BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Ciupek Bożena (Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach), Doś Anna (Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach)
Title
Identyfikacja strategii podatkowej przedsiębiorstwa
Source
Prace Naukowe / Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach. Strategie podatkowe przedsiębiorstw., 2013, s. 45-74, tab., wykr., bibliogr. 56 poz.
Keyword
Strategia finansowa przedsiębiorstwa, Podatki, Ryzyko podatkowe, System podatkowy
Company's financial strategy, Taxes, Tax risk, Tax system
Abstract
Działania podejmowane przez przedsiębiorstwo funkcjonujące w określonym otoczeniu, ukierunkowane na realizację celów finansowych, powinny być uporządkowane. Jak argumentuje R. Grant, jedynie komputer jest w stanie skonstruować miliard możliwych scenariuszy, dokonać ich analizy i na jej podstawie wyboru. Człowiek poddany jest licznym i różnorodnym ograniczeniom w poszukiwaniu i analizie informacji, a zatem potrzebuje narzędzia integrującego podłoże podejmowanych decyzji, nadającego im spójność. Zasadą, która porządkuje działania przedsiębiorstwa w otoczeniu, jest strategia - "strategia firmy zajmuje się dopasowywaniem wewnętrznych możliwości firmy do środowiska zewnętrznego". Dopasowanie to ma na celu utworzenie takiej konfiguracji wewnętrznych predyspozycji przedsiębiorstwa z szansami i zagrożeniami, jakie stwarza otoczenie, aby zmaksymalizować wartość przedsiębiorstwa oraz osiągnąć przewagę konkurencyjną. Jeżeli dopasowywanie to nie jest przypadkowe, lecz stanowi wynik myślenia strategicznego, wtedy nosi miano pozycjonowania strategicznego. (...) Opracowane plany i decyzje menedżerów określają kierunek działań przedsiębiorstwa, jego fundamentalne zamierzenia, aktywności i politykę. Determinują wewnętrzny charakter organizacji, jej relacje z otoczeniem, wachlarz produktów oraz rynki działania. Decyzje strategiczne są najbardziej poważnymi decyzjami, jakie podejmują zarządzający przedsiębiorstwem, jako że związane są z zaangażowaniem znaczących zasobów i mają istotne konsekwencje dla przyszłości. Należy jednak zauważyć, że tworzenie konfiguracji pomiędzy strukturami i procesami przedsiębiorstwa a jego otoczeniem wymaga czasu, a założenia tego procesu muszą mieć charakter antycypacyjny. (fragment tekstu)
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of Warsaw School of Economics
The Library of University of Economics in Katowice
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
The Main Library of the Wroclaw University of Economics
Bibliography
Show
 1. Grant J.: Foundations of Economic Value Added. John Wiley & Sons, Hoboken 2003.
 2. Collins D., Montgomery C. : Creating Corporate Advantage. W : Collins D., Montgomery C., Campbell A., Goold M. : Harvard Business Review on Corporate Strategy. Harvard Business Press, Harvard 1999, s. 89.
 3. Dransfield R.: Corporate Strategy. Heinemann, Oxford 2001.
 4. De Wit B., Meyer R.: Synteza strategii. PWE, Warszawa 2007.
 5. Kourdi J.: Business Strategy: A Guide to Taking Your Business Forward. Profile Books Ltd, London 2009.
 6. Bennet R.: Corporate Strategy. Financial Times Pitman Publishing, London, San Francisco, Kuala Lumpur, Johannesburg 1999.
 7. Mintzberg J.: The Strategy Process. Concepts, Context, Cases. Pearson Education Limited, Harlow 2003.
 8. Tabatoni P., Jarniou P. : The Dynamics of Norms in Strategic Management. W : Ansoff H., Declerk R., Hayes R. : From Strategic Planning to Strategic Management. New York 1976.
 9. Ansoff H.: Zarządzanie strategiczne. PWE, Warszawa 1985.
 10. Johnson G., Scholes K. : Exploring Corporate Strategy. Prentice Hall, New York 1989.
 11. Pierścionek Z.: Strategie konkurencji i rozwoju przedsiębiorstwa. WN PWN, Warszawa 2003.
 12. Certo S., Peter J. : Strategic Management, Concepts and Applications. Random House, New York 1988.
 13. Heracleous L.: Strategic Thinking or Strategic Planning? "Long Range Planning" 1998, Vol. 31, No. 3.
 14. Horwatch R.: Deep Dive: The Proven Method for Building Strategy, Focusing Your Resources, and Taking Smart Action. Greenleaf Book Group 2009.
 15. Wootton S.: Strategic Thinking: A Step-by-step Approach to Strategy and Leadership. Kogan Page Publishers, London, Philadelphia, New Delhi 2010.
 16. Kemp J., Schrotter A., Witzel M.: Management Frameworks: Aligning Strategic Thinking and Execution. Routledge, International Edition 2013.
 17. McCabe S.: Corporate Strategy in Construction: Understanding Today's Knowledge and Practice. John Wiley & Sons, Oxford 2010.
 18. Thompson J.: Understanding Corporate Strategy. Cengage Learning, London 2001.
 19. Burnes B.: Managing Change. A Strategie Approach to Organizational Dynamics. Pearson Education, Edinburgh Gate 2009.
 20. Ireland R., Hosskisson R., Hitt M.: Understanding Business Strategy Concepts Plus. Cengage Learning, Mason 2010.
 21. Kaltenbrunn W.: Determinants of the Performance of Strategie Initiatives. Springer, International Edition 2009.
 22. Camillus J.: Strategic Planning and Management Control: Systems for Survival and Success. Lexington Books, New York 1986.
 23. Brocke J., Rosemann M.: Handbook on Business Process Management 2: Strategic Alignment, Governance, People and Culture. Springer, Heidelberg, Dordrecht, London, New York 2010.
 24. Tovstiga G.: Strategy in Practice: A Practitioner's Guide to Strategic Thinking. John Wiley & Sons 2013.
 25. Contemporary Corporate Strategy. Global Perspectives. Ed. J. Saee. Routledge, Oxon 2007.
 26. Semkow J., Żurawicki S.: Elementy metodologii nauk ekonomicznych. PWN, Warszawa 1977.
 27. Business Performance Measurement and Management: New Contexts, Themes and Challenges. Ed. P. Taticchi. Springer, Heilderberg, Dordrecht, London, New York 2010.
 28. Finlay P.: Strategic Management: An Introduction to Business and Corporate Strategy. Pearson Education, Edinburgh Gate 2000.
 29. Urbanowska-Sojkin E., Banaszyk P., Witczak H.: Zarządzanie strategiczne przedsiębiorstwem. PWE, Warszawa 2007.
 30. Karwat P.: Obejście prawa podatkowego. Natura zjawiska i sposoby przeciwdziałania mu. Dom Wydawniczy ABC, Warszawa 2002.
 31. Głuchowski J.: Oazy podatkowe. Dom Wydawniczy ABC, Warszawa 1996.
 32. Wyrok NSA z dnia 16.01.2003 r., sygn. SA/SZ 945/01, "Przegląd Orzecznictwa Podatkowego" 2004, nr 4.
 33. Tarka A.: Optymalizacja nie oznacza unikania opodatkowania. "Gazeta Prawna" z 30.07.2008.
 34. Zabłocka S.: Płacić jak najmniej czyli poradnik optymalizacji podatkowej. ODDK, Gdańsk 1998.
 35. Pietrewicz M.: Polityka fiskalna. Poltext, Warszawa 1995.
 36. Szczodrowski G.: Polski system podatkowy. WN PWN, Warszawa 2012.
 37. Kossek-Wojnar M., Owsiak S., Surówka K.: Podstawy teorii finansów publicznych. Akademia Ekonomiczna w Krakowie, Kraków 1994.
 38. Szczęsny W.: Firma w otoczeniu fiskalnym. Difin, Warszawa 2001.
 39. Lewandowska I.: Prawo do legalnego unikania podatku. "Rzeczpospolita" z 15.04. 2004.
 40. Wyrok NSA z dnia 30.03.2004, sygn. IIISA 2984/02, "Monitor Podatkowy" 2004, nr 6.
 41. Ciupek B. : Zasada sprawiedliwości wobec fisklanej funkcji podatku. W : O nowy ład podatkowy w Polsce. Red. Ostaszewski J. SGH, Warszawa 2007.
 42. Kalinowski M.: Współczesne systemy podatkowe. TNOiK, Toruń 1996.
 43. Sokołowski J.: Strategia podatkowa przedsiębiorstwa. Jak zmniejszyć obciążenia podatkowe. WN PWN, Warszawa 1994.
 44. Wyszkowski A.: Ryzyko podatkowe w działalności przedsiębiorców. "Prace i Materiały Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Gdańskiego" 2011, nr 4/6.
 45. Poszwa M.: Zarządzanie podatkami w małej i średniej firmie. C.H. Beck, Warszawa 2007.
 46. Dymek M.: Optymalizacja podatkowa czyli jak oszczędzać na podatku dochodowym. ODDK, Gdańsk 2006.
 47. Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa. Tekst jednolity Dz. U. z 2012 r., poz. 749 z późn. zm.
 48. Ordynacja podatkowa. Komentarz. Red. H. Dzwonkowski. C.H. Beck, Warszawa 2008.
 49. Nykiel W., Strzelec D.: Interpretacje przepisów prawa podatkowego wydawane w indywidualnych sprawach. Cz. I. "Przegląd Podatkowy" 2007, nr 5.
 50. Kmieciak Z.: Proceduralne problemy wiążących interpretacji prawa podatkowego. "Państwo i Prawo" 2006, nr 4.
 51. Oddziaływanie instytucji interpretacji podatkowych na finanse przedsiębiorstw. Red. T. Famulska. Difin, Warszawa 2013.
 52. Dowgier R., Etel L., Kosikowski C., Pietrasz P., Presnarowicz S.: Ordynacja podatkowa. Komentarz. LEX, Warszawa 2007.
 53. Barowicz M.: Ceny transferowe. Narządzie optymalizacji podatkowej. Placet, Warszawa 2009.
 54. Zarządzenie Ministra Finansów nr 13 z 20 czerwca 2006 r. w sprawie organizacji urzędów i izb skarbowych oraz nadania im statutów. Dz. Urz. Ministra Finansów nr 7, poz. 55.
 55. Nadolska A. : Zarządzanie ryzykiem podatkowym. Konieczność czy alternatywa dla skutecznego rozwoju polskich przedsiębiorców ?Materiały konferencyjne "Tworzenie i wykładnia prawa podatkowego w Polsce", Gdańsk 2006, www.knpf.ug.edu.pl
 56. Ustawa z dnia 5 lipca 1996 r. o doradztwie podatkowym. Tekst jednolity Dz. U. z 2008 r., nr 73, poz. 443 z późn. zm.
Cited by
Show
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu