BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Cesarski Maciej
Title
Od funkcjonalnego mieszkania ku zrównoważonej przestrzeni zamieszkiwania - rola infrastruktury osadniczej
From a Functional Home to Sustainable Living Space - the Role of the Settlement Infrastructur
Source
Kwartalnik Kolegium Ekonomiczno-Społecznego Studia i Prace / Szkoła Główna Handlowa, 2012, nr 2, s. 125-149, bibliogr. 120 poz.
Keyword
Rozwój zrównoważony, Przestrzeń geograficzna, Polityka mieszkaniowa
Sustainable development, Geographic space, Housing policy
Note
streszcz., summ.
Abstract
W opracowaniu zwrócono uwagę na metodyczne atuty koncepcji infrastruktury osadniczej w procesie podążania od funkcjonalnego mieszkania ku zrównoważonej przestrzeni zamieszkiwania. Podkreślono konieczność rozpatrywania tego procesu w aspekcie podbudowy i prowadzenia rozwoju zrównoważonego, potwierdzając zapominany fakt, że konkretni ludzie, ich społeczności i społeczeństwa osiadłego na ogół bytowania stanowią centralny sens dążenia do zrównoważonej przestrzeni zamieszkiwania poprzez zrównoważony rozwój przestrzeni zamieszkanej. Odpowiedniej jakości miejsce zamieszkania i obszar zamieszkiwania stanowią podstawowe prawo człowieka. Wszechogarniający charakter urbanizacji sprawia, że rozwój zrównoważony powinien być podstawą tego procesu. Powstawanie barier w rozwoju zrównoważonym w wymiarze kuli ziemskiej jest przy tym wynikiem nie tyle zbyt dużej liczby ludności prącej do miast, ile rozmiarów i struktury konsumpcji bogatszych jej grup zainteresowanych obecnym jednostronnym paradygmatem wzrostu gospodarczego. Mówi się w związku z tym, że ów zbytni globalny wzrost liczby ludności i narastający również w sali globalnej kryzys mieszkaniowy powodowany jest nadmiernymi różnicami w standardzie zamieszkiwania w regionach bogatych i biednych. (fragment tekstu)

This study is focused on the importance of housing and other settlement infrastructure for the sustainable development of the inhabited areas and the whole living space on the Earth's surface. Development of the settlement infrastructure, based in technical and constructional terms on flat, may serve well the sustainable development of these spaces. Application of the method signaled in this study for the transformation of economic activities in order to approximate them, through the concept of settlement infrastructure, to the chief social values of sustainable development of living space, including inhabited space, requires a real shift in the paradigm of economic growth to the paradigm of sustainable development. (original abstract)
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of Warsaw School of Economics
The Library of University of Economics in Katowice
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
The Main Library of the Wroclaw University of Economics
Bibliography
Show
 1. Allen P. M., Strathern M., Baldwin J., Complexity: the integrating framework for models of urban and regional systems, w: The dynamics of complex urban systems: an interdisciplinary approach, red. S. Albeverio, D. Andrey, P. Giordano, A. Vancheri, Physica-Verlag, Heidelberg-New York 2007, s. 21-42.
 2. An urbanizing world: global report on human settlements, UN Centre for Human Settlement Infrastructure and Environment Programme, Oxford University Press, Oxford 1996, s. 309 i dalsze.
 3. Andrzejewski A., Dziewoński K., Malisz B., Le rôle de la ville et de l'armature urbaine dans la region, "Expansion regionale" 1972 nr 60/61, s. 9-18.
 4. Andrzejewski A., Infrastruktura społeczna, jej rola i miejsce w układzie osadniczym, w: Gospodarka komunalna i mieszkaniowa i jej rola w społeczno-ekonomicznym rozwoju kraju, "Monografie i Opracowania SGPiS" nr 30, Wydawnictwa Uczelniane SGPiS, Warszawa 1974, s. 138-150.
 5. Andrzejewski A., Dziewoński K., Goryński J., Perspektywy urbanizacji i rozwoju sieci osadniczej kraju jako elementy prognoz społecznych, "Kultura i Społeczeństwo" 1968 nr 1, s. 123-128.
 6. Andrzejewski A., Ogólne kierunki rozwoju infrastruktury mieszkaniowej w Polsce, w: Infrastruktura mieszkaniowa i jej zróżnicowanie regionalne 1970-2000, red. A. Andrzejewski, H. Kulesza, "Studia KPK PAN" t. XLVIII, PWN, Warszawa 1974, s. 11-23.
 7. Andrzejewski A., Polityka mieszkaniowa, PWE, Warszawa 1987, s. 17-19.
 8. Andrzejewski A., Społeczne aspekty polityki mieszkaniowej, w: Polityka społeczna, red. A. Rajkiewicz, PWE, Warszawa 1979, s. 284-287.
 9. Andrzejewski A., Związki infrastruktury społecznej z rozmieszczeniem mieszkalnictwa oraz infrastruktury osadniczej, w: Kształtowanie infrastruktury społecznej w Polsce w latach 1971-1980 oraz uwarunkowania i przesłanki jej rozwoju w latach 1981-1985, KPPiPS PAN-INP UG, Gdańsk 1979, s. 25-38.
 10. Andrzejewski R., Ekologia i ekorozwój, w: Polska przestrzeń a wyzwania XXI wieku, red. J. Kołodziejski, "Biuletyn KPZK PAN" z. 176, PWN, Warszawa 2000, s. 247-257.
 11. Auty R. M., Brown K., An overview to approaches to sustainable development, w: Approaches to sustainable development, red. R.M. Auty, K. Brown, Routledge, London 1997, s. 3-20.
 12. Barański J., Świat rzeczy. Zarys antropogeniczny, Wydawnictwo UJ, Kraków 2007, s. 6-32.
 13. Bartosik K., Koncepcja trwałego rozwoju a poszukiwanie strategii globalnych, "Ekonomista" 1992 nr 2, s. 225-246.
 14. Batty A., Fifty years of urban modeling: makro-statics to micro-dynamics, w: The dynamics of complex urban systems: an interdisciplinary approach, red. S. Albeverio, D. Andrey, P. Giordano, A. Vancheri, Physica-Verlag, Heidelberg-New York 2007, s. 1-20.
 15. Bauman Z., Europa. Niedokończona przygoda, Wydawnictwo Literackie, Warszawa 2005, s. 5-70.
 16. Bauman Z., Globalizacja. I co z tego dla ludzi wynika, PIW, Warszawa 2000, s. 44-66.
 17. Berkes F., Folke C., Linking social and ecological systems: management practices and social mechanisms for building resilience, w: Linking social and ecological systems: management practices and social mechanisms for building resilience, red. F. Berkes, C. Folke, Cambridge University Press, Cambridge 1998, s. 4-6.
 18. Beyer G. H., Housing and society, The Macmillan Company, New York-London 1965, s. 5-114, 511-578.
 19. Bookchin M., Ecology and revolutionary thought, Times Change Press, New York 1970, s. 4-63.
 20. Braudel F., Historia i trwanie, Czytelnik, Warszawa 1999, s. 253-313.
 21. Broniewski T., Historia architektury dla wszystkich, wyd. III, Ossolineum, Wrocław 1990, s. 87-89.
 22. Brukalska B., Zasady społeczne projektowania osiedli mieszkaniowych, Trzaska, Evert, Michalski, Warszawa 1948, s. 7-18.
 23. Cesarski M., Doświadczenia urbanizacji na Zachodzie we współczesnym rozwoju społeczno-gospodarczym Polski, w: Wzrost gospodarczy i rozwój społeczny jako paradygmaty współczesności, red. nauk. J. Osiński, Oficyna Wydawnicza SGH, Warszawa 2003, s. 459-476.
 24. Cesarski M., Kategoria majątku trwałego w badaniach sfery osadnictwa w Polsce, w: Problemy rozwoju regionalnego, t. 5, red. J. Brdulak, VII Kongres Ekonomistów Polskich - styczeń 2001, PTE-Dom Wydawniczy Bellona, Warszawa 2001, s. 143-166.
 25. Cesarski M., Lokalna infrastruktura osadnicza i jej makroprzestrzenne odniesienia w Polsce, w: Wpływ zróżnicowań regionalnych na możliwości przekształceń wsi polskiej, red. A. Stasiak, "Biuletyn KPZK PAN" z.188, PWN, Warszawa 1999, s. 157-161.
 26. Cesarski M., Mieszkalnictwo i osadnictwo w rozwoju zrównoważonym - szanse i zagrożenia, w: Rozwój zrównoważony wyzwaniem XXI wieku, referat na konferencję z okazji 80. rocznicy utworzenia IGS 1920-2000, SGH, Warszawa 2001 (maszynopis).
 27. Cesarski M., Mieszkalnictwo społeczne a kryzysy gospodarcze XX i XXI w., w: Wymiary kryzysu - przyczyny, przejawy, prognozy i środki zaradcze, red. nauk. J. Osiński, Oficyna Wydawnicza SGH, Warszawa 2009, s. 277-296.
 28. Cesarski M., Mieszkalnictwo. Myślenie globalne a przestrzenne wymiary działań w Polsce, w: Globalna gospodarka - lokalne społeczeństwa. Świat na progu XXI wieku, red. nauk. J. Osiński, Oficyna Wydawnicza SGH, Warszawa 2001, s. 351-366.
 29. Cesarski M., Mieszkaniowy majątek trwały oraz jego rola w badaniach i polityce mieszkaniowej w Polsce, "Monografie i Opracowania SGH" nr 447, Oficyna Wydawnicza SGH, Warszawa 1998, s. 18-36.
 30. Cesarski M., Podstawy zamieszkiwania i ich rola w integracji społecznej (myśl polskiej szkoły mieszkaniowej), w: 80 lat PTPS - spojrzenie w przyszłość, "Biuletyn Informacyjny PTPS", "Wiadomości Społeczne" 2005 nr 1, s. 54-72.
 31. Cesarski M., Rozwój infrastruktury osadniczej w Polsce w latach 1990-2005 - miary nakładów, "Studia i Prace KES" z. 15, Oficyna Wydawnicza SGH, Warszawa 2008, s. 495-517.
 32. Cesarski M., Społeczne kształtowanie przestrzeni mieszkań i osiedli w polskiej powojennej literaturze naukowej - wnioski dla transformacji, w: Przestrzenne zróżnicowanie problemów społecznych, red. nauk. B. Balcerzak-Paradowska, A. Rączaszek, IPiSS, Wyd. UE w Katowicach, Warszawa-Katowice 2011, s. 79-92.
 33. Cesarski M., Sytuacja mieszkaniowa w Unii Europejskiej i wyzwania integracji - miejsce Polski, w: Co dzieli, co integruje Wspólnotę Europejską, red. nauk. K. Żukrowska, Oficyna Wydawnicza SGH, Warszawa 2007, s. 351-361.
 34. Cesarski M., Zakres oraz regionalne i lokalne relacje infrastruktury osadniczej w rozwoju zrównoważonym - zagadnienia metodyczne, w: Problemy rozwoju zrównoważonego w gospodarce regionalnej, kier. Z. Strzelecki, Katedra Samorządu Terytorialnego i Gospodarki Lokalnej SGH, Warszawa 2010 (maszynopis).
 35. Cullingworth J. B., Housing in transition, Heinemann, London 1963, s. 15-225.
 36. Czubaj M., W stronę miejskiej utopii. Szkice o wyobraźni społecznej, Wydawnictwo SWPS Academica, Warszawa 2007, s. 16-148.
 37. Devall B., Sessios G., Deep ecology: living as if nature mattered, Gibbs Smith, Utah 1985, s. 2-7.
 38. Dewey R., The neighborhood, urban ecology and city planners, w: Selected articles in social ecology, red. J.S. Wittman, MSS Information Corporation, New York 1973, s. 96-101.
 39. Dołęga J. M., Ekofilozofia - nauka XXI wieku, "Problemy Ekorozwoju" 2006 nr 1, s. 17-22.
 40. Domański R., Gospodarka przestrzenna. Podstawy teoretyczne, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2006, s. 29-32.
 41. Dowgiałło B., Moda w mieszkaniu, w: Co znaczy mieszkać. Szkice antropologiczne, Trio, Warszawa 2007, s. 107-119.
 42. Encyklopedia powszechna, t. III, PWN, Warszawa 1975, s. 405.
 43. Gechev R., Sustainable development: economic aspects, University of Indianapolis Press, Indianapolis 2005, s. 2-4.
 44. Giedion S., Przestrzeń, czas, architektura. Narodziny nowej tradycji, PWN, Warszawa 1968, s. 459-674 i 747-837.
 45. Global report on human settlements 2009: planning sustainable cities, UN, New York 2009, s. 3-46.
 46. Goryński J., Mieszkanie wczoraj, dziś i jutro, Wiedza Powszechna, Warszawa 1973, s. 10-146 i 218-282.
 47. Goryński J., Polityka przestrzenna, PWE, Warszawa 1982, s. 17-40.
 48. Goryński J., Urbanizacja, urbanistyka i architektura, PiW, Warszawa 1966, s. 10-12.
 49. Hamm B., Introduction, w: B. Hamm, Progress in social ecology, K.M. Rai Mittal for Mittal Publication, New Delhi 1992, s. 1-11.
 50. Heidegger M., Budować, mieszkać myśleć, w: M. Heidegger, Budować, mieszkać, myśleć. Eseje wybrane, Czytelnik, Warszawa 1977, s. 316-336 oraz 326-328.
 51. Hordijk L., The art and craft of system analysis, IIASA, Luxemburg 2007, s. 11-16.
 52. Howard E., Garden cities of to-morrow, Faber&Faber, London 1946, s. 50-57, 138-147.
 53. Howard E., The three magnets, w: The sustainable urban development reader, red. S.M. Wheeler, T. Beatley, Routledge, London 2004, s. 11-14.
 54. Husson M., Kapitalizm bez znieczulenia, KiW, Warszawa 2011, s. 164-167.
 55. Janik M., Socjokulturowe aspekty miejsc zamieszkania, Wydawnictwo Politechniki Śląskiej, Gliwice 2004, s. 59-128.
 56. Jeleński T., Budownictwo i architektura, w: Wyzwania zrównoważonego rozwoju w Polsce, red. nauk. J. Kronenberg, T. Bergier, Fundacja Sendzimira, Kraków 2010, s. 150-175.
 57. Jewdokimow M., Magazyn Masek. Mieszkania a więź społeczna, w: Co znaczy mieszkać. Szkice antropologiczne, Trio, Warszawa 2007, s. 88-103.
 58. Kanth R. K., Introduction: the overview of development studies, w: Paradigms in economic development: classic perspectives, critiques and reflections, red. R.K. Kanth, M.E. Sharpe Inc., New York 1993, s. 3-16.
 59. Kirn A., Social implication of ecological limits to growth, w: B. Hamm, Progress in social ecology, K.M. Rai Mittal for Mittal Publication, New Delhi 1992, s. 27-47.
 60. Klein J. T., History, theory, and practice, Wayne State University Press, Detroit 1990, s. 11-40.
 61. Klinker S., Shelter and sustainable development, w: Building without borders: sustainable construction for the global village, red. J. Kennedy, New Society Publishers, Gabriola Island 2004, s. 5.
 62. Kopaliński W., Słownik wyrazów obcych i zwrotów obcojęzycznych, Wiedza Powszechna, Warszawa 1968, s. 331, 716.
 63. Korzeniewski W., Projektowanie mieszkań, Oficyna Wydawnicza Polcen, Warszawa 2011, s. 19-90.
 64. Kośmicki E., Koncepcja zrównoważonego rozwoju, "Nauka" 1996 nr 2, s. 97-112.
 65. Kozłowski S., Przyszłość ekorozwoju, Wydawnictwo KUL, Lublin 2005, s. 310-329.
 66. Kusionowicz T., Problemy projektowania budynków mieszkalnych a zdrowie człowieka. Wybrane zagadnienia, Wydawnictwo PK, Kraków 2008, s. 41-181.
 67. Loegler R. M., Miasto to nie architektoniczna zabawa, Wydawnictwo RAM, Białystok 2011, s. 31-92.
 68. Lyle J. T., Design for human ecosystems: landscape, land use, and natural resources, Island Press, Washington 1999, s. 23-124.
 69. Magnuszewski P., Podejście systemowe, w: Wyzwania zrównoważonego rozwoju w Polsce, red. nauk. J. Kronenberg, T. Bergier, Fundacja Sendzimira, Kraków 2010, s. 44-70.
 70. Mały słownik urbanistyczny, IUiA, Warszawa 1959, s. 62.
 71. Meadows D. H. et al., Granice wzrostu, PWE, Warszawa 1973, s. 3 i dalsze.
 72. Mesarovic M., Pestel E., Ludzkość w punkcie zwrotnym, PWE, Warszawa 1976, s. 4 i dalsze.
 73. Monto M., Ganesh L. S., Varghese K., Sustainability and human settlements: fundamental issues, modeling and simulations, Sage, New Delhi 2005, s. 157.
 74. Moos R. H., Insel P. M., Issues in social ecology: human milieus, National Press Books 1974, s. 40-580.
 75. Naród. Styl. Modernizm, red. J. Purchla, W. Tegetho" , wspołpr. Ch. Fuhrmeister, Ł. Galusek, CIHA, Kraków-Monachium 2006, s. 11 i dalsze.
 76. Nowicki J., Byle się wyróżnić. Drogi współczesnej architektury, "Polityka" 1996 nr 4 (62), s. 59-60.
 77. Nowicki J., Kształt przestrzeni mieszkalnej, ZW CZSR, Warszawa 1980, s. 7-72.
 78. Nowicki J., Środowisko mieszkaniowe, cz. I: Podstawy teoretyczne i aksjologiczne projektowania, WSEiZ, Warszawa 2004, s. 77-82.
 79. Nowicki J., Środowisko mieszkaniowe, cz. II: Osiedla mieszkaniowe, projekty, doświadczenia XX wieku, WSEiZ, Warszawa 2004, s. 67-77.
 80. O nowy ład międzynarodowy, red. J. Tinbergen, PWN, Warszawa 1978, s. 3 i dalsze.
 81. Oniszczuk J., Filozofia i teoria prawa, Wydawnictwo C.H. Beck, Warszawa 2008, s. 810-827.
 82. Ostrowski W., Wprowadzenie do historii budowy miast. Ludzie i środowisko, Oficyna Wydawnicza PW, Warszawa 2001, s. 59-67.
 83. Our common future, red. G. Bruntland, Oxford University Press, New York 1987, s. 3 i dalsze.
 84. Papuziński A., Filozoficzne aspekty zrównoważonego rozwoju - wprowadzenie, "Problemy Ekorozwoju" 2006 nr 2, s. 25-32.
 85. Pióro Z., Główne nurty ekologii społecznej, w: Przestrzeń i społeczeństwo. Z badań ekologii społecznej, red. Z. Pióro, KiW, Warszawa 1982, s. 7-20.
 86. Quade E. S., Analiza systemowa: możliwości i ograniczenia, w: Analiza systemowa - podstawy i metodologia, red. W. Findeisen, PWE, Warszawa 1985, s. 13-55.
 87. Raport o stanie świata 1985-1988, red. L.R. Brown, PWE, Warszawa 1990, s. 4 i dalsze.
 88. Rottenberg D., Introduction: ecosophy T - from institution to system, w: A. Naess, D. Rothenberg. Ecology, community and lifestyle, Cambridge University Press, London 1989, s. 2-22.
 89. Science for global sustainability: towards new paradigm, w: Earth system analysis for sustainability, red. W.C. Clarck, P.J. Cruzten, H.J. Schellnhuber, The MIT Press, Freie Universitat, Berlin 2004, s. 1-28.
 90. Scoones I., New ecology and the social sciences: what prospects for a fruitful engagement?, "Annual Review of Anthropology" 1999 Vol. 28, s. 479-507.
 91. Selman P. H., Local sustainability: managing and planning ecologically sound places, Sage, London 1996, s. 35-56.
 92. Settlement infrastructure and environment programme, w: Operational activities report 1995, UN Centre for Human Settlements, Nairobi 1995, s. 8.
 93. Shaw R. W., Sustainable development: applications of systems analysis, "Science of The Total Environment" 1994 Vol. 149, Is. 3, s. 193-214.
 94. Skibniewska H., Rodzina a mieszkanie, PWN, Warszawa 1974, s. 109-183.
 95. Sławińska J., Ekspresja sił w nowoczesnej architekturze, wyd. II zm., Arkady, Warszawa 1997, s. 33-40.
 96. Smit P. S. M., Home-work distances and the urbanized society: a macro-micro level question, w: Urban development and urban life in international perspective, red. W. Ostendorf, P. Korcelli, R. Sindair, "Geographia Polonica" 1997 Nr 69, s. 119-133.
 97. Sokołowska-Moskwiak J., Idea miasta ogrodu na przykładach osiedli miast górnośląskich, Wydawnictwo PŚ, Gliwice 2011, s. 64-207.
 98. Soroczynski T., Integrated systems analyses and sustainable development, w: 1st International Environmental Modelling and Software Society Confrence, Vol. 3, Lugano 2002, s. 133-138.
 99. Steinitz C., Rogers P., A systems analysis model of urbanization and change An experiment in interdisciplinary education, MIT Press, Cambridge, Mass. 1970, s. 3-78.
 100. Stiglitz J. E., Globalizacja, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2004, s. 164-175, 192-223.
 101. Stone G. D., Settlement ecology: The social and spatial organization of Kofyar agriculture, University of Arizona Press, Arizona 1996, s. 4-256.
 102. Straszak A., Analiza systemowa - metoda bardziej racjonalnego wyboru i decyzji, w: Analiza systemowa - podstawy i metodologia, red. W. Findeisen, PWE, Warszawa 1985, s. 57-82.
 103. Strzelecki E., Kwestia mieszkaniowa w Polsce, w: Bilans gospodarczy Dziesięciolecia Polski Odrodzonej, t. 2, Poznań 1929, s. 413-426.
 104. Sustainable development handbook, wyd. II, red. S.A. Roosa, London 2010, s. 44.
 105. Szymańska D., Urbanizacja na świecie, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2007, s. 18-24.
 106. The sustainable urban development reader, red. S.M. Wheeler, T. Beatley, Routledge, London 2004, s. 5-14.
 107. Toeplitz T., Dom koszarowy czy dom zbiorowy, "Dom, Osiedle, Mieszkanie" 1929 nr 2, s. 14.
 108. Toeplitz T., Główne zagadnienia budownictwa mieszkaniowego w obecnej chwili, "Samorząd Miejski" 1927 nr 11, s. 711-750.
 109. Toeplitz T., Klęska mieszkaniowa i próby jej usunięcia, Wyd. Urzędu Mieszkaniowego, Warszawa 1920, s. 3-14.
 110. Toeplitz T., Masowe budownictwo, "Dom, Osiedle, Mieszkanie" 1929 nr 4, s. 13.
 111. Toeplitz T., Mieszkanie i miejsce pracy w osiedlu, "Dom, Osiedle, Mieszkanie" 1935 nr 4, s. 2.
 112. Toeplitz T., Społeczne budownictwo mieszkaniowe, "Dom, Osiedle, Mieszkanie" 1929 nr 1, s. 16.
 113. Toeplitz T., Stan sprawy mieszkaniowej w Polsce, "Zdrowie"1927 nr 7, s. 354-404.
 114. Toeplitz T., Walka z bezrobociem przez budownictwo mieszkaniowe, "Robotniczy Przegląd Gospodarczy" 1926 nr 3, s. 10-21.
 115. Toeplitz T., Znaczenie społecznego budownictwa mieszkaniowego, KPMKSS, Warszawa 1928, s. 5-13.
 116. Tołwiński S., Definicja mieszkania społecznie najpotrzebniejszego, "Dom, Osiedle, Mieszkanie" 1939 nr 5, s. 2-30.
 117. Tołwiński S., Planowanie i rozbudowa mieszkań robotniczych, ,,Komunikat SARP" 1936 nr 9, s. 43-53.
 118. Tołwiński S., Postulaty mieszkaniowe klasy robotniczej, "Robotniczy Przegląd Gospodarczy"1925 nr 4, s. 1-2.
 119. Wyjść poza PKB. Pomiar postępu w zmieniającym się świecie, Kom. (2009) 433, Bruksela 2009, s. 2-11.
 120. Zabłocki G., Rozwój zrównoważony. Idee, efekty, kontrowersje, Wyd. UMK, Toruń 2002, s. 46-63.
Cited by
Show
ISSN
2082-0976
Language
pol
URI / DOI
https://doi.org/10.33119/KKESSiP.2012.2.6
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu