BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Łasica Ewa (Uniwersytet Łódzki, studentka)
Title
Polska w strefie euro a utrata niezależności polityki pieniężnej
Source
Ekonomia Międzynarodowa, 2012, nr 3, s. 40-51, tab., rys. bibliogr. s. 50-51
Keyword
Strefa euro, Integracja monetarna Europy, Polityka pieniężna państwa
Eurozone, European monetary integration, State monetary policy
Company
Unia Gospodarczo - Walutowa, Unia Europejska (UE)
, European Union (EU)
Abstract
Przystąpienie Polski do Unii Europejskiej 1 maja 2004 roku otworzyło drogę do przyjęcia w Polsce wspólnej europejskiej waluty - euro. Od tego momentu Polska, zgodnie z traktatem akcesyjnym, stała się uczestnikiem trzeciego etapu tworzenia Unii Gospodarczej i Walutowej oraz zyskała status kraju z derogacją. Oznacza to, że zadaniem kraju jest dążenie do spełnienia kryteriów konwergencji i przyjęcie euro, ale termin graniczny, w którym należy przyjąć wspólną walutę, nie został wyznaczony. Obowiązek wprowadzenia w Polsce euro stał się przyczyną powstania Raportu na temat pełnego uczestnictwa Rzeczypospolitej Polskiej w trzecim etapie Unii Gospodarczej i Walutowej oraz licznych dyskusji o możliwych do osiągnięcia przez kraj korzyściach i wiążących się z tym kosztach. Niniejszy artykuł ma na celu przeanalizowanie tego, jaki wpływ na gospodarkę może mieć utrata niezależności polityki pieniężnej - będąca największym ryzykiem integracji monetarnej - a także ocenienie kosztów utraty autonomii. Pierwsza część pracy przedstawia etapy tworzenia Unii Gospodarczej i Walutowej (UGiW), czyli cały proces integracyjny, który doprowadził do powstania strefy euro. W drugiej części omówiono korzyści, jakie może przynieść Polsce przyjęcie wspólnej waluty, oraz koszty, które w związku z tym Polska może ponieść. Trzecia część dotyczy teorii optymalnego obszaru walutowego i wskazuje, dlaczego konieczna jest rezygnacja z własnej polityki pieniężnej. W kolejnej części zostały przytoczone wyniki analizy synchronizacji cykli koniunkturalnych Polski i strefy euro, na podstawie których dokonano analizy mechanizmów absorpcyjnych, mogących złagodzić skutki negatywnych wstrząsów w gospodarce. Ostatnia część dotyczy aspektów utraty suwerenności monetarnej. (fragment tekstu)
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of Warsaw School of Economics
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
The Main Library of the Wroclaw University of Economics
Full text
Show
Bibliography
Show
 1. Bilski J., Międzynarodowy system walutowy, Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa 2006.
 2. Borowski J., Integracja monetarna. Wyzwania dla Polski, Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa 2011.
 3. Dorożyński T., Integracja walutowa a regionalne nierówności gospodarcze. Wnioski dla Polski [w:] Bilski J., Feder-Sempach E., Wybrane problemy funkcjonowania unii gospodarczej i walutowej, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź 2010.
 4. Droga polski do Euro, http://polskawue.gov.pl/Droga,Polski,do,euro,2129.html [data dostępu: 01.02.2012].
 5. Kawula M., Sceptycznie o euro[w:] Kitkowski J., Korzyści i koszty wprowadzenia euro przez Polskę w świetle doświadczeń Słowacji, Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego, Rzeszów 2010.
 6. Łon E., Dlaczego Polska nie powinna wchodzić do strefy euro, Poznań 2007, http://www.nbportal.pl/euro/materialy_papierowe_pdf/eryklon.pdf [data dostępu: 03.02.2012].
 7. Monitor konwergencji cyklicznej 3/2012,Ministerstwo Finansów, http://www.mf.gov.pl/_files_/euro/analizy/monitor_cyklicznej/mkc_3.pdf [data dostępu: 11.03.2012].
 8. Pisera R., Cena suwerenności,http://www.newsweek.pl/wiadomosci-biznesowe/cena-suwerennosci, 49164,1,1.html [data dostępu: 07.02.2012].
 9. Raport na temat pełnego uczestnictwa Rzeczypospolitej Polskiej w trzecim etapie Unii Gospodarczej i Walutowej, http://www.nbp.pl/Publikacje/O_Euro/RE1.pdf [datadostępu: 02.02.2012].
 10. Sławiński A., Znaczenie czynników ryzyka towarzyszących wchodzeniu Polski doERM2 i do strefy euro, http://www.nbp.pl/publikacje/wyklady/PLslawinski_euro.pdf [data dostępu: 09.02.2012].
 11. Sobol M., Polityka pieniężne Narodowego Banku Polskiego. W drodze do euro, Wydawnictwo CeDeWu, Warszawa 2008.
 12. Warzybok M., Euro - cena utraty suwerenności polityki monetarnej Polski [w:] Kitkowski J.,Korzyści i koszty wprowadzenia euro przez Polskę w świetle doświadczeń Słowacji, Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego, Rzeszów 2010, www.mg.gov.pl
Cited by
Show
ISSN
2082-4440
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu