BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Lebiejko Agnieszka
Title
Ekokonsumpcja na rynku usług
Eco-Consumption in the Market of Services
Source
Studia Doktorantów / Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu, 2011, nr 10, s. 331-342, bibliogr. 22 poz.
Keyword
Konsumpcja, Rynek usług, Produkty ekologiczne, Ekologia
Consumption, Services market, Ecological product, Ecology
Note
summ.
Abstract
Celem poniższego opracowania jest więc identyfikacja zachowań proekologicznych polskich konsumentów na rynku usług w ostatnich 20 latach. W tym celu zostanie podjęta próba określenia ekokonsumpcji w sektorze usług, a także skali tego zjawiska na polskim rynku, czynników różnicujących oraz charakterystyki ekokonsumentów występujących na tym rynku. Należy przypuszczać, że poziom świadomości ekologicznej współczesnego polskiego konsumenta wzrasta i jest to możliwe do zaobserwowania w różnych sektorach rynku dóbr niematerialnych. Do osiągnięcia celów i weryfikacji hipotezy w pracy jako metoda badawcza wykorzystana zostanie analiza źródeł wtórnych, w tym literatury z zakresu tematyki zachowań konsumenckich oraz zjawiska ekokonsumpcji, a także statystyk zawartych w opracowaniach agencji badawczych oraz firm usługowych. (fragment tekstu)

Environmental issues have started to play an important part in the consumer behavior while environmental pollution constitutes one of the most significant problems of the contemporary world. Consumers are more aware of the negative consequences of their activities and try to prevent them by means of eco-consumption. The article presents one of the most visible trends in the field of consumer consumption, i.e. trend of eco-consumption. This issue has been theoretically depicted in the article and the author made an attempt to identify it on the market of services. Particular attention was paid to the tourist services market and medical services market, where the pro-ecological consumer behavior seems to be most visible. Moreover, the pro- ecological consumer profile has been determined as well as the factors differentiating the ecological behavior of consumers. (original abstract)
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
The Main Library of the Wroclaw University of Economics
Bibliography
Show
 1. Alejziak, W., 1992, Ochrona środowiska kulturowego przez turystykę jako element regionalnej polityki społecznej, Studia Przyrodnicze nr 9.
 2. Antonides, G., 2003, Zachowanie konsumenta. Podręcznik akademicki, Polskie Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.
 3. Brown, J.D., Wahlers, R.G., 1998, The environmentally concerned consumers: an exploratory study, Journal of Marketing Theory and Practice nr 1.
 4. Burger, T., 2005, Świadomość ekologiczna społeczeństwa polskiego, Instytut Gospodarki Przestrzennej i Mieszkalnictwa, Warszawa.
 5. Bywalec, C., Rudnicki, L., 2002, Konsumpcja, Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa.
 6. Bywalec, C., 2007, Konsumpcja w teorii i praktyce gospodarowania, Polskie Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.
 7. Kieżel, E. (red.), 2003, Zachowania konsumentów - determinanty, racjonalność, Wydawnictwo Uczelnianie AE w Katowicach, Katowice.
 8. Klimczyk-Bryk, M., 1998, Wpływ trendów ekologicznych na zachowania konsumentów, w: J. Oleamik (red.), Konsument. Przedsiębiorstwo. Przestrzeń, Centrum Badań i Ekspertyz AE, Katowice.
 9. Kubasik, A., 2000, Idea ekokonsumpcji a wzorce konsumpcji, Przegląd Organizacji nr 12.
 10. Majewski, J., 1999, Hotelarstwo przyjazne środowisku - sposobem na obniżenie kosztów, Rynek Turystyczny nr 7.
 11. Marek-Bieniasz, A., 2000, Racjonalność ekologiczna w społeczeństwie konsumpcyjnym, w: L.W. Zacher (red.), Racjonalność myślenia, decydowania i działania, Wyższa Szkoła Przedsiębiorczości Zarządzania im. L. Koźmińskiego, Warszawa.
 12. Margolis, M., 2010, Turystyka pokutnicza, Newsweek nr 3.
 13. Peattie, K, 2001, Towards sustainability: the third age of green Marketing, The Marketing Review no. 2.
 14. Polacy w zwierciadle ekologicznym, Raport z badań nad świadomością ekologiczną Polaków w 2008 roku, Instytut na Rzecz Ekorozwoju, 2008.
 15. Popławski, T., 2000, Kształtowanie świadomości ekologicznej, Ekonomia i Środowisko nr 1.
 16. Starnawska, S., 1996, Ewolucja konsumeryzmu w krajach zachodnich, Marketing i Rynek nr 8-9.
 17. Strategia rozwoju turystyki w województwie śląskim na lata 2004-2013, [online], http://www.silesia-region.pl [dostęp: 19.04.2010].
 18. Straughan, R.D., Roberts, J.A., 1999, Environmental segmentation alternatives: a look at green consumer behavior in the new millenium, The Journal of Consumer Marketing nr 16.
 19. Świadomość ekologiczna Polaków, OBOP, 2007, [online] http://www.wirtualnemedia.pl [dostęp: 19.04.2010].
 20. Witek, L., 2008, Zachowania ekologiczne konsumentów i ich determinanty, w: Z. Kędzior, G. Maciejewski (red.), Zachowania konsumentów - stagnacja czy zmiana?, Centrum badań i Ekspertyz AE, Katowice.
 21. Zaręba, D., 2006, Ekoturystyka - wyzwania i nadzieje, Polskie Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.
 22. Żakowska-Biemans, S., 1998, Produkty ekorolnictwa w Polsce i krajach Unii Europejskiej - regulacje prawne, kontrola, uwarunkowania wyboru, materiały międzynarodowej konferencji naukowej pt. Socjoekonomiczna i prawna sytuacja konsumentów w Polsce w obliczu integracji z Unią Europejską Wydawnictwo SGGW, Warszawa.
Cited by
Show
ISSN
1689-8877
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu