BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Przybył Iwona (Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu)
Title
Seks-zabawa w gimnazjum : znaczenie ulotnych relacji
Sex Fun in School : the Importance of Weak Relationships
Source
Człowiek i Społeczeństwo / Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Wydział Nauk Społecznych, 2012, t. 33, s. 21-39, bibliogr. 22 poz.
Issue title
Siła słabych więzi
Keyword
Młodzież, Zachowania społeczne, Więzi społeczne, Czas wolny
Youth, Social behaviour, Social bond, Leisure time
Note
summ.
Abstract
Dynamiczne zmiany społeczno-kulturowe zachodzące w Polsce, w stosunkowo krótkim czasie powodują znaczne przeobrażenia relacji wewnątrzrodzinnych oraz rówieśniczych. Owe zmiany polegają na znacznym osłabieniu związków w grupach pierwotnych na rzecz identyfikacji młodzieży - nie z układami odniesienia w postaci grup, które pozwalają na "zakorzenienie się", ale z sieciami społecznymi, nawet w tak intymnej sferze, jaką jest seks. Seks-zabawy gimnazjalistów są dowodem na to, że wszyscy dorośli (a czasem nawet rówieśnicy) bardzo szybko przestają być partnerami dla wchodzących w dorosłe życie dzieci, że dotychczasowe zasoby tracą swą żywotność. A nastolatek, który nie jest już dzieckiem, ale któremu daleko do dorosłości, usilnie szuka odpowiedzi na pytanie "kim jestem?" To pytanie jest środkiem nawiązywania relacji. Czy potencjał tkwiący w słabych więziach, setkach bliskich i dalekich znajomych jest wystarczający, by dorastający człowiek był usatysfakcjonowany poszukiwaniami? To zagadnienie może stanowić przedmiot pogłębionych badań empirycznych. (fragment tekstu)

The author of the based on literature article attempts to characterise various factors that influence sexual activity named "sexual games" among youth. The aim of this paper concentrates on the presentation of the process of constructing identity in a culture of individualism. Characteristic of the postmodern era disintegration of categorical communities, uprooting from tradition and emancipation from social groups and communities results in the emergence of a new man and a new model of socialization. Dynamic socio-cultural changes taking place in Poland cause transformations of intrafamilial and peer relationships that involve a significant weakening of the original compounds in groups and result to identify youth with social networks and weak ties, even in such intimate sphere, which is sex. Secondly, the article tries to present the role and the consequences of this activity. (original abstract)
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of University of Economics in Katowice
Full text
Show
Bibliography
Show
 1. Baniak J. (2010), Małżeństwo i rodzina w świadomości młodzieży gimnazjalnej na tle kryzysu jej tożsamości osobowej, Kraków: Zakład Wydawniczy Nomos
 2. Bauman Z. (2011), 44 listy ze świata płynnej nowoczesności, Kraków: Wydawnictwo Literackie
 3. Biernat T., Sobierajski P. (2007), Młodzież wobec małżeństwa i rodziny. Raport z bada", Toruń: Wyd. Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika
 4. Dyczewski L. (2009), Wyobrażenia młodzieży o małżeństwie i rodzinie. Pomiędzy tradycją a nowoczesnością, Lublin: Wyd. KUL
 5. Gergen K.J. (2009), Nasycone Ja. Dylematy tożsamości w życiu współczesnym, Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN
 6. Gola B. (2008), Modele zachowa" seksualnych w prasie młodzieżowej i poglądach nastolatków, Kraków: Wyd. Uniwersytetu Jagiellońskiego
 7. Gulczyńska A. (2009), Rodzinne uwarunkowania aktywności seksualnej młodych dorosłych, Poznań: Wydawnictwo Naukowe UAM
 8. Granovetter M. (1973), The Strenght of the Weak Ties, "The American Journal of Sociology", vol. 78, nr 6, s. 1360-1380
 9. Granovetter M. (1983), The Strenght of The Weak Ties: A Network Theory Revisited, "Sociological Theory", vol.1, s. 201-233
 10. Iłendo-Milewska A. (2009), Dysfunkcjonalność uczniów gimnazjum, Warszawa: Engram. Difin S.A.
 11. Kaufmann J.C. (2004), Ego. Socjologia jednostki. Inna wizja człowieka i konstrukcji podmiotu, Warszawa: Oficyna Naukowa
 12. Kubacka-Jasiecka D. (2006), Agresja i autodestrukcja z perspektywy obronno-adaptacyjnych dążeń Ja, Kraków: Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego
 13. Kurzępa J. (2007), Zagrożona niewinność. Zakłócenia rozwoju seksualności współczesnej młodzieży, Kraków: Impuls
 14. Maffesoli M. (2008), Czas plemion. Schyłek indywidualizmu w społeczeństwach ponowoczesnych, Warszawa: PWN
 15. Mariański J. (2006), Sekularyzacja i desekularyzacja w nowoczesnym #wiecie, Lublin: Wyd. KUL
 16. Mikiewicz P. (2005), Społeczne światy szkół średnich, Wrocław: Wydawnictwo Naukowe Dolnośląskiej Szkoły Wyższej
 17. Mikołajewska B. (1985), Wybrane zagadnienia socjologii małych grup. Wybór tekstów, Warszawa: Wydawnictwo Uniwersytetu Warszawskiego
 18. Przybył I. (2005), Poczucie tożsamości społecznej młodzieży gimnazjalnej, [w:] W. Wrzesień, A. Żurek, I. Przybył, Rodzice i ich dzieci w tańcu pokoleń, Poznań: Wydawnictwo Naukowe UAM
 19. Simmel G. (2005), Socjologia, Warszawa: PWN
 20. Slany K. (2002), Alternatywne formy życia małżeńsko-rodzinnego w ponowoczesnym świecie, Kraków: Zakład Wydawniczy Nomos
 21. Smykowski B. (2006), Poczucie intymności a proces formowania tożsamości, [w:] M. Beisert (red.), Seksualność w życiu człowieka, Poznań: Wydawnictwo Naukowe UAM
 22. Zwoliński A. (2006), Seksualność w relacjach społecznych, Kraków: Wydawnictwo WAM
Cited by
Show
ISSN
0239-3271
Language
pol
URI / DOI
http://dx.doi.org/10.14746/cis.2012.33.3
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu