BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Baran Radosław (Szkoła Główna Handlowa w Warszawie)
Title
Zmiany w działaniach marketingowych przedsiębiorstw handlu detalicznego
Changes in Retailers' Marketing Activities
Source
Studia i Prace Kolegium Zarządzania i Finansów / Szkoła Główna Handlowa, 2013, z. 133, s. 95-107, bibliogr. 20 poz.
Keyword
Handel detaliczny, Przedsiębiorstwo, Sprzedaż detaliczna, Konkurencja handlowa
Retail trade, Enterprises, Retail sales, Trade competition
Note
summ., streszcz.
Abstract
Podsumowując, można stwierdzić, że w ostatnich latach dochodzi do istotnych zmian w sposobie prowadzenia działań marketingowych przez duże przedsiębiorstwa handlu detalicznego. Starają się one w różny sposób wzmocnić swoją pozycję wobec konkurentów i dostawców oraz poprawić skuteczność i efektywność oddziaływania na nabywców. W artykule wskazano, że zmiany w działaniach marketingowych dużych przedsiębiorstw handlu detalicznego towarzyszą dążeniu tych podmiotów do: poprawy wizerunku, powiększania udziału przedsiębiorstwa w korzyściach wynikających z kształtowania i doprowadzania produktów do nabywców, podnoszenia skuteczności oddziaływania na klientów w punktach sprzedaży detalicznej, a także rozszerzania skali i zakresu działalności. Następnie starano się scharakteryzować zmiany w działaniach marketingowych związane z podążaniem przez detalistów w wymienionych wyżej kierunkach. W artykule skoncentrowano uwagę na dużych, posiadających wiele sklepów, przedsiębiorstwach handlu detalicznego. Mniejsi detaliści mają bardziej ograniczone możliwości wprowadzania zmian w działaniach marketingowych (choćby ze względu na mniejszą skalę działalności, mniejsze środki finansowe oraz słabszą pozycję na rynku). Małe przedsiębiorstwa handlu detalicznego często nie wytrzymują konkurencji z dużymi przedsiębiorstwami, posiadającymi wiele punktów sprzedaży i działającymi w wielu krajach. W celu skuteczniejszego konkurowania powinny one podejmować działania zmierzające do wzmocnienia swojej pozycji na rynku poprzez współpracę lub łączenie się z innymi małymi przedsiębiorstwami handlowymi, a także w większym zakresie i w sposób bardziej przemyślany stosować działania marketingowe. Wiele małych przedsiębiorstw handlu detalicznego może zagospodarowywać nisze rynkowe, niedostrzegane przez duże przedsiębiorstwa oferujące produkty dla dużych segmentów rynku, a także koncentrować się na jakości oferowanych produktów i dobrym poziomie obsługi klienta. Dobre rozpoznanie potrzeb klientów, w tym zwłaszcza segmentów, których potrzeby nie są w pełni zaspokojone,(fragment tekstu)

The article is aimed at the identification and characterisation of changes in the activities of large retailers. In recent years there have been essential changes in the way marketing activities are conducted by large retailers. They are trying to improve the effectiveness of their impact on customers. The article attempts to characterise the changes in the marketing activities connected with the retailers' desire to improve the image, to raise the company's share in the benefits from the development and delivery of products to consumers, to improve the effectiveness of impact on customers in their retail outlets as well as to extend the scale and scope of business.(original abstract)
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of Warsaw School of Economics
The Library of University of Economics in Katowice
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
The Main Library of the Wroclaw University of Economics
Bibliography
Show
 1. Arslan T. V., Sezer F. S., Isigicok E., Magnetism of shopping malls on young Turkish consumers, "Young Consumers" 2010, vol. 11, no. 3.
 2. Ben Dahmane Mouelhi N., La contextualité de la musique d'ambiance: faut-il diffuser la même musique dans des magasins différents?, "Gestion 2000" 2009, no. 5.
 3. Beylier R. P., Messeghem K., Fort F., Rôle des MDD de terroir dans la construction de la légitimité des distributeurs. Le cas "Reflets de France", "Décisions Marketing" 2012, no. 66.
 4. Borusiak B., CSR w działalności przedsiębiorstw handlu detalicznego w Polsce - deklaracje a rzeczywistość, "Handel Wewnętrzny", styczeń-luty 2012, część 2, red. nauk. U. Kłosiewicz-Górecka.
 5. Bowd R., Bowd L., Harris Ph., Communicating corporate social responsibility: an exploratory case study of a major UK retail centre, "Journal of Public Affairs" 2006, vol. 6, no. 2.
 6. Niedbał J., Czy kasy samoobsługowe zastąpią kasjerów?, Bankier.pl 2012.09.13, http:// www.bankier.pl/wiadomosc/Czy-kasy-samoobslugowe-zastapia-kasjerow-2635362. html [dostęp: 24.04.2013].
 7. Powanga M., Powanga L., Deploying RFID in Logistics: Criteria and Best Practices and Issues, "The Business Review", Cambridge 2008, vol. 9, no. 2.
 8. Rajagopal, Point-of-sales promotions and buying stimulation in retail stores, "Database Marketing & Customer Strategy Management" 2008, vol. 15, no. 4.
 9. Sławińska M., Działania marketingowe przedsiębiorstw handlowych w procesie tworzenia wartości dla nabywcy, "Handel Wewnętrzny", wrzesień-październik 2012, t. II pt. Perspektywy rozwoju marketingu. Klient, konsumpcja, handel, red. nauk. S. Makarski, P. Cyrek.
 10. Słomińska B., Społeczna odpowiedzialność handlu sieciowego i niezależnego, "Handel Wewnętrzny", styczeń-luty 2012, część 2, red. nauk. U. Kłosiewicz-Górecka.
 11. Twist D. C., The impact of radio frequency identification on supply chain facilities, "Journal of Facilities Management" 2005, vol. 3, no. 3.
 12. www.biedronka.pl/jakosc/ [dostęp: 24.04.2013].
 13. www.biedronka.pl/o_nas/biedronka/kim_jestesmy/ [dostęp: 24.04.2013].
 14. www.biedronka.pl/o_nas/jmp/kim_jestesmy/ [dostęp: 27.04.2013].
 15. www.biedronka.pl/o_nas/odpowiedzialnosc_spoleczna/ [dostęp: 24.04.2013].
 16. www.carrefour.pl/page/pl/korporacyjny/o-carrefour/w-polsce/ [dostęp: 24.04.2013].
 17. www.global.marksandspencer.com/pl/pl/about-ms/?link=about-plan-a#about-plana [dostęp: 24.04.2013].
 18. www.tesco.pl/o-nas/uslugi-tesco.php [dostęp: 27.04.2013].
 19. www.tesco.pl/spolecznosci-lokalne/ [dostęp: 24.04.2013].
 20. www.tesco.pl/strefa-obslugi-klienta/ [dostęp: 27.04.2013].
Cited by
Show
ISSN
1234-8872
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu