BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Małysa-Sulińska Katarzyna (Uniwersytet Jagielloński w Krakowie; Sądowe Kolegium Odwoławcze w Krakowie)
Title
Wydanie decyzji lokalizacyjnej dla zabudowy zagrodowej z pominięciem zasady dobrego sąsiedztwa
Issuing a Location Decision for a Farm Development, Ignoring the Principles of Good Neighbourliness
Source
Samorząd Terytorialny, 2014, nr 4, s. 62-70, przypisy
Keyword
Zagospodarowanie przestrzenne, Planowanie przestrzenne, Samorząd terytorialny
Spatial development, Spatial planning, Local government
Note
streszcz., summ.
Abstract
Decyzja lokalizacyjna dla zabudowy zagrodowej może zostać wydana bądź na zasadach ogólnych, bądź z pominięciem zasady dobrego sąsiedztwa. Wybór właściwego trybu prowadzenia postępowania lokalizacyjnego dla tego typu zabudowy w praktyce może jednak nastręczać wielu problemów interpretacyjnych. Opracowanie stanowi próbę odpowiedzi na pytanie, jak w postępowaniu lokalizacyjnym należy interpretować pojęcie zabudowy zagrodowej i jakie przesłanki determinują możliwość wydania decyzji lokalizacyjnej dla tego typu zabudowy z pominięciem zasady dobrego sąsiedztwa.(abstrakt oryginalny)

A location decision may be issued for a farm on either general terms or with the avoidance of the principles of good neighbourliness. However, in practice, the choice of the appropriate procedure for handling the location proceedings for such developments can incite numerous problems in interpretation. The article is an attempt to respond to the question of how, in location proceedings, should the notion of a farm development be construed and which premises determine the ability to issue a location decision for developments of this type, avoiding the principles of good neighbourliness. (original abstract)
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of Warsaw School of Economics
The Library of University of Economics in Katowice
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
The Main Library of the Wroclaw University of Economics
Bibliography
Show
 1. K. Małysa-Sulińska, Zakres przedmiotowy przedsięwzięć, dla których warunki zabudowy i zagospodarowania terenu określane są w formie decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego, "Casus" 2009/3, s. 7 i n.).
 2. K. Małysa-Sulińska, Administracyjnoprawne aspekty inwestycji budowlanych, Warszawa 2012, s. 103 i n.
 3. T. Bąkowski, Zasada dobrego sąsiedztwa w ustawie z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, "Gdańskie Studia Prawnicze" 2005/2, s. 391 i n.
 4. K. Małysa-Sulińska, Dobre sąsiedztwo jako przesłanka wydania decyzji o warunkach zabudowy, "Casus" 2009/1, s. 5 i n.
 5. Z. Niewiadomski (red.), K. Jaroszyński, A. Szmytt, Ł. Złakowski, Planowanie i zagospodarowanie przestrzenne. Komentarz, Warszawa 2011, s. 508 i n.
 6. M.J. Nowak, Zasady "dobrego sąsiedztwa" i "kontynuacji funkcji zabudowy i zagospodarowania terenu" w decyzjach o warunkach zabudowy, "Radca Prawny" 2011/2, s. 14 i n.
 7. T. Bąkowski w: W. Szwajdler, T. Bąkowski, Proces inwestycyjno-budowlany. Zagadnienia administracyjno-prawne, Toruń 2004, s. 91.
 8. K. Małysa-Sulińska, Normy kształtujące ład przestrzenny, Warszawa 2008, s. 23 i n.
 9. D.R. Kijowski, Zabudowa nieruchomości na terenach nie objętych miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego, "Casus" 2005/3, s. 13.
 10. G. Zalas, Warunki zabudowy i zagospodarowania terenu - nowe rozwiązania w zakresie realizacji inwestycji, "Casus" 2004/1, s. 44.
 11. I. Zachariasz w: H. Izdebski, I. Zachariasz, Ustawa o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym. Komentarz, Warszawa 2013, s. 327-328.
 12. L. Bielecki, Drogi publiczne, w: J. Stelmasiak, P. Ruczkowski (red.), L. Bielecki, R. Frey, R. Kędziora, B. Rutkowski, Prawo administracyjne - część szczegółowa, t. 2, Warszawa 2011, s. 41 i n.
 13. A. Fogel, Instytucja "dobrego sąsiedztwa" przy ustalaniu warunków zabudowy - ewolucja poglądów doktryny i orzecznictwa, "Człowiek i Środowisko" 2010/3-4, s. 96.
Cited by
Show
ISSN
0867-4973
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu