BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Czub Jarosław Filip (Uniwersytet Warszawski)
Title
Fundusze Unii Europejskiej dla przedsiębiorców w ramach europejskiej polityki spójności
European Union Funds for Entrepreneurs in the Framework of the European Cohesion Policy
Source
Przegląd Europejski, 2013, nr 2, s. 57-71, tab., mapa, schemat, wykr.
Keyword
Fundusze unijne, Źródła finansowania, Małe i średnie przedsiębiorstwa
EU funds, Source of financing, Small business
Note
summ., streszcz.
Company
Unia Europejska (UE)
European Union (EU)
Abstract
Artykuł jest próbą przedstawienia zewnętrznych źródeł finansowania pochodzących z funduszy Unii Europejskiej, przeznaczonych na wsparcie polskich przedsiębiorców. Analizie poddano istotę funduszy, genezę oraz specyfikę, która ilustruje cechy charakterystyczne dla tej formy dofinansowania przedsiębiorców. Przedstawiono typologię funduszy UE i funkcjonujących w ich zakresie programów operacyjnych. Cel artykułu sprowadza się do analitycznego zobrazowania możliwości uzyskania dofinansowania polskiego przedsiębiorcy w ramach IV Perspektywy Finansowej 2007-2013 r. (abstrakt oryginalny)

The article is an attempt to present external sources of funding from European Union funds intended to support Polish entrepreneurs. It analyses funds, their origins and specific character which illustrates the essential characteristics of this form of financing for entrepreneurs and presents a typology of EU funds and their functioning in the Operational Programmes. The purpose of the article is to illustrate the Polish entrepreneurs' analytical capabilities to obtain funds under the IV Financial Perspectives 2007-2013. (original abstract)
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of Warsaw School of Economics
The Library of University of Economics in Katowice
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
The Main Library of the Wroclaw University of Economics
Full text
Show
Bibliography
Show
 1. Borowski P.F., Unia: Nowa perspektywa finansowa 2014-2020: Zmiana priorytetów w samorządach, "Europejski Doradca Samorządowy" 2011, nr 1 (16).
 2. Borucki M., Słownik Unii Europejskiej, Warszawa 2004.
 3. Cholawo-Sosnowska K., Karbowska K., Wnukowska A., Unia Europejska: słownik terminów i pojęć, Warszawa 2004.
 4. Czub J.F., Lobbing grup biznesu w Unii Europejskiej, Warszawa 2012.
 5. Encyklopedia Unii Europejskiej, K.A. Wojtaszczyk (red.), Warszawa 2004.
 6. Filipek A., Fundusze Unii Europejskiej, Warszawa 2009.
 7. Izdebska B., Teraz dotacje. Fundusze unijne dla Ciebie na rozwój Twojej firmy, Warszawa 2009.
 8. Jankowska M., Sokół A., Wicher A., Fundusze Unii Europejskiej dla przedsiębiorców 2007-2013, Warszawa 2008.
 9. Pietrzyk I., Polityka regionalna Unii Europejskiej i regiony w państwach członkowskich, Warszawa 2000.
 10. Rogoda B., Fundusze pomocowe Unii Europejskiej wspierające przedsiębiorczość, Kraków 2009.
 11. Szymańska A., Fundusze UE 2007-2013 dla mikro, małych i średnich firm, Warszawa 2008.
Cited by
Show
ISSN
1641-2478
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu