analiza skuteczności narzędzi polityk publicznych, red. M. Sakowicz, KSAP, Warszawa 2011.
 21. Kaczmarek T., Struktury terytorialno-administracyjne i ich reformy w krajach europejskich, Wyd. Naukowe UAM, Poznań 2005, s. 15-16.
 22. Kieżun W., Cele, konceptualizacja i realizacja reformy administracji publicznej (zwanej decentralizacyjną) w latach 1998-2001, w: Cele i skuteczność reformy administracji publicznej w RP w latach 1999-2001, red. A. Piekara, UW CSSTiRL, Warszawa 2003, s. 78-79.
 23. Konstytucja Hiszpanii, Warszawa 1993, s. 32.
 24. Kroukamp H., Lues L., Improving local management, w: Improving Local Government, outcomes of comparative research, red. M.S. de Vries, P.S. Reddy, M.S. Haque, Palgrave Macmillan HoundMills 2008, s. 131.
 25. Kubas S., Parlament Szkocji: dewolucja - wyzwanie dla Zjednoczonego Królestwa, Wyd. Sejmowe, Warszawa 2004, s. 13 i 24.
 26. Local Government in Finland, w: Citizen participation and Local Government in America and Scandinavia, red. J. Chr. Birch, H. Christoffersen, E.O. Forland, Gentofte 1981, s. 41.
 27. Microregionalism and world order, red. S. Breslin, G.D. Hook, Palgrave Macmillan, New York 2002, s. 4.
 28. Ministry of Finance, Project to restructure municipalities and services, http://www.vm.fi /vm/en/05_projects/02_paras/index.jsp
 29. Ministry of the Interior, Memorandum, May 2005, http://www.vm.fi /vm/en/04_publications_and_documents/03_documents/20071219Docume/muistio_englanti.pdf.
 30. Norwegian Ministry of Local Government and Regional Development, Local Government in Norway, Oslo 2008, http://www.regjeringen.no/upload/KRD/Vedlegg/KOMM/internasjonalt/H-2224_red160908.pdf.
 31. NOU (1992: 15), Kommune - ogfylkesinndelingen I et Norge i forandring, NOU (2000: 22), Om oppgavefordeling mellom stat, regione og commune, NOU (2004: 19), Liskraftige distrikter og regioner, St. meld.
 32. Osiński J., Doświadczenia samorządu lokalnego w krajach nordyckich a reforma samorządowa w Polsce, w: Władza i społeczności lokalne a reforma samorządowa w Polsce, red. P. Dobrowolski, Wyd. UŚ, Katowice 1995, s. 133-149.
 33. Rosa A., Paras - reforma samorządu terytorialnego w Republice Finlandii, w: Współdziałanie administracji rządowej i samorządowej w Unii Europejskiej, red. M. Kulesza, M. Sakowicz, KSAP 2009, manuskrypt.
 34. Rose L., Reform activities and legitimacy of Local Government: reflections on the Nordic experience, w: Fetskirft till Krister Stahlberg, 50 ar den 31 maj 1997, utg. Av Voitto Helander och Siv Sandberg, Ǻbo Akademi University Press, Ǻbo 1997, s. 149-150.
 35. Sakowicz M., Gminy i prowincje w państwach skandynawskich - w poszukiwaniu optymalnej wielkości, w: Administracja publiczna: między polityką, prawem i ekonomią, red. J. Osiński, Oficyna Wydawnicza SGH, Warszawa 2010, s. 325-347.
 36. Sakowicz M., Modernizacja samorządu terytorialnego w procesie integracji Polski z Unią Europejską, SGH, Warszawa 2007 s. 106-107.
 37. Sakowicz M., Reformy struktury samorządu terytorialnego (Belgia, Hiszpania, Szwecja), w: Reforma administracji publicznej w Polsce, KES-SGH, Warszawa 2000, s. 213-228.
 38. Stoker G., Teorie samorządu i polityki lokalnej, w: Wartości podstawowe samorządu terytorialnego i demokracji lokalnej, red. P. Swianiewicz, przeł. P. Swianiewicz i in., Municipium, Warszawa 1997, s. 16-42.
 39. Strukturkommissionens betankning - Strukturkommissionens betankning - Bind I, Betankning nr. 1434, http://www.sum.dk/publikationer/strukturkom_Bind_I_/Bind%20I.pdf
 40. Sub-national Governments in the European Union: organisation, responsibilities and finance, Dexia 2008.
 41. Sub-national Governments in the European Union: organization, responsibilities and finance, Dexia 2008 s. 12.
 42. Swianiewicz P., Czy małe jest piękne? Czy duże jest bardziej efektywne? Wielkość gmin w teorii i praktyce, "Samorząd Terytorialny" 1995, nr 7-8, s. 22-33.
 43. Swianiewicz P., Herbst M., Korzyści i niekorzyści skali w działaniach samorządu terytorialnego, "Samorząd Terytorialny" 2002, nr 6, s. 15-24.
 44. Szul R., Sytuacja językowa w Europie - między regionalizmem a integracją europejską, "Studia Regionalne i Lokalne" 2003, nr 3, s. 36.
 45. The Ministry of the Interior and Health, The Local Government reform: in brief, Copenhagen 2005, s. 10.
 46. Thomson S. H., The 2007 Danish Local Government reform, w: Towards a new Nordic regions, politics, administration and regional development, red. O. Bukve, H. Halkier, P. de Souza, Aalborg Universitetvolrlag, Aalborg 2008, s. 79.
 47. Tiebout C., A pure theory of local expenditures, "Journal of Political Economy" 1956, vol. 64.
 48. UMP, Koncepcja regionu (powiatu) metropolitalnego, materiał do dyskusji przygotowany przez Biuro Metropolii Polskich, Warszawa 3 stycznia 2011 r. (materiały ze spotkania UMP 8 kwietnia 2011 r.).
 49. UMP, Stanowisko Unii Metropolii Polskich w sprawie prawdziwej liczby mieszkańców JST, Warszawa 16 marca 2011 r. (materiały ze spotkania UMP 8 kwietnia 2011 r.).
 50. World Bank & United Cities and Local Governments, Decentralization and local democracy in the world: first global report by United Cities and Local Governments 2008, 2009.
Cited by
Show
ISSN
2082-0976
Language
pol
URI / DOI
https://doi.org/10.33119/KKESSiP.2012.1.5
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu