BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Ciupek Bożena (Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach)
Title
Strategie podatkowe przedsiębiorstw w zakresie podatku dochodowego od osób fizycznych
Source
Prace Naukowe / Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach. Strategie podatkowe przedsiębiorstw., 2013, s. 75-108, tab., wykr., bibliogr. 16 poz.
Keyword
Pozarolnicza działalność gospodarcza, Strategia finansowa przedsiębiorstwa, Podatki, Podatek dochodowy od osób fizycznych, System podatkowy, Ryczałt, Badania ankietowe
Non-agricultural economic activity, Company's financial strategy, Taxes, Individual income tax, Tax system, Lump sum, Questionnaire survey
Abstract
Przedsiębiorcy działający w formie osoby fizycznej obciążeni podatkiem dochodowym w związku z prowadzeniem pozarolniczej działalności gospodarczej, aby skutecznie dążyć do realizacji celów finansowych, muszą podejmować wiele decyzji, poszukując rozwiązań pozwalających na optymalizację kwoty podatku dochodowego. Mogą w tym celu wykorzystywać istniejące w konstrukcji podatku dochodowego od osób fizycznych rozwiązania prawne bądź luki systemowe. Każde przedsiębiorstwo, poszukując właściwych rozwiązań w tym zakresie, kieruje się specyfiką swojej działalności i zastosuje te, które pozwolą mu na zredukowanie efektywnej stopy podatkowej oraz ryzyka podatkowego. W tym celu będzie zatem podejmować działania zmierzające do zarządzania wysokością osiąganych przychodów uznawanych za przychody podatkowe, eliminowania kosztów niestanowiących kosztów uzyskania przychodów, wykorzystania preferencji podatkowych, przesunięcia terminu wymagalności zobowiązania podatkowego oraz do ograniczenia ryzyka podatkowego, zarówno na poziomie identyfikacji obowiązku podatkowego, jak i ustalania zobowiązania podatkowego. (...)Decyzje w zakresie podatku dochodowego od osób fizycznych podejmowane przez przedsiębiorstwa mogą dotyczyć długo- i krótkoterminowych okresów działalności. Do tych pierwszych zaliczyć można decyzje o wyborze miejsca i formy prowadzenia działalności oraz sposobu finansowania przedsięwzięć inwestycyjnych. Do drugiej grupy zaliczyć można wszelkie decyzje, których skutki podatkowe co do zasady wygasają w okresie roku podatkowego. Nie ogranicza to jednak możliwości przedłużenia ich obowiązywania na kolejny rok podatkowy, Tym samym pierwotna decyzja podatkowa dotycząca roku podatkowego przekształca się w decyzję o skutkach długoterminowych. Do tego typu decyzji można zaliczyć między innymi decyzje o wyborze formy opodatkowania czy o zastosowaniu stawki liniowej podatku. (fragment tekstu)
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of Warsaw School of Economics
The Library of University of Economics in Katowice
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
The Main Library of the Wroclaw University of Economics
Bibliography
Show
 1. Tarka A.: Optymalizacja nie oznacza unikania opodatkowania. "Gazeta Prawna" z 30.07.2008.
 2. Dymek M.: Optymalizacja podatkowa czyli jak oszczędzać na podatku dochodowym. ODDK, Gdańsk 2006.
 3. Szymański W.: Strategie podatkowe osób prawnych w Unii Europejskiej. C.H. Beck, Warszawa 2009.
 4. Ustawa z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych. Tekst jednolity Dz. U. z 2012 r., poz. 361 zpóźn. zm.
 5. Ustawa z dnia 20 listopada 1998 r. o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne. Dz. U. z 1998 r., nr 144, poz. 930 z późn. zm.
 6. Poszwa M.: Zarządzanie podatkami w małej i średniej firmie. C.H. Beck, Warszawa 2007.
 7. Marciniuk J.: Podatek dochodowy od osób fizycznych. Komentarz. C.H. Beck, Warszawa 2012.
 8. Mika J.F., Piekarz R.: Podatkowe aspekty działalności w specjalnych strefach ekonomicznych. UNIMEX, Wrocław 2012.
 9. Jamroży M., Sobieszek M.: Obniżanie ciężarów podatkowych. ODDK, Gdańsk 2010.
 10. Boroszowski P.: Działalność gospodarcza w konstrukcji prawnej podatku. Oficyna a Wolters Kluwer business, Warszawa 2010.
 11. Rozliczanie straty podatkowej. W: Zeznanie PIT za 2011 r. - ulgi i odliczenia. "Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych" 2012, nr 7, dodatek nr 9.
 12. Interpretacja indywidualna Dyrektora Izby Skarbowej w Łodzi z 9 sierpnia 2011 r., nr IPTPB1/415-42/11-2/ASz.
 13. Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa. Tekst jednolity Dz. U. z 2012 r., poz. 749 z późn. zm.
 14. Wyrok NSA z dnia 16.01.2003 r., sygn. SA/SZ 945/01, "Przegląd Orzecznictwa Podatkowego" 2004, nr 4.
 15. Choroszczak J., Mikulec M.: Pomoc publiczna a rozwój firmy. Szanse i zagrożenia. Poltext, Warszawa 2009.
 16. Obwieszczenie Komisji Europejskiej z 10 grudnia 1998 r. o zastosowaniu zasad z zakresu pomocy państwa wobec środków dotyczących bezpośredniego opodatkowania działalności gospodarczej. Dz. Urz. WE C 384/3 z późn. zm.
Cited by
Show
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu