BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Cudowska-Sojko Anna (Uniwersytet w Białymstoku)
Title
BIZ jako forma ekspansji KTN we współczesnej gospodarce
DFI as a Form of Expansion Transnational Corporations in Contemporary Economy
Source
Ekonomia i Prawo, 2013, t. 12, nr 3, s. 371-383, tab., rys., bibliogr. 33 poz.
Keyword
Inwestycje zagraniczne, Inwestycje bezpośrednie, Korporacje międzynarodowe
Foreign investment, Direct investments, International corporation
Note
streszcz., summ.
Abstract
Artykuł dotyczy wpływu korporacji transnarodowych na oblicze współczesnej gospodarki. Korporacje transnarodowe są obecnie najpotężniejszymi organizacjami gospodarczymi świata, mającymi wpływ na wiele podmiotów i procesów we współczesnej gospodarce globalnej. Dokonuje się to głównie poprzez Bezpośrednie Inwestycje Zagraniczne. (abstrakt oryginalny)

The article concerns analyses the influence of transnational corporations in world modern economy. Transnational corporations are now the most powerful economic organizations of the world, affecting the many of entities and processes in the modern global economy. This is done mainly through FDI. (original abstract)
Full text
Show
Bibliography
Show
 1. Bednarz J., Gostomski E., Pozyskiwanie kapitału na działalność gospodarczą na rynkach zagranicznych, WUG, Gdańsk 2008.
 2. Ciecierski M., Wywiad Biznesowy w korporacjach transnarodowych, Wydawnictwo Adam Marszałek, Toruń 2009.
 3. Drelich-Skulska B., Skulski P., Specyfika biznesu międzynarodowego w Azji Wschodniej na tle procesów globalizacji, [w:] E. Najlepszy, M. Bartosik-Purgat (red.), Determinanty i wyzwania gospodarki światowej, UE, Poznań 2009.
 4. Dzikowska M., Wpływ kryzysu finansowego i ekonomicznego na działalność korporacji transnarodowych w latach 2008-2010, [w:] J. Schroeder (red.), Przedsiębiorstwo na rynku międzynarodowym, WUE, Poznań 2011.
 5. Fojutowski Ł., Strategie przedsiębiorstw krajowych wobec ekspansji korporacji transnarodowych. Uwarunkowania regionalne, WSNHiD, Poznań 2011.
 6. Franc-Dąbrowska J., Porada-Rochoń M., Bezpośrednie inwestycje zagraniczne - perspektywa międzynarodowa, "Przegląd Organizacji" 4/2010.
 7. Frejtag-Mika E., Architektura finansowa globalnej współpracy na rzecz rozwoju- wyzwania milenijne, [w:] J. L. Bednarczyk, S. I. Bukowski, J. Misala (red.), Globalne rynki finansowe w dobie kryzysu, CeDeWu, Warszawa 2009.
 8. Garniewicz G., Siemiątkowski P., Wprowadzenie do międzynarodowych przepływów kapitału, Wydawnictwo "Dom Organizatora", Toruń 2006.
 9. Global FDI recovery derails, "Global Investment Trends Monitor" 2013, nr.11.
 10. Kola-Bezka M., Kuzel M., Sobczak I., BIZ w województwie kujawsko-pomorskim, WSG, Bydgoszcz 2009.
 11. Kolarz M., Wpływ zagranicznych inwestycji bezpośrednich na innowacyjność przedsiębiorstw w Polsce, WUS, Katowice 2006.
 12. Kuciński K., Glokalizacja, Difin, Warszawa 2011.
 13. Kuzel M., Rola Bezpośrednich Inwestycji Zagranicznych w dyfuzji wiedzy i umiejętności, Dom Organizatora, Toruń 2007.
 14. Lech M., Zdolność oddziaływania korporacji transnarodowych na współczesne stosunki międzynarodowe w dobie procesu globalizacji, [w:] J. Menkes, T. Gardocka (red.), Korporacje transnarodowe, Academika, Warszawa 2010.
 15. Lundan S. M., An institutional perspective on the social responsibility of TNCs, "Transnational Corporation", 2011.
 16. Macias J., Nowa strategia transnarodowa korporacji międzynarodowych - globalna standaryzacja i lokalna wrażliwość, "Przegląd Organizacji", nr 9/2010.
 17. Marzec P., Korporacje transnarodowe w procesie globalizacji gospodarki światowej, [w:] T. Guz, K. A. Kłosiński, P. Marzec (red.), Polska, Europa, Świat. Korporacje transnarodowe, Polihymnia, Lublin-Tomaszów Lubelski 2007.
 18. Marzęda K., Proces globalizacji korporacyjnej, Branta, Bydgoszcz - Warszawa - Lublin 2007.
 19. OECD, Benchmark Definition of Foreign Direct Investment, Paris 1996.
 20. Pakulska T., Poniatowska-Jaksch M., Korporacje transnarodowe a globalne pozyskiwanie zasobów, SGH, Warszawa 2009.
 21. Piech K., Integracja rynków finansowych w Unii Europejskiej, NBP, Warszawa 2007.
 22. Sokołowicz M.E., Region w gospodarce globalnej - bezpośrednie inwestycje zagraniczne a rozwój regionu, [w:] A. Nowakowska, Z. Przygodzki, M.E. Sokołowicz (red.), Region w gospodarce opartej na wiedzy, Difin, Warszawa 2011.
 23. Sowa K., Strategie konkurencji korporacji ponadnarodowych, Difin, Warszawa 2006.
 24. Sporek T., Wpływ kryzysu finansowego na globalizację gospodarki światowej. Diagnoza i konsekwencje dla Polski, WAE, Katowice 2010.
 25. Stępień B., Przedsiębiorstwo międzynarodowe - trudności analityczne, [w:] J. Schroeder (red.), Perspektywy i kierunki rozwoju przedsiębiorstw międzynarodowych, Poznań 2006.
 26. Szelągowska A., Inwestycje międzynarodowe przedsiębiorstw, [w:] A. Kosztowniak, P. Misztal, I. Pszczółka, A. Szelągowska (red.), Finanse i rozliczenia międzynarodowe, C.H. Beck, Warszawa 2009.
 27. UNCTAD, World Investment Report 2005.
 28. UNCTAD, World Investment Report 2007.
 29. UNCTAD, World Investment Report 2009.
 30. UNCTAD, World Investment Report 2012.
 31. Urbanek J., Ewolucja modeli organizacyjnych w korporacjach transnarodowych, a korporacje transnarodowe przyszłości, [w:] J. Rymarczyk (red.), Rozwój regionalny i globalny we współczesnej gospodarce światowej, WAE, Wrocław 2005.
 32. Waśniewski K., Decyzje inwestycyjne współczesnej korporacji - dylematy racjonalności, KTE, Kraków 2011.
 33. Zaorska A., Korporacje transnarodowe, przemiany, oddziaływania, wyzwania, PWE, Warszawa 2007.
Cited by
Show
ISSN
1898-2255
Language
pol
URI / DOI
http://dx.doi.org/10.12775/EiP.2013.028
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu